Sekretariát rektora je pracoviskom rektora pre administratívnu a organizačnú prácu. Zabezpečuje činnosti súvisiace sprípravou podkladov a návrhov pre rozhodovanie rektora, písomný styk a úlohy súvisiace s činnosťou porád rektora.

Čítať ďalej...

Oddelenie pre personálne a sociálne otázky zabezpečuje tvorbu stratégie riadenia ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov. Komplexne zabezpečuje personálnu politiku pre všetkých zamestnancov EU v Bratislave od vykonávania personálneho marketingu až po hodnotenie. Vykonáva koncepčnú, analytickú a systémovú činnosť pri rozhodovaní v oblasti personálnej a sociálnej politiky EU v Bratislave. Realizuje tvorbu interných pracovnoprávnych predpisov, smerníc s celouniverzitnou pôsobnosťou, pracovného poriadku a kolektívnej zmluvy.

Čítať ďalej...

Oddelenie právnych služieb a kontroly v zmysle príkazov rektora vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov avnútorných predpisov EU v Bratislave. Vypracúva vyhodnotenia kontrolnej činnosti. Zabezpečuje vybavovanie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach v platnom znení a internej smernice prijatej na aplikáciu tohto zákona v podmienkach univerzity. Je zodpovednou osobou úlohy podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení. Zabezpečuje agendu slobodného prístupu k informáciám v zmysle platného zákona, ktorá plní a príslušnej internej smernice.

Čítať ďalej...

Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „archív“) je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Metodicky riadi a usmerňuje chod spisovej služby univerzity a vykonáva predarchívnu starostlivosť na všetkých stupňoch jej riadenia.

Čítať ďalej...