Rada kvality je rozhodovacím orgánom v rámci vnútornej akreditácie. Rozhodnutia rady kvality sú záväzné pre všetky súčasti EU v Bratislave, na ktorých sa uskutočňujú študijné programy, habilitačné a inauguračné konanie.

 

Členovia rady kvality

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

Predsedníčka Rady kvality

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Podpredseda Rady kvality

 

Interní členovia: 

prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.

doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.

prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA

dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, LL.M PhD.

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, Mpol., Ph.D.

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč,CSc.

doc. Ing. Štefan Rehák. PhD.

 

Zástupcovia praxe:

Ing. Richard Farkaš, PhD.

Ing. Pavel Gertler, PhD.

doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD.

Ing. Gabriel Szabó

 

Zástupcovia študentov:

Bc. Anna Alexandra Floreková

Ing. Barbora Biesiková

 

Tajomníčka rady kvality:

Mgr. Martina Prejsová

 

Rada kvality zriaďuje pracovné skupiny a môže využívať pri svojej práci interných a externých konzultantov v závislosti od obsahu a rozsahu prerokúvaných podkladových materiálov.

 

Rámcový harmonogram RK EU v Bratislave na akademický rok 2023/2024:

  • 20. októbra 2023
  • 15. decembra 2023
  • 19. apríla 2024
  • 21. júna 2024

 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

 

Rada kvality EU v Bratislave na základe posúdenia žiadostí jednotlivých fakúlt prijala uznesenie, že študijné programy zabezpečované od 1.9.2022 sú v súlade so štandardmi SAAVŠ a s pravidlami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Zoznam zosúladených študijných programov

Rozhodnutie o inštitucionálnej akreditácii

 

Rada kvality EU v Bratislave na základe posúdenia žiadostí jednotlivých fakúlt prijala tiež uznesenie, že odbory habilitačného konania a inauguračného konania  zabezpečované od 1.9.2022 sú v súlade so štandardmi SAAVŠ a s pravidlami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zoznam zosúladených habilitačných konaní a inauguračných konaní:

Číslo rozhodnutiaFakultaOdbor habilitačného konania a inauguračného konania
2017-7372/20270:17-15A0 Národohospodárska fakulta národné hospodárstvo
2015-18841/47384:7-15A0 Národohospodárska fakulta financie, bankovníctvo a investovanie
2017-11108/32835:12-15A0 Obchodná fakulta obchod a marketing
2019/8655:2-A1110 Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii
2019/8655:2-A1110 Fakulta podnikového manažmentu ekonomika a manažment podniku
2019/15718:44-A1110 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach ekonomika a manažment podniku