Tieto pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky slúžia iba na evidenciu prihlášok u záujemcov o štúdium na 2. stupni štúdia – inžinierskom a magisterskom (FAJ) štúdiu – na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej fakultách. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a pri vytváraní prihlášky a jej evidencii postupujte podľa nich.

Venujte pozornosť kompletnému vyplneniu elektronickej prihlášky. Iba kompletne vyplnená elektronická prihláška oprávňuje uchádzača uhradiť poplatok vo výške 40 €.

Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie diakritiky pri vypĺňaní elektronickej prihlášky (veľké a malé písmená, dĺžne a mäkčene a pod.).

 

A. Registrácia

 1. Zadajte do počítača nasledujúcu adresu: https://e-prihlaska.euba.sk.
 2. Uchádzači, ktorí študujú na prvom stupni štúdia na EU v Bratislave nepoužijú link podľa bodu 1, ale prihlášku vytvoria priamo v Akademickom systéme AiS2 pod svojimi prihlasovacími údajmi, podľa bodu C. Vytvorenie prihlášky. Taktiež aj všetci študenti študujúci na EU v Bratislave a majú zavedené svoje konto v AiS2 a majú záujem podať si prihlášku na EU v Bratislave tiež vytvoria prihlášku priamo v Akademickom systéme AiS2.
 3. Uchádzači, ktorí nie sú študentmi Ekonomickej univerzity v Bratislave, postupujú podľa ďalších bodov pre registráciu.
 4. Zaregistrujte sa tak, že kliknete na tlačidlo „Registrovať“.
 5. Vyplňte všetky údaje v registračnom formulári.
 6. Zadajte kontrolné údaje podľa pokynov.
 7. Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

 

B. Prihlásenie

 1. Zaregistrovaní uchádzači vyplňte email a heslo uvedené v registrácii. Uchádzači, ktorí už študovali/študujú na Ekonomickej univerzite v Bratislave a majú vytvorený používateľský prístup na ais2.euba.sk do položky Email zadajte prihlasovacie meno z ais2.euba.sk, zadajte heslo v prihlasovacom formulári.
 2. Stlačte tlačidlo „Prihlásiť“.
 3. Zabudli ste heslo?
  • Vyplňte e-mail
  • Zadajte kontrolné údaje podľa pokynov
  • Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo OK

Upozornenie: do položky „E-mail“ uveďte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, inak Vám nové heslo nebude môcť byť zaslané.

 

C. Vytvorenie prihlášky

 1. Kliknite na položku „Prijímacie konanie“ v ľavom stĺpci obrazovky.
 2. V pravej časti obrazovky kliknite na položku „VSPK060 – Elektronické prihlášky“.
 3. V políčku „Výber stupňa štúdia“ zvoľte II. – úplný vysokoškolský stupeň.
 4. Kliknite na tlačidlo „Pridať prihlášku“ v ľavej hornej časti obrazovky.
 5. Do políčka „Študijný program“ napíšte názov (prípadne skratku) študijného programu, o ktorého štúdium sa uchádzate a použite tlačidlo Vyhľadať.
  Upozornenie: študijné programy, ktoré obsahujú vo svojej skratke písmeno „e“ (napr. iMCRe_15), sú študijné programy v externej forme štúdia. Niektoré študijné programy obsahujú vo svojej skratke aj skratku pedagogického pracoviska, v ktorom sa uskutočňujú (napr. MI – Michalovce).
 6. Zo zoznamu vyhľadaných študijných programov si zvoľte konkrétny študijný program podľa akademického roka, v ktorom chcete nastúpiť na štúdium a tlačidlom Potvrdiť potvrďte svoj výber.
  Upozornenie:
   Údaje na každej záložke prihlášky je potrebné potvrdiť tlačidlom ďalej. V prípade, že nejaké údaje danej záložky nespĺňajú očakávané hodnoty, chyby a upozornenia sa vypíšu v hornej časti prihlášky. Chyby sú označené červenou farbou a je nutné ich opraviť, aby bolo možné prejsť na ďalšiu záložku. Upozornenia sú vypísané oranžovou farbou a majú upozorniť na údaje, ktoré je nutné skontrolovať. Pri každej kontrolovanej položke je možné nájsť tlačidlo „“, ktorého stlačením vyvoláte popis, čo je v danej položke očakávané.
 7. Skontrolujte, prípadne aktualizujte záložku s osobnými údajmi. Zoznam prípustných položiek pre štátne občianstvo získate po kliknutí na tlačidlo + „Vybrať štátne občianstvo“. Podobným spôsobom vyberte národnosť. Tlačidlo  slúži na vymazanie obsahu políčka. Okrem povinných údajov vyplňte aj miesto narodenia, štát narodenia a telefón. Do položky „Číslo pasu“ uvedie zahraničný uchádzač z krajín EU číslo OP, ak nemá pas.
 8. Vyplňte záložku „Ďalšie údaje“ s údajmi o rodičoch. Vyplňte meno, priezvisko a rodné priezvisko matky a otca. Ďalej skontrolujte, prípadne vyplňte údaje o adrese trvalého bydliska. Tlačidlo slúži na vymazanie obsahu políčka. Povinné položky sú označené žltou farbou. Po kliknutí na výberové tlačidlo + je k dispozícii výberový zoznam. Ak pri evidovaní obce zadáte PSČ doručovacej pošty, pri stlačení „Enter“ sa doplní obec, v ktorej sídli doručovacia pošta s týmto PSČ. Ak ikonka pre výber z číselníka ostane aktívna, kliknutím na ňu sa zobrazí zoznam obcí, pre ktoré je daná pošta doručovacou. Štát sa spravidla doplní automaticky. Korešpondenčnú adresu vyplňte iba v prípade, ak je iná ako adresa trvalého bydliska.
  Vypĺňaniu údajov o adrese trvalého bydliska a o korešpondenčnej adrese venujte zvýšenú pozornosť. Od ich správneho a úplného uvedenia závisí spoľahlivosť ďalšej korešpondencie v rámci prijímacieho konania.
  Systém načítava do adresy prednostne údaje z bielych polí, preto, ak sa v číselníku nenájde presná zhoda adresy, je potrebné adresu spresniť v bielom poli.
 9. Vyplňte záložku s názvom „Prihláška“.
  Študijný program, na ktorý sa hlásite, je v prihláške vyplnený na základe predchádzajúcich krokov. Prvotne vybraný študijný program jednej fakulty je možné zmeniť jeho vymazaním použitím tlačidla vpravo od študijného programu a nový študijný program je možné vybrať tlačidlom +.
 10. Po výbere študijného programu sa automaticky doplnia aj predmety prijímacieho konania. Konkrétne predmety prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nájdete v informačnom materiáli o prijímacích skúškach pri jednotlivých fakultách. Tieto predmety sú rozdielne podľa fakúlt a bližšie informácie nájdete na tejto stránke Všeobecné informácie o prijímacom konaní.
 11. Ak máte záujem uviesť na prihlášku aj iný študijný program danej fakulty v inej forme štúdia (napr. na 1. mieste chcete uviesť študijný program XY v dennej forme a na 2. mieste chcete uviesť ten istý študijný program XY v externej forme štúdia), použijete v ďalšom študijnom programe tlačidlo +, zobrazia sa Vám študijné programy tej istej fakulty a postupujete obdobne, ako v prvom prípade.
 12. V záložke „Predchádzajúce pôsobenie“ je potrebné vybrať školu, z ktorej sa na ďalšie štúdium hlásite. Ak ste predchádzajúce štúdium, študovali u nás, systém v zozname „Navštevované vysoké školy“ vyplní predchádzajúcu fakultu a študijný program za Vás. Skontrolujte si údaje cez tlačidlo a potvrďte školu kliknutím na tlačidlo Označiť školu. Ak je zoznam škôl prázdny, kliknite na tlačidlo (pridať vysokú školu) a vyberte z číselníka kód inštitúcie t.j. kód fakulty predchádzajúceho pôsobenia kliknutím na tlačidlo +. Ak vysoká škola nemá fakulty, vyberte kód univerzity. Ak sa v číselníku nenachádza vysoká škola, ktorú ste študovali napr. v zahraničí, vyberte z číselníka „iná“, názov vysokej školy uveďte v poli „Univerzita“ a názov fakulty doplňte v poli „Fakulta“.
  Ďalej kliknutím na tlačidlo + vyberte z číselníka kód študijného programu predchádzajúceho pôsobenia. Vyplňte dátum začiatku štúdia. Ďalšie údaje vyplňte, ak ste už ukončili predchádzajúce štúdium. Potvrďte kliknutím na tlačidlo OK. Systém hneď označí školu ako vybratú – je zelená. Do zoznamu absolvovaných škôl doplňte aj ďalšie navštevované vysoké školy. Vybratú školu môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo Označiť školu.
 13. Vyplňte záložku „Priemer“. Vyplňte prospech dosiahnutý v jednotlivých semestroch 1. stupňa štúdia vypočítaný na dve desatinné miesta. Pri položke „Priemer súhrnný“ kliknite na tlačidlo  . pre výpočet dosiahnutého študijného priemeru na 1. stupni štúdia.
 14. Vyplňte záložku „Prílohy“
 15. Kliknite na tlačidlo OK a uložte zadané údaje. Údaje môžete uložiť aj skôr a potom sa môžete k zadávaniu údajov vrátiť.
 16. Údaje pre zaplatenie poplatku za el. prihlášku si nájdite na stránke http://university/eubaweb/uchadzaci/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani v pokynoch pre prijímacie konanie.

 

D. Modifikácia údajov prihlášky

 1. Vo formulári „VSPK060 Elektronické prihlášky“ kliknite na prihlášku, ktorú chcete modifikovať a stlačte tlačidlo  a postupujte v súlade s pokynmi na vytvorenie prihlášky. 
 2. Ak si chcete iba prezrieť obsah už vytvorenej prihlášky, kliknite na tlačidlo .

 

E. Potvrdenie prihlášky

 1. Ak je už prihláška kompletne vyplnená a nechcete do jej obsahu zasahovať, potvrďte prihlášku kliknutím na tlačidlo a vyberte možnosť „Potvrdiť“.

 

F. Vytlačenie prihlášky

 1. Potvrdenú prihlášku nie je potrebné vytlačiť. 

 

Upozornenie: Ak si chcete podať prihlášku na viacero fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, musíte vytvoriť prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť za každú prihlášku manipulačný poplatok. 

Poznámka: Základné operácie s prihláškou sú prístupné nielen po kliknutí na tlačidlo, ale aj zo zoznamu akcií, ktoré sa zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na príslušnej prihláške.