Vyhláška č. 246/2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Platná od 1.9.2019

Manuál na zverejnenie informácií o habilitačnom konaní a konaní na vymenovanie za profesora

Vzor - formulár na zverejňovanie informácií o HABILITAČNOM konaní

Vzor - formulár na zverejňovanie informácií o INAUGURAČNOM konaní

Vzor - životopis pre habilitačné a inauguračné konanie

 

Inauguračné konanie - Štefan ŽÁK


Inauguračné konanie - Martin LÁBAJ


Inauguračné konanie - Martin GREŠS


Habilitačné konanie - Paulína KRNÁČOVÁ

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 9. decembra 2021 o 11,30 hod. sa v rokovacej miestnosti na rektoráte  EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 v Bratislave, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Paulíny Krnáčovej, PhD., odbornej asistentky Katedry cestovného ruchu OF EU v Bratislave, na tému: „Možnosti a bariéry rozvoja vinárskeho cestovného ruchu a jeho význam z pohľadu vinárstiev na Slovensku“ a obhajoba habilitačnej práce: „Vinárstvo a cestovný ruch: súčasnosť a vybrané aspekty rozvoja na Slovensku“.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke https://of.euba.sk/.


Habilitačné konanie - Jozef ORGONÁŠ

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 18. novembra 2021 o 11,30 hod. v spoločenskej miestnosti – V1 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jozefa Orgonáša, PhD., MBA, odborného asistenta Katedry marketingu OF EU v Bratislave, na tému: „Ekonomická udržateľnosť vo franchisingu“ a obhajoba habilitačnej práce: „Kompendium franchisingu“.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke https://of.euba.sk/


Habilitačné konanie - Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 8. decembra 2021 o 12,30 hod. v spoločenskej miestnosti – V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční  habilitačná prednáška Ing. Zuzany Kubaščíkovej, PhD., odbornej asistentky Katedry účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave, na tému: Význam a využitie účtovných informácií o cene práce“ a obhajoba habilitačnej práce: „Fiškálno-sociálna politika štátu z pohľadu zdanenia práce v podmienkach Slovenskej republiky v rokoch 1993 - 2021“.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa inauguračná prednáška uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Informácie budú zverejnené na https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/akademicke-kvalifikacie.


Habilitačné konanie - Jaroslan KULTAN

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 8. decembra 2021 o 14,30 hod. v spoločenskej miestnosti – V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční  habilitačná prednáška Ing. Jaroslava Kultana, PhD., odborného asistenta Katedry aplikovanej informatiky FHI EU v Bratislave, na tému: Identifikácia nelineárnych systémov metódou úsekovej linearizácie a jej využitie pri rozhodovaní v energetike“ a obhajoba habilitačnej práce: „Nástroje rozhodovania pre vybrané problémy v energetike“.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa inauguračná prednáška uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Informácie budú zverejnené na https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/akademicke-kvalifikacie.


Inauguračné konanie - Renáta PAKŠIOVÁ (do 2011 Feketeová), rod. Pakšiová

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 9. decembra 2021 o 13,00 hod. v spoločenskej miestnosti – V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční  inauguračná prednáška doc. Ing. Mgr. Renáty Pakšiovej, PhD.docentky Katedry účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave, na tému: Vykazovanie nefinančných informácií v kontexte kreovania integrálneho obrazu podniku“.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa inauguračná prednáška uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Informácie budú zverejnené na https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/akademicke-kvalifikacie.


Inauguračné konanie - Lucia BEDNÁROVÁ, rod. Liberková

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 9. decembra 2021 o 13,00 hod. v rokovacej miestnosti na rektoráte na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 v Bratislave, sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD., docentky Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, na tému: „Benchmarking v procese environmentálneho marketingu“.

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa inauguračná prednáška uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke https://of.euba.sk/.


Habilitačné konanie - Karol MORVAY

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 23. septembra 2021 o 11,30 hod. sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční habilitačná prednáška Ing. Karola Morvaya, PhD., odborného asistenta vo funkcii docenta Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave na tému "Spomalenie rastu produktivity práce a rast vzácnosti pracovnej sily: koniec výhody nízkych jednotkových nákladov práce v SR?" a obhajoba habilitačnej práce na tému „Slovenská ekonomika na ceste od nedostatku práce k nedostatku jej produktivity“. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú verejné a uskutočnia sa online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Informácie budú zverejnené na https://nhf.euba.sk/


Habilitačné konanie - Roman LACKO

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 7. októbra 2021 o 13,00 hod. v spoločenskej miestnosti – V1 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Romana Lacka, PhD., výskumného pracovníka Výskumného inštitútu obchodu a udržateľného podnikania OF EU v Bratislave, na tému: „Modelovanie efektívnosti produkčných jednotiek v službách a životnom prostredí“ a obhajoba habilitačnej práce: Efektívnosť v cestovnom ruchu a životnom prostredí v krajinách Európskej únie“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke https://of.euba.sk/


Habilitačné konanie - Dušan STEINHAUSER

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 7. októbra 2021 o 15,00 hod. v spoločenskej miestnosti – V1 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Dušana Steinhausera, PhD., odborného asistenta Katedry medzinárodného obchodu OF EU v Bratislave, na tému: „Význam transakčných nákladov na efektivitu hospodárskych subjektov v čase pandémie ochorenia Covid 19“ a obhajoba habilitačnej práce: „Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke https://of.euba.sk/


Inauguračné konanie - Naqibullah DANESHJO

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 18. novembra 2021 o 13,00 hod. v spoločenskej miestnosti – V1 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD., docenta Katedry marketingu OF EU v Bratislave, na tému: Inovácia a modelovanie procesov v podnikovej logistike“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa inauguračná prednáška uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke https://of.euba.sk/.


Habilitačné konanie - Peter DRÁBIK

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. apríla 2021 o 13.30 h.na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., odborného asistenta Katedry marketingu OF EU v Bratislave na tému: „Postoj spotrebiteľov k elektromobilite“ a obhajoba habilitačnej práce: „Spoločensky prospešné inovácie v distribúcii. Elektromobilita“. Habilitačná prednáška a obhajoba sa uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

Informácie budú zverejnené na https://of.euba.sk/


Habilitačné konanie - Eduard NEŽINSKÝ

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 24. júna 2021 o 13,00 hod. sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční habilitačná prednáška Ing. Eduarda Nežinského, PhD., odborného asistenta Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave na tému „DEA modely ako kvantitatívny nástroj sociálno-ekonomickej analýzy“ a obhajoba habilitačnej práce na tému „DEA modely pre sociálno-ekonomickú analýzu a podporu hospodársko-politického rozhodovania“. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce je verejná a uskutoční sa online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Informácie budú zverejnené na https://nhf.euba.sk/.


Habilitačné konanie - Jana KUŠNÍROVÁ

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 23. septembra 2021 o 10,00 hod. sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jany Kušnírovej PhD., odbornej asistentky Katedry financií NHF EU v Bratislave na tému "Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike" a obhajoba habilitačnej práce na tému „Zdaňovanie právnických osôb a ich vplyv na zdroje štátneho rozpočtu“. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú verejné a uskutočnia sa online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Informácie budú zverejnené na https://nhf.euba.sk/


Inauguračné konanie - Erik ŠOLTÉS

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 26. 11. 2020 o 9.00 hod. sa v spoločenskej miestnosti - V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, uskutoční v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kvantitatívne metódy v ekonómii v študijnom odbore ekonómia a manažmentinauguračná prednáška doc. Mgr. Erika Šoltésa, PhD., docenta katedry štatistiky FHI EU v Bratislave, na tému: „Využitie všeobecných lineárnych modelov na analýzu výšky poistných škôd“. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa inauguračná prednáška uskutoční online formou. Informácie budú zverejnené na https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/akademicke-kvalifikacie.


Inauguračné konanie - Viera KUBIČKOVÁ, rod. Solčányová

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 14. januára 2021 o 13.00 h. na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Viery Kubičkovej, PhD., docentky Katedry služieb a cestovného ruchu OF EU v Bratislave. Názov inauguračnej prednášky: „Problematika inovácií v službách v súčasnej etape ekonomiky služieb. Edukačná a výskumná prax riešenia problematiky inovácií v službách na Katedre služieb a cestovného ruchu“. Inauguračná prednáška sa uskutoční online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

V prípade, že máte záujem o účasť na inauguračnej  prednáške, ktorá sa uskutoční online formou, je potrebné  oznámiť Váš záujem e-mailovou správou na katarina.francova@euba.sk, najneskôr do 7. 1. 2021 nám pošlite Vašu e-mailovú adresu, na ktorú dostanete pozvánku na konanie (realizované prostredníctvom MS Teams).


Habilitačné konanie - Stanislav ZÁBOJNÍK

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 13. 7. 2020  o 10,00 hod.  sa v spoločenskej miestnosti - V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Stanislava Zábojníka, PhD., odborného asistenta katedry medzinárodného obchodu, na tému: Dekarbonizácia a dynamika exportu priemyselných exportérov SR a obhajoba habilitačnej práce: Konkurencieschopnosť slovenských priemyselných exportérov v procese implementácie energetickej únie“.


Habilitačné konanie - Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 13. 7. 2020  o 11,00 hod. sa v spoločenskej miestnosti - V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava,  uskutoční habilitačná prednáška Ing. Moniky Naďovej Krošlákovej, PhD., odbornej asistentky katedry služieb a cestovného ruchu, na tému: Determinanty rastu a konkurencieschopnosti rodinného podnikania na Slovensku a obhajoba habilitačnej práce: Rodinné podnikanie ako významná zložka ekonomických aktivít v hospodárstve Slovenska“.


Habilitačné konanie - Jozefína HVASTOVÁ

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 10.11.2020 o 9,00 hod. sa v miestnosti A17 na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice, uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Jozefíny Hvastovej, PhD., odbornej asistentky katedry ekonómie, na tému: „Manažment podniku a akruálny princíp účtovníctva v synergickom vzťahu“ a obhajoba habilitačnej práce: „Detekcia skreslených údajov v účtovníctve slovenských podnikov adaptovaním vybraného modelu“.


Habilitačné konanie - Juraj VÁLEK

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. júla 2020 o 13,00 hod. sa uskutoční v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Juraja Váleka, PhD., odborného asistenta Katedry financií NHF EU v Bratislave na tému „Spotrebné dane v SR, ich národohospodárske dopady a špecifiká systému zdaňovania spotreby alkoholických nápojov“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému „Systém zdaňovania spotreby alkoholických nápojov v Slovenskej republike“.


Inauguračné konanie - Martin LUKÁČIK

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 26. 11. 2020 o 11.00 hod. sa v spoločenskej miestnosti - V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, uskutoční v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonometria a operačný výskum v študijnom odbore ekonómia a manažmentinauguračná prednáška doc. Ing. Martina Lukáčika, PhD., docenta katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave, na tému: „Modely ekonomickej rovnováhy“. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa inauguračná prednáška uskutoční online formou. Informácie budú zverejnené na https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/akademicke-kvalifikacie.


Habilitačné konanie - Michal PÁLEŠ

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 17. 09. 2020 o 9:00 h sa v miestnosti A7.12. na Dolnozemskej ceste 1/b, v Bratislave uskutoční v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kvantitatívne metódy v ekonómii prepojeného na študijný odbor ekonómia a manažmentverejná habilitačná prednáška Využitie simulácií v riadení rizík komerčných poisťovní a obhajoba habilitačnej práce Jazyk R pre aktuárov Ing. Michala Páleša, PhD., pracovníka Katedry matematiky a aktuárstva FHI EU v Bratislave. 


Habilitačné konanie - Brian KÖNIG

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 25. 11. 2020 o 12.30 hod. sa v spoločenskej miestnosti – V2 na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava, uskutoční v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonometria a operačný výskum v študijnom odbore ekonómia a manažmenthabilitačná prednáška Ing. Briana Königa, PhD., odborného asistenta katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave, na tému: „Komparácia vybraných metodologických prístupov gravitačného modelu s aplikačným využitím“ a obhajoba habilitačnej práce: „Štrukturálny gravitačný model a metódy jeho odhadu“. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia online formou. Informácie budú zverejnené na https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/akademicke-kvalifikacie.


Habilitačné konanie - Lucia ŠVÁBOVÁ, rod. VRÁBELOVÁ

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 17. 09. 2020 o 11:00 h sa v miestnosti A7.12. na Dolnozemskej ceste 1/b, v Bratislave uskutoční v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kvantitatívne metódy v ekonómii prepojeného na študijný odbor ekonómia a manažmentverejná habilitačná prednáška Kontrafaktuálne hodnotenia dopadov intervencií aktívnej politiky trhu práce aobhajoba habilitačnej práce Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov nástrojov aktívnej politiky trhu práce RNDr. Lucie Švábovej, PhD., pracovníčky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. 


Habilitačné konanie - Malgorzata A. Jarossová, rod. Kosiorowska

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 12. 3. 2020 o 12,30 hod.  sa v rokovacej miestnosti  na rektoráte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční verejná habilitačná prednáška Dr. Ing. Malgorzaty A. Jarossovej, odbornej asistentky katedry tovaroznalectva a kvality tovaru, na tému: Situácia na trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku a obhajoba habilitačnej práce: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku“.


Habilitačné konanie - Zuzana JONIAKOVÁ | Posudok oponenta I.Posudok oponenta II. | Posudok oponenta III. 


Habilitačné konanie - Klaudia PORUBANOVÁ | Posudok oponenta I. Posudok oponenta II. | Posudok oponenta III.


Habilitačné konanie - Vladimír BOLEK | Posudok oponenta I. | Posudok oponenta II. | Posudok oponenta III. 


Habilitačné konanie - Barbora GONTKOVIČOVÁ

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 10.7.2020 o 10,00 hod.  sa v miestnosti  AOC na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice, uskutoční verejná habilitačná prednáška  Ing. Barbory Gontkovičovej, PhD., odbornej asistentky katedry obchodného podnikania, na tému: „Postavenie zamestnaneckých benefitov v systéme odmeňovania“ a obhajoba habilitačnej práce: „Konvergencia trendov v diverzite vývoja Európskeho trhu práce a jej vplyv na ľudské zdroje v podniku“.


Habilitačné konanie - Cecília OLEXOVÁ

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 10.11.2020 o 10,30 hod. sa v miestnosti A17 na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice, uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Cecílie Olexovej, PhD., odbornej asistentky katedry manažmentu, na tému: „Nové trendy v podnikovom vzdelávaní na Slovensku“ a obhajoba habilitačnej práce: „Hodnotenie vzdelávania zamestnancov v podnikoch Slovenskej republiky z pohľadu Industry 4.0“.


Habilitačné konanie - Jana SIMONIDESOVÁ

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 10.7.2020 o 8,00 hod.  sa v miestnosti  AOC na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice, uskutoční verejná habilitačná prednáška  Ing. Jany Simonidesovej, PhD., odbornej asistentky katedry finančného riadenia podniku, na tému: „Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v zmysle legislatívy Slovenskej republiky“ a obhajoba habilitačnej práce: „Daňové zaťaženie podnikateľských subjektov v Slovenskej republike a jeho komparácia s vybranými krajinami Európskej únie“.


Habilitačné konanie - Róbert VERNER

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 10.7.2020 o 12,00 hod.  sa v miestnosti  AOC na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice,, uskutoční verejná habilitačná prednáška  PhDr. Ing. Róberta Vernera, PhD., MBA, odborného asistenta katedry kvantitatívnych metód, na tému: „Aktuálne postavenie dlhopisov ako zdroja externého kapitálu“ a obhajoba habilitačnej práce: „On the predictability of bonds“.


Inauguračné konanie - Anna HARUMOVÁ


Habilitačné konanie - Paula PUŠKÁROVÁ

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 20. 1. 2020 o 13,30 hod. sa v rokovacej miestnosti na rektoráte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Pauly Puškárovej, DiS. art., PhD., odbornej asistentky katedry medzinárodného obchodu, na tému: „Využitie modelov priestorovej ekonometrie pre analýzu ekonomického rastu“ a obhajoba habilitačnej práce: „Externality v ekonomickom raste: priestorová analýza vplyvu ľudského kapitálu, sociálneho kapitálu a príjmových nerovností“.


Habilitačné konanie - Vladimír Bolek

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. januára 2020 (štvrtok) sa budú konať tieto verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

  • o 12.00 h Ing. Vladimír Bolek, PhD., pracovník Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, v zasadacej miestnosti dekana FPM EU v Bratislave, m. č. D5.08, V. posch. prednesie habilitačnú prednášku na tému: Digitalizácia podnikových procesov v kontexte Priemyslu 5.0 a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Ambientná inteligencia – integrácia inovatívnych pervazívnych technológií v podnikových procesoch,

Habilitačné konanie - Klaudia Porubanová, rod. Gubová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. januára 2020 (štvrtok) sa budú konať tieto verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

  • o 10.00 h Ing. Klaudia Porubanová, PhD. pracovníčka Katedry manažmentu výroby a logistiky FPM EU v Bratislave, v zasadacej miestnosti dekana FPM EU v Bratislave, m. č. D5.08, V. posch. prednesie habilitačnú prednášku na tému: Inovačné aktivity podnikov ako potenciál ich ďalšieho rozvoja a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Inovačný potenciál slovenských podnikov v podmienkach obehového hospodárstva,

Habilitačné konanie - Zuzana Joniaková, rod. Rímešová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. januára 2020 (štvrtok) sa budú konať tieto verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

  • o 12.00 h Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD., pracovníčka Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave, v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. posch., prednesie habilitačnú prednášku na tému: Aktuálne koncepcie odmeňovania zamestnancov v slovenských podnikoch a bude obhajovať habilitačnú prácu na tému: Zmeny v odmeňovaní v kontexte zmien vo svete práce.

Habilitačné konanie - Tatiana ŠOLTÉSOVÁ, rod. Györffyová

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 13. 02. 2020 o 10:00 h sa v miestnosti A7.12 na Dolnozemskej ceste 1/b, v Bratislave uskutoční v odbore habilitačného konania Kvantitatívne metódy v ekonómii prepojeného na študijný odbor 8 Ekonómia a manažment habilitačná prednáška Stochastické modelovanie úmrtnosti a jeho využitie v životnom poistení a obhajoba habilitačnej práce Aktuárske modelovanie v životnom poistení Mgr. Tatiany Šoltésovej, PhD., pracovníčky Katedry matematiky a aktuárstva FHI EU v Bratislave.


Inauguračné konanie - Zuzana KITTOVÁ, Mogyorosiová

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 18. novembra 2019 o 10.30 hod. v rokovacej miestnosti na rektoráte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Zuzany Kittovej, PhD., M.B.L. – HSG, docentky na Katedre medzinárodného obchodu OF EU v Bratislave. Názov inauguračnej prednášky: Postavenie Európskej únie vo svetovom obchode. Európska únia vo výskume a vzdelávaní v rámci odboru medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.


Inauguračné konanie - Nadežda Jankelová, rod. Semancová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 14. mája 2019 o 13.00 h (utorok) sa bude konať v Spoločenskej miestnosti EU, výučba II., v Bratislave, pred Vedeckou radou FPM EU v Bratislave verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Nadeždy Jankelovej, PhD., pracovníčky Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave na tému: „Normatívne a deskriptívne ponímanie rozhodovania“.


Habilitačné konanie - Miloš Bikár

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. januára 2019 o 10.00 h (utorok) sa bude konať, v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p., verejná habilitačná prednáška Ing. Miloša Bikára, PhD., pracovníka Katedry podnikových financií FPM EU v Bratislave na tému: „Modely analýzy a predikcie vývoja finančných trhov“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Vývoj, predikcia a obchodovanie s akciovými indexami na finančných trhoch“.


Habilitačné konanie - Jana Blštáková

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 7. decembra 2018 o 10.00 h (piatok) sa bude konať v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p., verejná habilitačná prednáška Ing. Jany Blštákovej, PhD., pracovníčky Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave na tému: „Pripravenosť slovenských podnikov na riadenie novej generácie zamestnancov v podmienkach priemyslu 4.0“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Modely riadenia ľudských zdrojov v ére priemyslu 4.0“.


Inauguračné konanie - Pavol Kita

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 14. 1. 2019 o 10.00 h. sa v spoločenskej miestnosti  EU v Bratislave (SM I.), Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Kitu, PhD., docenta  na Katedre marketingu OF EU v Bratislave, na tému: „Obchodné modely v maloobchode – explikatívny faktor vývoja hodnotovej ponuky formátov predajní a rozvoja maloobchodnej siete“.


Habilitačné konanie - Marian Reiff

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (FHI EU v Bratislave) oznamuje, že dňa 24. januára 2019 o 10.00 h sa v miestnosti A7.12 na Dolnozemskej ceste 1/b v Bratislave uskutoční v študijnom odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum habilitačná prednáška Analýza parametrov skrytého Markovovho modelu finančných časových radov a obhajoba habilitačnej práce Analýza parametrov skrytého Markovovho modelu Ing. Mariana Reiffa, PhD. pracovníka Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave.


Habilitačné konanie - Tomáš Domonkos - Dňa 14.3.2019 VR fakulty rozhodla neudeliť titul docent

Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 14. marca 2019 o 13,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Tomáša Domonkosa, PhD., odborného asistenta Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Rast v prospech chudobných v krajinách EÚ“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému "Inkluzívny rast a jeho ekonomické efekty v SR".


Habilitačné konanie - Pavol Konštiak

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 18. 10. 2018 o 10.00 h. sa v spoločenskej miestnosti EU v Bratislave (SM I.), Dolnozemská cesta 1, Bratislava, uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Pavla Konštiaka, PhD., pôsobiaceho na Katedre marketingu, študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing; názov habilitačnej prednášky: „Teoretické a praktické aspekty merchandisingového manažmentu maloobchodnej jednotky“, názov habilitačnej práce: „Merchandisingový manažment maloobchodnej jednotky v podmienkach aktívneho predaja a udržateľnosti“.


Habilitačné konanie - Daniel Dujava

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 6. júna 2018 o 13,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Daniela Dujavu, PhD., odborného asistenta Katedry ekonomickej teórie na tému Príčiny zaostávania nových členských krajín EÚ a implikácie pre konvergenciu v ekonomickej výkonnosti a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému „Limity konvergencie nových členských štátov Európskej únie“.


Habilitačné konanie - Anna Hamranová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 5. apríla 2018 o 9.00 h sa bude konať, v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p., verejná habilitačná prednáška Ing. Anny Hamranovej, PhD., pracovníčky Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave na tému: „Postoj manažmentu podnikov k iniciatívam informačného manažmentu“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Vybrané aspekty informačného manažmentu v podnikoch na Slovensku“.


Habilitačné konanie - Andrea Furková, Jančovičová

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysla vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. oznamuje, že dňa 7.12.2017 o 10:00 h sa v miestnosti A7.12 na Dolnozemskej ceste 1/b v Bratislave uskutoční v študijnom odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum habilitačná prednáška Význam priestorových efektov v analýze inovačných aktivít regiónov EÚ a obhajoba habilitačnej práce Modely a metódy priestorovej ekonometrie Ing. Andrey Furkovej, PhD., pracovníčky Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave.


Inauguračné konanie - Zuzana Hajduová, Kubinová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 28. septembra 2017 sa v spoločenskej miestnosti EU na prízemí (budova Rektorátu EU) bude konať pred Vedeckou radou FPM EU v Bratislave o 13.00 h inauguračná prednáška doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD., docentky Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach, na tému: „Ekonomické aspekty zvyšovania kvality produkcie“.


Habilitačné konanie - František Pollák

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 28. septembra 2017 v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. o 9.00 h verejná habilitačná prednáška PhDr. Františka Polláka, PhD., pracovníka Katedry podnikových financií FPM EU v Bratislave, na tému: „Evolučný vývoj vnímania reputácie v manažmente malých a stredných podnikov, a obhajoba habilitačnej práce na tému: Vybrané aspekty riadenia reputácie v prostredí internetu,“


Habilitačné konanie - Daniela Rybárová, rod. Bugárová

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 27. septembra 2017 v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. o 11.00 h verejná habilitačná prednáška Ing. Daniely Rybárovej, PhD., pracovníčky Katedry podnikovohospodárskej FPM EU v Bratislave, na tému: „Aplikovaná analýza rizika v podmienkach znaleckej praxe“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Využitie stresových techník v manažmente rizika podniku.“ 


Habilitačné konanie - Róbert Hanák

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 27. septembra 2017 v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. o 9.00 h verejná habilitačná prednáška Ing. Róberta Hanáka, PhD., pracovníka Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, na tému: „Vplyv podnikateľských skúseností na kvalitu spracovania podnikateľského zámeru, a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Faktorová štruktúra akceptovaných a zamietnutých podnikateľských zámerov anjelskými investormi,“


Habilitačné konanie - Michal Tkáč

Predseda Vedeckej rady Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 7. 7. 2017 o 8.00 hod. v malej aule Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach na Tajovského ulici č. 13  (vchod do budovy z Moyzesovej ul. č. 64) sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Michala Tkáča, PhD. pôsobiaceho na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Košiciach na tému: Postavenie podniku ako emitenta na trhu s dlhovými cennými papiermi a obhajoba habilitačnej práce s názvom: Dôvera ako faktor ovplyvňujúci emisie dlhopisov z pohľadu podniku.


Habilitačné konanie - Emília Duľová Spišáková

Predseda Vedeckej rady Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa 7. 7. 2017 o 10.00 hod. v malej aule Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach na Tajovského ulici č. 13  (vchod do budovy z Moyzesovej ul. č. 64) sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Emílie Duľovej Spišákovej, PhD. pôsobiacej na Katedre ekonómie PHF EU v Košiciach na tému: Využívanie fondov Európskej únie Slovenskou republikou v predchádzajúcom programovom období  a obhajoba habilitačnej práce s názvom: Výskum, vývoj a inovácie ako základ stratégie Európa 2020.


Habilitačné konanie - Peter Árendáš

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 6. decembra 2017 o 14,30 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Petra Árendáša, PhD., odborného asistenta Katedry bankovníctva a medzinárodných financií na tému: „Výskyt Halloween efektu na finančných trhoch a jeho využitie v rámci investičného procesu“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: „Finančné trhy a Halloween efekt“.


Inauguračné konanie - Dorčák

Predseda Vedeckej rady Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 21. júna 2017 (streda) o 13.00 h sa v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p., bude konať pred Vedeckou radou FPM EU v Bratislave inauguračná prednáška: doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD., MSc. docent Katedry podnikových financií FPM EU v Bratislave, na tému: Analytický pohľad na podmienky maloobchodných sietí v odbytovom kanáli a porovnanie s podmienkami najväčšieho on-line maloobchodného predajcu.


Habilitačné konanie - Lábaj

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. marca 2016 o  9,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti v budove Rektorátu EU v Bratislave (SM II.), Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava,  verejná habilitačná prednáška Ing. Martina Lábaja, PhD., odborného asistenta Katedry hospodárskej politiky na tému „Dopady zmien v globálnych hodnotových reťazcoch na slovenskú ekonomiku: štruktúrna dekompozícia zmien v zamestnanosti a pridanej hodnote“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Štrukturálne aspekty ekonomického rozvoja. Slovenská ekonomika v globálnych súvislostiach"


Habilitačné konanie - Belanová

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 16. marca  2016o 11,00  hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti v budove Rektorátu EU v Bratislave (SM II.), Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava,  verejná habilitačná prednáška Ing. Kataríny Belanovej, PhD., odbornej asistentky Katedry financií na tému: „Reálne opcie v investičnom rozhodovaní podnikov“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Investičné rozhodovanie podnikateľských subjektov".


Inauguračné konanie - Hanuláková

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. 10. 2015 o 10,00 h. sa v zasadacej miestnosti Auly EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Evy Hanulákovej, PhD., pedagogickej pracovníčky Katedry marketingu, na tému: „Poradenstvo ako determinant efektívnej marketingovej činnosti“.


Habilitačné konanie - Vidová

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 28. apríla 2016  o  09,00 hod. sa uskutoční v spoločenskej miestnosti v budove Rektorátu EU v Bratislave (SM II.), Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava, verejná habilitačná prednáška Ing. Jarmily Vidovej, PhD., odbornej asistentky Katedry hospodárskej politiky na tému „Investície do bývania v Slovenskej republike. Vybrané problémy“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania".


Habilitačné konanie - Ivanová - ukončená žiadosť


Inauguračné konanie - Harumová - ukončená žiadosť


Habilitačné konanie - Matušovičová

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 24. 9. 2015 o 10,00 h. sa v spoločenskej miestnosti EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Moniky Matušovičovej, PhD., odbornej asistentky Katedry marketingu, na tému: „Špecifiká marketingu v segmente seniorov a zmeny marketingových koncepcií v kontexte starnutia populácie“ a obhajoba jej habilitačnej práce s názvom: „Teoretické a praktické aspekty marketingu seniorov“.


Habilitačné konanie - Grisáková

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 27. augusta  2015  o 13.00 hsa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.  bude konať  verejná habilitačná prednáška Ing. Nory Grisákovej, PhD., pracovníčky Katedry podnikovohospodárskej FPM EU v Bratislave, na tému: „Modely rovnováhy a stability s čiastočne diferencovanou produkciou na príklade trhu mobilných operátorov“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Modely trhovej rovnováhy v prostredí s čiastočnou  diferenciáciou produkcie firiem.


Habilitačné konanie - Knošková

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 30. 6. 2015 o 13,30 h. sa v spoločenskej miestnosti EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ľubice Knoškovej, PhD., odbornej asistentky Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru, študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing; názov habilitačnej prednášky: „Riadenie inovačných procesov a faktory úspešnosti inovačných aktivít firiem v SR“, názov habilitačnej práce: „Riadenie inovačných procesov“.


Habilitačné konanie - Mišúnová-Hudáková

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. júna  2015 sa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.  o 9.00 h bude konať  verejné habilitačné prednášky Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD., pracovníčka Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave, na tému: „Analýza konkurenčnej výhody v podnikoch SR“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Skúmanie konkurenčnej výhody v turbulentnom a zložitom podnikateľskom prostredí v podnikoch SR“.


Habilitačné konanie - Mišún

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 22. júna  2015 sa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.  o 11.00 h bude konať  verejná habilitačná prednáška Ing. Juraj Mišún, PhD., pracovník Katedry manažmentu FPM  EU v Bratislave, na tému: Postoje manažérov a zamestnancov v role subjektu a objektu kontrolovania“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Externé kontrolovanie z pohľadu komerčnej sféry na území Slovenskej republiky“.


Inauguračné konanie - Pekár


Habilitačné konanie - Mucha


Habilitačné konanie - Péliová

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 6. novembra 2015 o 10,00 hod. sa v spoločenskej miestnosti na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Jany Péliovej, PhD., odbornej asistentky Katedry financií na tému: „Správanie sa ekonomických subjektov v podmienkach limitovanej straty – experimentálny prístup“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: „Využívanie ekonomických experimentov vo verejných financiách“.


Habilitačné konanie - Ružeková

Habilitačné konanie - Stričík - nová žiadosť

Habilitačné konanie - Velichová

Habilitačné konanie - Orbánová

Inauguračné konanie - Polednáková

Habilitačné konanie - Žák

Habilitačné konanie - Miklošík

Habilitačné konanie – Hyránek

Habilitačné konanie – Dubcová

Habilitačné konanie – Manová

Inauguračné konanie – Tumpach

Habilitačné konanie – Meluchová

Habilitačné konanie Stričík - ukončená žiadosť

Habilitačné konanie Megyesiová

Habilitačné konanie Szomolányi

Habilitačné konanie Chocholatá

Habilitačné konanie Romanová

Habilitačné konanie Sipková

Habilitačné konanie Čičková 

Habiltačné konanie Sika

Habilitačné konanie Šipikalová

Habilitačné konanie Baumöhl

Habilitačné konanie Lyócsa

Habilitačné konanie Výrost

Inauguračné konanie Kafková

Habilitačné konanie Stričík - ukončená žiadosť  

Habilitačné konanie Labudová

Habilitačné konanie Czillingová

Habilitačné konanie Bobenič Hintošová

Habilitačné konanie Šipikal

Habilitačné konanie Hajduová

Habilitačné konanie Kašťáková

Inauguračné konanie Workie Tiruneh

Inauguračné konanie Ochotnický

Inauguračné konanie Čarnický

Inauguračné konanie Tvrdoň