Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (KA 107)

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.06.2016 a 01.02.2017 schválený dvojročný a 16 – mesačný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcom medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami.

 

Projekt 2016 (01.06.2016 do 31.05.2018)

Projekt 2016 je možné realizovať od 01.06.2016 do 31.05.2018. V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:

 • Čína - Southwestern University of Finance and Economics Soochow University
 • Gruzínsko - Georgian Institute of Public Affairs
 • Kambodža - Zaman University
 • Juhoafrická republika
  • Cape Peninsula University of Technology
  • University of Cape Town

 

Projekt 2016 (01.02.2017 do 31.05.2018)

 • Maurícius – University of Mauritius
 • Keňa - Kenyatta University
 • Čína – Ningbo University

 

Ekonomickej univerzite v Bratislave bol dňa 01.06.2017 schválený 26 - mesačný projekt s názvom Erasmus+ Mobilita jednotlivcom medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (KA107) s termínom ukončenia 31.07.2019. V rámci projektu je možné realizovať iba prichádzajúce študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami.

 

Projekt 2017 (01.06.2017 do 31.07.2019)

Projekt 2017 je možné realizovať od 01.06.2017 do 31.07.2019. V rámci projektu je možné realizovať iba prichádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z krajín:

 • Sýria – Tishreen University

 

Prihlasovanie a výber účastníkov

Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM) zverejní výzvu na prihlasovanie s uvedením konkrétnych podmienok po začiatku príslušného akademického roka.

Za výber účastníkov na všetky typy mobilít je zodpovedná celouniverzitná výberová komisia, ktorá pozostáva minimálne z 3 členov, ktorej predsedom je spravidla prorektor pre medzinárodné vzťahy a prebieha výlučne formou osobného pohovoru, z dôvodu zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť v rámci výberu. Výber účastníkov na všetky typy mobilít je ukončený spravidla najneskôr do konca novembra,  s platnosťou na obdobie trvania projektu.

O výsledku výberového konania budú všetci uchádzači informovaní písomne/e-mailom.

Zápisnica z výberového konania bude zverejnená na webovom sídle univerzity.

 

Finančné zabezpečenie účastníkov mobility

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE (Mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami)

 

Podpora na cestovné náklady

Mobilita zamestnancov VŠ a študentov

Vzdialenostné pásmaSuma
medzi 100 a 499 km 180 EUR na účastníka
medzi 500 a 1999 km 275 EUR na účastníka
medzi 2000 a 2999 km 360 EUR na účastníka
medzi 3000 a 3999 km 530 EUR na účastníka
medzi 4000 a 7999 km 820 EUR na účastníka
8000 KM alebo viac 1100 EUR na účastníka

Poznámka: "vzdialenostné pásmo“ predstavuje vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom konania, kedy „suma“ zahŕňa príspevok na obe cesty, na a z miesta konania.

 

Individuálna podpora

Mobility zamestnancov do a z partnerských krajín

Prijímajúca krajinaZamestnanci z partnerských krajín (čiastka na deň v EUR)
Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo 160
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko,
Island, Taliansko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Turecko
140
FYROM - Macedónsko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko 120
Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko 100

 

Prijímajúca krajinaZamestnanci z krajín programu (čiastka na deň v EUR)
Partnerské krajiny 160

Poznámka: suma na deň sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

do 14.dňa aktivity: suma na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie

od 15. do 60. dňa aktivity: 70% zo sumy na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke vyššie.

 

Mobilita študentov do a z partnerských krajín

ZDoSuma
Oprávnené partnerské krajiny Krajiny programu – skupina 1 850 EUR mesačne
Krajiny programu – skupina 2 800 EUR mesačne
Krajiny programu – skupina 3 750 EUR mesačne
Krajina programu Partnerské krajiny 650 EUR mesačne

 

Študenti poberajúci sociálne štipendium majú nárok na navýšenie grantového príspevku vo výške 150 eur/mesiac a študenti, ktorí sú držiteľmi ZŤP si môžu požiadať o špeciálny grant.

 

Povinné náležitosti účastníka mobility pred odchodom

Účastníci EU v Bratislave odchádzajúci na mobility

 

 

Kontakty

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

Erasmus+ inštitucionálny koordinátor

E3.09 +421 2 6729 5359 simona.kosztanko@euba.sk
MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

MIHÁLIKOVÁ, Terézia, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk

Úradné hodiny             

pondelok:
09:00 – 12:30

utorok: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

streda: 
09:00 – 12:30, 13:00 – 14:30

štvrtok: 
09:00 – 12:30