Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) predstavuje renomovanú vysokoškolskú inštitúciu s tradíciou, medzinárodnou spoluprácou a špecializáciou v oblasti ekonómie, podnikania a manažmentu. Jej multidisciplinárne zameranie bolo ďalej rozšírené o medzinárodné vzťahy a aplikované jazyky, v dôsledku čoho v súčasnosti popri viacerých špecializovaných pracoviskách, ako je Ústav ekonómie a manažmentu, pôsobia na univerzite projektové a inovačné tandemy.

Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii automaticky začleňuje EU v Bratislave do konkurenčného prostredia Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru. Geografická poloha je prirodzenou motiváciou na cezhraničnú spoluprácu a oba campusy EU v Bratislave sú súčasťou nielen bilaterálnych, ale aj multilaterálnych iniciatív (napr. projekty v rámci schém 7RP, H2020, ERASMUS+, INTERREG, EHP).

EU v Bratislave sa usiluje s prihliadnutím na medzinárodné akreditačné štandardy prispievať k rozvoju spoločnosti založenej na znalostiach poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania na všetkých troch stupňoch štúdia (v rámci študijných programov zameraných na ekonómiu a manažment, vybraných študijných programov v oblasti humanitných a informatických vied, či niekoľkých programov dvojitých diplomov zabezpečovaných v cudzích jazykoch v spolupráci s uznávanými partnerskými inštitúciami), ako aj rozvojom poznania prostredníctvom svojej angažovanosti v realizácii výskumu a inovácií v zmysle spoločenskej zodpovednosti (t. j. intelektuálnymi príspevkami so spoločenským, akademickým alebo korporátnym rozmerom).

EU v Bratislave sa v snahe o vytvorenie platformy podporujúcej výmenu najnovších poznatkov a zistení doktorandov a mladých vedcov v ére vedeckej diplomacie a hraničného výskumu aktívne zapája do prestížnej siete EDAMBA (European Doctoral Association in Management and Business Administration). Edície medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedcov organizované na EU v Bratislave v rokoch 2015 – 2017 v kontexte jej členstva v sieti EDAMBA preto nadväzne venovali pozornosť:

  • ére vedeckej diplomacie a jej dôsledkom pre oblasť ekonómie, podnikania, manažmentu i príbuzné disciplíny,
  • otvorenej vede a otvoreným inováciám a z nich vyplývajúcim príležitostiam pre oblasť ekonómie, podnikania, manažmentu i príbuzných disciplín,
  • znalostiam a schopnostiam potrebným pre udržateľný rozvoj a úlohe ekonómie, podnikania, manažmentu i príbuzných disciplín.

Zatiaľ čo Adam Smith vydal svoje zásadné vedecké dielo Pojednanie o pôvode a príčinách bohatstva národov v období agrárnej revolúcie a priemyselnej revolúcie, súčasná civilizácia, ktorá je konfrontovaná s v poradí už štvrtou priemyselnou revolúciou, čelí výzvam nielen ekonomickej, spoločenskej, etickej, politickej či filozofickej povahy. V spolupráci s viacerými korporátnymi partnermi v zmysle ich angažovanosti vo sfére spoločenskej zodpovednosti, EU v Bratislave vytvorila svojím pilotným Týždňom udržateľnosti 2017 priestor pre interakciu jej akademickej obce so širšou i odbornou verejnosťou.

EU v Bratislave posilnila aj vďaka súčinnosti svojich absolventov doktorandského štúdia prostredníctvom implementácie osvedčenej praxe odporúčanej zo strany Európskej asociácie univerzít (ako v prípade IdeaPuzzle® vo vzťahu k filozofii vedy) alebo Európskej komisie a OECD (ako napríklad v podobe HEI_Hack! vo sfére inovácií) spolu s pozornosťou venovanou problematike udržateľnosti tiež potenciál senior a junior mentoringu.