A/1/2023 - Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave 2023

 

Tehotenské štipendiá

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského[1] sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení).

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. 

 

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium a prílohy sú uvedené ďalej:

Opatrenie č. 3/2021 k poskytovaniu tehotenského štipendia študentkám EU v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Dodatok č. 2 k Opatreniu č. 3/2021

Dodatok č. 1 k Opatreniu č. 3/2021

Príloha 1 – Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia [.pdf] | [.docx] 

Vzor rozhodnutia o priznaní tehotenského štipendia

 

Ďalšie informácie:

Informácie Sociálnej poisťovne o nároku na tehotenské nájdete TU.

Legislatíva:

 

[1] § 47a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 426/2020 Z. z.