Aké výhody prináša členstvo v OZ PŠaV alebo prečo sa stať členom OZ PšaV

Poslaním Zväzu je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pôsobí najmä:

  • V pracovnoprávnej oblasti

Zväz zabezpečuje svojim členom ochranu ich práv, vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnávateľovi, bezplatne poskytuje právne služby v pracovnoprávnych sporoch, vrátane zastupovania pred súdmi. Zväz zabezpečuje bezplatne aj právne poradenstvo v občianskoprávnych sporoch.

  • V mzdovej oblasti

Zväz presadzuje rast tarifných platov, dosiahnutie porovnateľnosti platov s platmi v iných rezortoch podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, každoročnú valorizáciu platov podľa výšky inflácie. Zväz sa usiluje zamedziť diskrimináciu nepedagogických pracovníkov v mzdovej oblasti. Usiluje a presadzuje legislatívnu úpravu na poskytovanie 13. a 14. platu zamestnancom odvetvia školstva.

  • V sociálnej oblasti

Zväz usiluje o zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, o vytváranie podmienok na perspektívnosť a stabilitu školských pracovníkov. Zväz pre svojich členov poskytuje nenávratný príspevok na prekonanie mimoriadne zlej sociálnej situácie, poskytuje príspevok a dotáciu na rekreácie a EXOD. Naši členovia môžu využívať vlastné zväzové a rekreačné zariadenia s finančným príspevkom OZ, umožňujúce svojim členom permanentné vzdelávanie. Zabezpečuje bezplatný informačný servis – vlastný zväzový časopis (Aktuality zväzu).

 

Odborový zväz vyjednáva:

  • o zvýšení výmery dovolenky na zotavenie
  • o skrátení týždenného pracovného času
  • o úprave platových taríf

 

Bez odborov:

  • nie je možná kontrola dodržiavania pracovnoprávnych, mzdových predpisov a BOZP
  • nemožno uzatvoriť KZ a bez KZ nemožno dojednať výšku odstupného nad rámec zákona, ani dohodnúť ďalšie výhody
  • nemožno zasahovať do tvorby vyhlášok, noriem, zákonov, dotýkajúcich sa nášho každodenného života
  • zamestnanci nemajú zákonnú možnosť získať informácie o činnosti zamestnávateľa, jeho ekonomike a jeho zámeroch.

 

Zoznam predsedov ZO OZ PŠaV pri Ekonomickej univerzite v Bratislave

Meno a priezviskoZOAdresa pracoviskaTel. č.E-mail
doc. Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD FPM Bratislava, Dolnozemská cesta 1 +421 2 6729 5636 zuzana.joniakova@euba.sk
RNDr. Daniela Sivašová, PhD. FHI Bratislava, Dolnozemská cesta 1 +421 2 6729 5731 daniela.sivasova@euba.sk 
Ing. Leonid Raneta, PhD. FMV Bratislava, Dolnozemská cesta 1 +421 2 6729 5466 leonid.raneta@euba.sk
Ing. Zora Szakalová OF Bratislava, Dolnozemská cesta 1 +421 2 6729 1104 zora.szakalova@euba.sk
doc. Mgr. Elena Kaštáková, PhD. OF Bratislava, Dolnozemská cesta 1 +421 2 6729 1498 elena.kastakova@euba.sk
Mgr. Dagmar Krausová RÚ Bratislava, Dolnozemská cesta 1 +421 2 6729 5153 dagmar.krausova@euba.sk
Zuzana Bihariová FAJ Bratislava, Dolnozemská cesta 1 +421 2 6729 5216 zuzana.bihariova@euba.sk
doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD. NHF Bratislava, Dolnozemská cesta 1 +421 2 6729 1454 eduard.nezinsky@euba.sk
Ing. Cecília Olexová, PhD. PHF Košice, Tajovského 13 +421 55 722 3242 cecilia.olexova@euba.sk
RNDr. Daniela Lukáčová tajomníčka Rady Bratislava, Dolnozemská cesta 1 +421 2 6729 5288 daniela.lukacova@euba.sk

 

Dokumenty

Kolektívna zmluva rok 2023 - úplné znenie v znení Dodatku č. 1 | Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2023

Kolektívna zmluva rok 2021 | Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2021

Kolektívna zmluva rok 2018 v úplnom znení

Ciele a program OZPŠaV na Slovensku na roky 2016 – 2020

Výročná konferencia základných organizácii OZ PŠaV na EU v Bratislave 2017

Tlačivo - prihláška za člena OZ PŠaV na Slovensku