Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka ubytovanie v študentských domovoch v Bratislave a v Košiciach počas leta 2021 (obdobie od 1.7.2021 do 20.8.2021) vo vybraných študentských domovoch v obmedzenej ubytovacej kapacite za dodržiavania opatrení Úradu verejného zdravotníctva vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19.

Ubytovanie je možné v ŠD Horský park (Blok E, F, D, C, B, A), ŠD Dolnozemská 1, ŠD Starohájska 8, ŠD Ekonóm - Prístavná 8, ŠD PHF EU na ul. J. L . Bellu v Košiciach.

 

Pozn. V posledný augustový týždeň sa ubytovanie neposkytuje (upratovanie a čistenie priestorov, izieb). Po tomto termíne je ubytovanie možné iba v odôvodnených prípadoch (ubytovaný má v nasledujúcom akademickom roku pridelenú rovnakú izbu) alebo so súhlasom riaditeľky Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

 

Interný predpis CPČaUS EU v Bratislave - Poplatky za ubytovanie v študentských domovoch EU v Bratislave počas letných prázdnin

Objednávka ubytovania v letných mesiacoch júl - august 2021