Študentský parlament EU v Bratislave je najvyšší zastupiteľský orgán študentov univerzity, ktorého cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov univerzity, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj študentského života na univerzite.

Študentský parlament EU v Bratislave tvoria členovia študentských parlamentov jednotlivých fakúlt univerzity a skladá sa z volených zástupcov študentov na všetkých fakultách. Študentské parlamenty jednotlivých fakúlt pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu, študentskom živote a obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity.

Hlavnú funkciu plní Zasadnutie Študentského parlamentu EU v Bratislave, ktoré sa skladá z 2 zástupcov za každú fakultu, ktorí zároveň vykonávajú aj funkciu člena Akademického senátu EU v Bratislave. Vedúcu úlohu na Zasadnutí majú prezident, resp. viceprezident Študentského parlamentu EU v Bratislave. Každá fakulta má tiež vytvorený fakultný študentský parlament, ktorého úlohou je reprezentovanie študentov vo fakultnom akademickom senáte a realizácia študentských aktivít na fakultnej úrovni.

 

Organizačná štruktúra

Študentské parlamenty fakúlt pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu a študentskom živote. Členovia študentských parlamentov obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity. Poskytujú tiež zaujímavé informácie, spolupodieľajú sa na prideľovaní ubytovania a zabezpečujú organizáciu spoločenských aktivít pre študentov.

 

Zástupcovia študentského parlamentu

ŠEVČÍK, Jakub, Bc.

ŠEVČÍK, Jakub, Bc.

prezident Študentského parlamentu EU v Bratislave

A3.06 +421 2 6729 5356 jakub.sevcik@euba.sk
CAPIAKOVÁ, Darina

CAPIAKOVÁ, Darina

zástupkyňa Národohospodárskej fakulty, 3. ročník I. stupeň štúdia

MICHÁLEK, Vladimír, Bc.

MICHÁLEK, Vladimír, Bc.

zástupca Národohospodárskej fakulty, 2. ročník II. stupeň štúdia

MLYNÁR, Martin

MLYNÁR, Martin

zástupca Obchodnej fakulty, 3. ročník I. stupeň štúdia

OLEJÁROVÁ, Petra, Bc.

OLEJÁROVÁ, Petra, Bc.

zástupkyňa Obchodnej fakulty, 2. ročník II. stupeň štúdia

NOVOSADOVÁ, Denisa, Bc.

NOVOSADOVÁ, Denisa, Bc.

zástupkyňa Fakulty hospodárskej informatiky, 2. ročník II. stupeň štúdia

 
VIDLIČKA, Miroslav, Bc.

VIDLIČKA, Miroslav, Bc.

zástupca Fakulty hospodárskej informatiky, 1. ročník II. stupeň štúdia

 
PÁLDIOVÁ, Simona, Bc.

PÁLDIOVÁ, Simona, Bc.

zástupkyňa Fakulty podnikového manažmentu, 1 ročník II. stupeň štúdia

BÁTOVSKÝ, Matúš

BÁTOVSKÝ, Matúš

zástupca Fakulty medzinárodných vzťahov, 3. ročník I. stupeň štúdia

VASEKOVÁ, Kristína, Bc.

VASEKOVÁ, Kristína, Bc.

zástupkyňa Fakulty medzinárodných vzťahov, 1. ročník II. stupeň štúdia

KINER, Andrej

KINER, Andrej

zástupca Fakulty aplikovaných jazykov, 3. ročník I. stupňa štúdia

TOMÁŠOVÁ, Natália

TOMÁŠOVÁ, Natália

zástupkyňa Fakulty aplikovaných jazykov, 3. ročník I. stupňa štúdia

BENČEKOVÁ, Michaela, Bc.

BENČEKOVÁ, Michaela, Bc.

zástupkyňa Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach, 1. ročník II. stupeň štúdia

LOMPART, Ľubo

LOMPART, Ľubo

zástupca Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach, 2. ročník I. stupeň štúdia