V oblasti vzdelávania si EU v Bratislave kladie za cieľ zabezpečiť vysoký stupeň kvality ekonomického vzdelávania prioritne v inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Tomuto podrobuje svoju riadiacu, ale hlavne obsahovú náplň pri koncipovaní foriem a druhov vzdelávania, skvalitňovaní odbornej úrovne a výkonnosti pedagogických zamestnancov a aplikovaní moderných vyučovacích a študijných metód pre študentov. Týmto cieľom prispôsobuje a buduje vedenie univerzity aj organizačné usporiadanie univerzity – jej fakúlt a pracovísk v novej štruktúre študijných odborov a študijných programov.

Ekonomická univerzita v Bratislave s viac ako stotisíc absolventmi pôsobí ako najstaršia vzdelávacia inštitúcia na Slovensku. 61 akreditovaných študijných programov ekonomického zamerania predstavuje široké spektrum poskytovania ekonomického vzdelávania, a tak má každá spoločnosť medzi svojimi zamestnancami aspoň jedného absolventa EU v Bratislave. Počas štúdia sa študentom venujú nielen vysokoškolskí učitelia, ale aj mnohí odborníci z praxe. Na univerzitu chodia prednášať odborníci zo zahraničných vysokých škôl, študenti sa môžu nadobúdať vedomosti v odborných predmetoch vo viacerých cudzích jazykoch. Každá rodina na Slovensku pozná aspoň jedného z úspešných absolventov – prezident SR, minister financií, guvernér NBS – a takmer každá rodina má medzi svojimi členmi aspoň jedného nášho absolventa.

 

Študijné programy v cudzom jazyku 

Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka aj plne akreditované programy denného štúdia v anglickom jazyku. Jeden bakalársky a tri inžinierske študijné programy sú zabezpečované kvalitnými domácimi a zahraničnými pedagógmi. Pri ich zostavovaní bol braný zvláštny ohľad na medzinárodnú uplatniteľnosť absolventov a naše skúsenosti potvrdzujú, že absolventi týchto programov nachádzajú uplatnenie na významných pozíciách v Európe i celosvetovo. Možno všetky programy absolvovať v spolupráci s prestížnymi ekonomickými školami v Európe a Ázii a získať tak spoločný alebo dvojitý diplom, ktorý medzinárodnú uplatniteľnosť absolventov ďalej umocňuje.

V oblasti manažmentu ponúka trojročný bakalársky študijný program Bachelor in Business Economics and Management, na ktorý nadväzuje dvojročný Master in General Management. Možno absolvovať oba programy ako dvojitý diplom v spolupráci s EM Strasbourg, inžiniersky navyše so School of Business pri Ningbo University v Číne. Oblasť financií pokrývajú programy Master in International Finance, v rámci ktorého spolupracuje s Nottingham Trent University na udeľovaní spoločného diplomu, a Master in Global Finance, ktorý možno absolvovať ako program dvojitého diplomu v spolupráci s National Institute of Development Administration v Bangkoku.

Popri študijných programoch v angličtine ponúka univerzita svojim študentom výučbu jednotlivých kurzov v cudzích jazykoch (francúzsky, nemecký, španielsky, ruský).