MISIA

EU v Bratislave je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania  a spoločného Európskeho výskumného priestoru. V rámci tohto začlenenia je jej poslaním poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v komplexe ekonomických a manažérskych študijných programov a vybraných študijných programov z oblasti humanitných a informatických vied, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, informatických, humanitných a spoločenských vied, a tým aj prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v Európskom priestore.

 

VÍZIA UNIVERZITY

EU v Bratislave, ktorá už jednoznačne potvrdila a upevnila svoje postavenie lídra vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume v oblasti ekonómie a manažmentu v SR, bude v roku 2019 na základe preukázanej úrovne a kvality vzdelávania, intenzity a kvality výskumu, úspešnosti uplatnenia jej absolventov na trhu práce najmä v rámci SR a EÚ, aktívnej spolupráce so spoločensko-ekonomickou praxou pri presadzovaní obojstranne výhodného transferu poznatkov, pri vytvorení kvalitnej a efektívnej siete medzinárodných vzťahov, pri dosiahnutí prestížnych znakov kvality vychádzajúcich z výsledkov národnej komplexnej akreditácie jej činností a priebežných výsledkov medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB, ako aj na základe zviditeľnenia a účinnej komunikácie dosiahnutých výsledkov v prostredí relevantnej verejnosti vnímaná a uznávaná ako moderná a dynamická univerzita porovnateľná s významnými a všeobecne rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami obdobného odborného zamerania minimálne v regióne strednej Európy, s vysokou odbornou a vedecko-výskumnou úrovňou, reflektujúcou spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnych projektoch spolupráce s inštitúciami a organizáciami v SR a zahraničí.

 

HODNOTY

 • autonómnosť, morálna a vedecká nezávislosť od politiky a rešpektovanie akademických slobôd,
 • neoddeliteľnosť vzdelávacej činnosti od vedy a výskumu,
 • kritické myslenie
 • odmietanie neznášanlivosti a podpora dialógu
 • tradície a hodnoty demokracie a európskeho humanizmu,
 • tradícia európskeho dialógu a podpora interakcie medzi kultúrami,
 • rovnosť príležitostí.

 

STRATEGICKÉ CIELE UNIVERZITY

Vedenie EU v Bratislave v záujme napĺňania poslania, pri rešpektovaní základných princípov s cieľom realizovať víziu univerzity navrhuje na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023 tieto strategické ciele:

 • na národnej úrovni profilovať univerzitu ako univerzitu presadzujúcu jej výskumný charakter,
 • na medzinárodnej úrovni profilovať univerzitu ako inštitúciu, spĺňajúcu medzinárodné štandardy vo všetkých oblastiach jej činnosti.

 

PRIORITY V ČINNOSTI UNIVERZITY

Splnenie strategických cieľov si vyžaduje orientáciu všetkých aktivít univerzity na základné strategické priority, ktoré sa prelínajú všetkými oblasťami jej činnosti a ktoré sa budú napĺňať realizáciou jednotlivých úloh.

Pri plnení strategických cieľov a napĺňaní priorít EU v Bratislave vystupuje a bude vystupovať v jednote a súčinnosti všetkých jej organizačných súčastí, t. j. všetkých fakúlt a ostatných organizačných útvarov v zmysle jej štatútu.

Prierezové priority:

 • plniť úlohy vyplývajúce z odporúčaní komisie pre akreditáciu EU v Bratislave v rámci procesu medzinárodnej akreditácie v prestížnom systéme hodnotenia a kontinuálneho zlepšovania kvality AACSB,
 • zabezpečovať kontinuálne zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity v nadväznosti na požiadavky medzinárodných štandardov,
 • prehlbovať internacionalizáciu vzdelávania, vedy, výskumu a iných aktivít univerzity aktivizáciou partnerských vzťahov a vytváraním sietí, zintenzívniť vzťahy s národnými a medzinárodnými orgánmi, inštitúciami a organizáciami štátneho a verejného sektora, hospodárskej a spoločenskej praxe,
 • vytvárať a podporovať tvorivé pracovné prostredie a atmosféru, budovať, presadzovať a prehlbovať kolegiálne vzťahy medzi zamestnancami navzájom a medzi zamestnancami a študentmi univerzity,
 • zefektívniť vnútornú a vonkajšiu komunikáciu vypracovaním a implementáciou komplexnej marketingovej stratégie univerzity a sledovaním spätnej väzby od relevantných skupín.