Študentský parlament EU v Bratislave je najvyšší zastupiteľský orgán študentov univerzity, ktorého cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov univerzity, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj študentského života na univerzite.

Študentský parlament EU v Bratislave tvoria členovia študentských parlamentov jednotlivých fakúlt univerzity a skladá sa z volených zástupcov študentov na všetkých fakultách. Študentské parlamenty jednotlivých fakúlt pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu, študentskom živote a obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity.

Hlavnú funkciu plní Zasadnutie Študentského parlamentu EU v Bratislave, ktoré sa skladá z 2 zástupcov za každú fakultu, ktorí zároveň vykonávajú aj funkciu člena Akademického senátu EU v Bratislave. Vedúcu úlohu na Zasadnutí majú prezident, resp. viceprezident Študentského parlamentu EU v Bratislave. Každá fakulta má tiež vytvorený fakultný študentský parlament, ktorého úlohou je reprezentovanie študentov vo fakultnom akademickom senáte a realizácia študentských aktivít na fakultnej úrovni.

 

Organizačná štruktúra

Študentské parlamenty fakúlt pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu a študentskom živote. Členovia študentských parlamentov obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity. Poskytujú tiež zaujímavé informácie, spolupodieľajú sa na prideľovaní ubytovania a zabezpečujú organizáciu spoločenských aktivít pre študentov.

 

Zástupcovia študentského parlamentu

MAZÁN, Tomáš

MAZÁN, Tomáš

prezident Študentského parlamentu EU v Bratislave

A3.06 +421 2 6729 5356 tomas.mazan@student.euba.sk
CAPIAKOVÁ, Darina, Bc.

CAPIAKOVÁ, Darina, Bc.

zástupkyňa Národohospodárskej fakulty,

MAZÁN, Tomáš

MAZÁN, Tomáš

zástupca Národohospodárskej fakulty

MLYNÁR, Martin, Bc.

MLYNÁR, Martin, Bc.

zástupca Obchodnej fakulty

NICHTA, Jakub

NICHTA, Jakub

zástupkca Obchodnej fakulty

REŽNÁ, Alžbeta

REŽNÁ, Alžbeta

zástupkyňa Fakulty hospodárskej informatiky

 
SVITKOVÁ, Alexandra, Bc.

SVITKOVÁ, Alexandra, Bc.

zástupkyňa Fakulty hospodárskej informatiky

 
JAKUBOVIČOVÁ, Viktória

JAKUBOVIČOVÁ, Viktória

zástupkyňa Fakulty podnikového manažmentu

GREGOROVIČOVÁ, Michaela

GREGOROVIČOVÁ, Michaela

zástupkyňa Fakulty medzinárodných vzťahov

ŠUJANSKÁ, Gabriela

ŠUJANSKÁ, Gabriela

zástupkyňa Fakulty medzinárodných vzťahov,

KINER, Andrej

KINER, Andrej

zástupca Fakulty aplikovaných jazykov

MARINIČ, Ján

MARINIČ, Ján

zástupca Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach

BENČEKOVÁ, Michaela, Bc.

BENČEKOVÁ, Michaela, Bc.

zástupkyňa Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach