Žiadosti o uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou, vyhotovovanie duplikátov diplomov a vysvedčení, vydávanie potvrdení pre účely sociálneho zabezpečenia, vydávanie potvrdení o správnosti údajov o získanom vzdelaní vybavuje Pedagogické oddelenie EU v Bratislave.

 

Postup pri vybavovaní žiadostí o uznanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou

O uznanie dokladu o vzdelaní žiada žiadateľ písomne. K žiadosti priloží:

  • originál alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný preklad do slovenského jazyka uvedeného dokladu
  • overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu do slovenského jazyka
  • overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku do slovenského jazyka
  • informáciu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (fotokópia)
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 7 eur, resp. 40 eur - v závislosti od štátu, v ktorom bol doklad o vzdelaní nadobudnutý (viď Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou).

 

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní sa posiela na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Pedagogické oddelenie
Dolnozemská cesta 1 
852 35 Bratislava

 

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EU v Bratislave po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný študijný program.

Podrobnosti o uznaní dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno získať:

ČAJKOVIČOVÁ, Jana

ČAJKOVIČOVÁ, Jana

referentka

A3.18 +421 2 6729 5388 jana.cajkovicova@euba.sk