„Pracujeme na tom, aby rovnaké šance znamenali rovnaké šance pre všetkých!“

 • individuálne poradenstvo pre uchádzačov/študentov so špecifickými potrebami;
 • individuálne poradenstvo pred nástupom na univerzitu pre študentov so zrakovým a sluchovým postihnutím (osobná konzultácia v posunkovom jazyku);
 • individuálna technická podpora v systéme AiS;
 • poradenstvo pri individuálnom harmonograme plnenia študijných povinností;
 • individuálne vyučovanie vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím;
 • podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení;
 • pomoc so zvukovými záznamami z prednášok a seminárov;
 • zápis prednášok a seminárov;
 • scanovanie a kopírovanie poznámok a učebných textov;
 • spracovanie literatúry do prístupne podoby;
 • prevod učebných textov do zvukovej podoby;
 • zapožičanie pomôcok a pomocnej technológie (diktafón, lupa, komunikačný systém);
 • predĺžený čas vypožičania odbornej literatúry v Slovenskej ekonomickej knižnici (SEK);
 • tlmočenie do slovenského posunkového jazyka;
 • prepravná služba pre študentov so zníženou schopnosťou pohybu;
 • prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova pre študentov so zníženou schopnosťou pohybu;
 • vyhradené parkovacie miesto pri bezbariérovom vstupe;
 • prednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky;
 • úprava určeného školného pri nadštandardnej dĺžke štúdia;
 • vyhradený študijný priestor vybavený IT technikou a asistenčnými technológiami.