Akreditované študijné odbory a študijné programy doktorandského štúdia na EU v Bratislave

Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2022/2023

Opatrenie rektora číslo 7/2021 - Registrácia Ekonomickej univerzity v Bratislave v databáze CrossRef a zabezpečenie procesu prideľovania DOI čísiel a kontroly originality prostredníctvom služby Similarity Check na elektronický obsah publikovaný EU v Bratislave NOVÉ

Manuál E-prihláška III. stupeň

Zriadenie odborovej komisie a subodborových komisií doktorandského štúdia na sledovanie a hodnotenie doktorandského štúdia v študijnom odbore „ekonómia a manažment“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave (platné pre študentov prijímaných od 1.9.2022) - úplné znenie v znení Dodatku č. 1 NOVÉ

Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave (platné pre študentov prijímaných od 1.9.2016)

Spoločné zásady v oblasti štruktúry a hodnotenia 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave

Interná smernica č. 7/2009 - Dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou

Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na EU v Bratislave

Vydávanie osvedčení o oprávnení používať akademický titul „PhD“ absolventom vedeckej výchovy pred účinnosťou zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (interná smernica rektora EU z 3. 12. 2007)

Interná smernica č. 5/2015 - Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dodatok č. 1 k Internej smernici číslo 5/2015 Pravidlá pre rozdelenie a použitie finančných prostriedkov z Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave