Sekretariát rektora je pracoviskom rektora pre administratívnu a organizačnú prácu. Zabezpečuje činnosti súvisiace sprípravou podkladov a návrhov pre rozhodovanie rektora, písomný styk a úlohy súvisiace s činnosťou porád rektora.

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave (CPČaUS EU v Bratislave) je celouniverzitným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave, zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb v oblasti podnikateľských aktivít univerzity, kongresové služby, služby v oblasti vydavateľstva, reprografické a kopírovacie služby a ďalšie podnikateľské aktivity. Ďalej zabezpečuje ubytovacie, stravovacie a rekreačné služby pre študentov, doktorandov, zamestnancov univerzity, ako aj verejnosť. Podporuje záujmovú činnosť, kultúrny a spoločenský život študentov.

Centrum komplexne zabezpečuje ucelený systém propagácie Ekonomickej univerzity a styk s verejnosťou vo vnútri Ekonomickej univerzity i navonok v slovenskej verejnosti, predovšetkým prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie v Slovenskej republike a v spolupráci s Centrom informačných technológií EU, fakultami, jednotlivými oddeleniami rektorátu EU a celouniverzitnými pracoviskami aj cestou elektronických masmédií.

CCV EU v Bratislave je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity. Poslaním CCV EU v Bratislave je poskytovanie služieb vo forme ďalšieho vzdelávania pre absolventov bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a doktorandského štúdia ako aj pre verejnosť. Uskutočňuje celoživotné vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych a ekonomických, študijných a vedných odboroch akreditovaných na univerzite a umožňuje účastníkom vzdelávania doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania na univerzite. Plnením svojich úloh efektívnym a tvorivým spôsobom CCV EU v Bratislave prispieva k plneniu poslania univerzity vo vzdelávacej činnosti v rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania v súlade s dlhodobým zámerom univerzity.

Čítať ďalej...

Oddelenie pre personálne a sociálne otázky zabezpečuje tvorbu stratégie riadenia ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov. Komplexne zabezpečuje personálnu politiku pre všetkých zamestnancov EU v Bratislave od vykonávania personálneho marketingu až po hodnotenie. Vykonáva koncepčnú, analytickú a systémovú činnosť pri rozhodovaní v oblasti personálnej a sociálnej politiky EU v Bratislave. Realizuje tvorbu interných pracovnoprávnych predpisov, smerníc s celouniverzitnou pôsobnosťou, pracovného poriadku a kolektívnej zmluvy.

1. ZÚ EU v Bratislave je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity. ZÚ EU v Bratislave je samostatné znalecké, vzdelávacie a vedecké pracovisko univerzity, so zaradením v organizačnej štruktúre univerzity podľa príslušných ustanovení jej Štatútu.

Čítať ďalej...

Oddelenie právnych služieb a kontroly v zmysle príkazov rektora vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov avnútorných predpisov EU v Bratislave. Vypracúva vyhodnotenia kontrolnej činnosti. Zabezpečuje vybavovanie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach v platnom znení a internej smernice prijatej na aplikáciu tohto zákona v podmienkach univerzity. Je zodpovednou osobou úlohy podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení. Zabezpečuje agendu slobodného prístupu k informáciám v zmysle platného zákona, ktorá plní a príslušnej internej smernice.

Zabezpečuje v rámci EU starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a študentov v zmysle platnej legislatívy a pokynov a nariadení MŠ SR. Ochranu pred požiarmi zabezpečuje v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a ďalších príslušných predpisov. Za celkovú činnosť referátu zodpovedá technik BOZP a PO priamo rektorovi.

Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „archív“) je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Metodicky riadi a usmerňuje chod spisovej služby univerzity a vykonáva predarchívnu starostlivosť na všetkých stupňoch jej riadenia.

Referát civilnej ochrany zabezpečuje v podmienkach EU v Bratislave úlohy civilnej ochrany v zmysle zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov, ako aj úlohy vzmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Za činnosť referátu zodpovedá pracovník referátu priamo rektorovi.

Centrum protidrogových a poradenských služieb na EU v Bratislave (ďalej CPaPS na EU) poskytuje preventívno-výchovné, poradenské a odborno-servisné služby v oblasti prevencie drogových a iných závislostí pre študentov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.