spolufinancovaný fondom - Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný  program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná  os 5  Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy OPVaV-2009/5.1/03-SORO
ITMS 26250120043
Časový rámec realizácie projektu 07/2010 – 02/2013

spolufinancovaný fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Kód výzvy OPVaV-2009/4.1/03-SORO
ITMS 26240120032
Časový rámec realizácie projektu 09. 2010 - 09.2013