1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

MISIA

Ekonomická univerzita v Bratislave je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného Európskeho výskumného priestoru. V rámci tohto začlenenia jej poslaním je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v komplexe ekonomických a manažérskych študijných programov a vybraných študijných programov z oblasti humanitných a informatických vied, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, informatických, humanitných a spoločenských vied, a tým aj prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v Európskom priestore.

 

VÍZIA UNIVERZITY

Cieľom EU v Bratislave je byť vnímaná a uznávaná ako kvalitná, moderná výskumná univerzita s internacionálnym smerovaním, ktorá reflektuje spoločenskú zodpovednosť a pripravuje absolventov schopných reagovať na výzvy globalizácie.

 

HODNOTY

EU v Bratislave sa hlási k hodnotám a princípom zakotveným v Magna Charta Universitatum. V súlade s uvedeným dokumentom univerzita najmä:

  • rozvíja svoju činnosť na princípoch autonómnosti, morálnej a vedeckej nezávislosti od politiky a rešpektuje akademické slobody,
  • uplatňuje princíp neoddeliteľnosti vzdelávacej činnosti od vedy a výskumu,
  • podporuje kritické myslenie v tvorivej činnosti zamestnancov univerzity,
  • odmieta neznášanlivosť a podporuje dialóg vo všetkých oblastiach činnosti univerzity,
  • uplatňuje a rozvíja tradície a hodnoty demokracie a európskeho humanizmu,
  • rozvíja tradície európskeho dialógu a podporuje interakciu medzi kultúrami,
  • rešpektuje a uplatňuje princíp rovnosti príležitostí.

V súlade so svojím poslaním, princípmi a hodnotami sa univerzita usiluje formovať študentov tak, aby sa uplatnili nielen ako odborne erudovaní ekonómovia, manažéri a iní odborníci v spoločensko-ekonomickej praxi, ale aby sa vo svojom profesijnom a občianskom živote správali v súlade s hodnotami, ktoré univerzita vyznáva a presadzuje.

Napĺňanie poslania univerzity, dôsledné uplatňovanie základných princípov jej činnosti, rešpektovanie apresadzovanie deklarovaných hodnôt arealizácia hlavných strategických zámerov sú základom toho, aby univerzita dosiahla nasledovnú víziu.

 

PRINCÍPY ČINNOSTI UNIVERZITY

Pri napĺňaní svojho poslania v uplynulom období univerzita uplatňovala, v súčasnosti uplatňuje a aj v budúcom období bude uplatňovať nasledujúce stabilné princípy činnosti.

  1. Akcentovanie spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k SR a k zahraničiu pri realizácii základných činností (vzdelávania, výskumu a transferu poznatkov)
  2. Realizácia a ďalší rozvoj akademickej excelentnosti a kvality vo všetkých oblastiach činnosti
  3. Internacionalizácia vo všetkých činnostiach univerzity