• Dlhodobý zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023 je vypracovaný podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Dlhodobý zámer univerzity bol prerokovaný na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 23. novembra 2015.
 • Dlhodobý zámer univerzity bol prerokovaný a schválený s pripomienkami na zasadnutí Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 16. decembra 2015.
 • Dlhodobý zámer univerzity bol prerokovaný na zasadnutí Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 13. mája 2016.
 • Dlhodobý zámer je základným východiskovým materiálom univerzity, ktorým sa bude vedenie univerzity riadiť v rozvoji jednotlivých činností univerzity v jeho funkčnom období.

Vedenie EU v Bratislave pri tvorbe dlhodobého zámeru zohľadnilo doterajší vývoj na univerzite s cieľom pokračovať v rozvoji všetkých pozitívnych skutočností z predchádzajúcich období. Zároveň zohľadnilo v tomto zámere nové výzvy, ktoré vyplývajú z meniacich sa požiadaviek v akademickom a vedecko-výskumnom prostredí vysokých škôl a z potrieb spoločensko-ekonomickej praxe v Slovenskej republike (ďalej len SR) a v rámci Európskej únie (ďalej len EÚ) v kontexte globalizácie a budovania spoločného medzinárodného vzdelávacieho a výskumného priestoru.

Pri tvorbe dlhodobého zámeru sa, okrem iného, vychádzalo aj zo skutočnosti, že EU v Bratislave má dlhodobo výnimočné postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania SR z dôvodu, že:

 • je to historicky prvá vysokoškolská inštitúcia ekonomického zamerania v rámci SR,
 • disponuje vysoko kvalifikovaným ľudským potenciálom učiteľov a zamestnancov (tak z hľadiska počtu ako aj jeho odbornosti),
 • je do určitej miery jedinečným pracoviskom v rámci všetkých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania ekonomického zamerania v SR,
 • má najväčší podiel na trhu vysokoškolského ekonomického vzdelávania v SR z hľadiska počtu študentov,
 • má výrazne najvyšší podiel v oblasti ekonomického a manažérskeho vzdelávania z hľadiska počtu akreditovaných študijných programov na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania v SR,
 • poskytuje komplexnú ponuku vzdelávania v skupine študijných odborov Ekonómia a manažment a vo vybraných študijných programoch odborov Informatické vedy, informačné a komunikačné technológie, Humanitné vedy a Osobné služby,
 • dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky v uplatnení absolventov na trhu práce v SR a EÚ,
 • disponuje knižnicou, ktorá má svoje unikátne postavenie v systéme knižníc v SR a je jedinou špecializovanou ekonomickou knižnicou s pôsobnosťou pre celú SR,
 • na základe vyššie uvedených skutočností má renomé uznávanej vzdelávacej a výskumnej inštitúcie v SR. 

Podkladmi pre tvorbu dlhodobého zámeru boli najmä nasledovné dokumenty:

 • Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave vo funkčnom období 2011 – 2015 s výhľadom do roku 2019
 • Správy o činnosti EU v Bratislave vo funkčnom období 2011 – 2015
 • Analýza súčasného stavu v jednotlivých oblastiach činnosti na EU v Bratislave 4
 • Programové dokumenty EÚ súvisiace najmä so stratégiou Európa 2020 a s modernizáciou vysokých škôl v EÚ
 • Požiadavky a dosiahnuté priebežné výsledky v procese medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB
 • Výsledky komplexnej akreditácie činností EU v Bratislave v roku 2015

 

I. POSLANIE, PRINCÍPY ČINNOSTI, HODNOTY A VÍZIA EU V BRATISLAVE

POSLANIE UNIVERZITY

EU v Bratislave je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného Európskeho výskumného priestoru. V rámci tohto začlenenia je jej poslaním poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v komplexe ekonomických a manažérskych študijných programov a vybraných študijných programov z oblasti humanitných a informatických vied, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, informatických, humanitných a spoločenských vied, a tým aj prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v Európskom priestore.

 

PRINCÍPY ČINNOSTI UNIVERZITY

Pri napĺňaní svojho poslania univerzita v uplynulom období uplatňovala, v súčasnosti uplatňuje a aj v budúcom období bude uplatňovať nasledujúce stabilné princípy činnosti. 

1. Akcentovanie spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k SR a k zahraničiu pri realizácii základných činností (vzdelávania, výskumu a transferu poznatkov)

Tento princíp univerzita uplatňuje najmä tak, že:

 • aktívne reaguje na aktuálne spoločensko-ekonomické výzvy a potreby SR a prispieva tak k budovaniu konkurencieschopnosti krajiny,
 • aktívne sa zúčastňuje na realizácii európskych politík, ktorými EÚ reaguje na súčasné spoločenské výzvy,
 • vyhľadáva a realizuje adekvátne formy domácej aj medzinárodnej spolupráce s orgánmi, organizáciami a inštitúciami akademického, hospodárskeho a spoločenského života, považuje spoluprácu s hospodárskou praxou za jeden zo základných pilierov svojej stratégie a rozvíja tak vzťahy vzájomne výhodnej spolupráce,
 • podporuje a vytvára priaznivé podmienky na vzdelávanie v širokom spektre študijných programov s dôrazom na doktorandské štúdium založené na vlastnej vedeckovýskumnej činnosti a na aplikácii najnovších európskych a svetových vedeckých výsledkoch,
 • podporuje a vytvára priaznivé podmienky na slobodné vedecké bádanie založené na interdisciplinarite a komparácii s medzinárodným vedecko-výskumným potenciálom,
 • prispieva k vytváraniu nových vedeckých poznatkov posúvajúcich hranice poznania vo vybraných oblastiach výskumu a prostredníctvom vedy a výskumu prispieva k vytváraniu európskeho výskumného priestoru a k spoločenskému a ekonomickému rozvoju v SR.

2. Upevňovanie a rozvoj akademickej excelentnosti a kvality vo všetkých oblastiach činnosti

Na upevňovaní tohto princípu sa univerzita podieľa najmä tak, že:

 • pri príprave základných vzdelávacích a výskumných projektov vychádza z porovnávania úrovne jej činnosti s uznávanými univerzitami obdobného charakteru v EÚ a vo svete, ako aj so štandardmi kvality platnými na európskej a celosvetovej úrovni a reflektuje ich vo svojich procesoch. Pri rozvoji výskumu vychádza z premisy, že výskum je základným východiskom a sprievodným javom zvyšovania kvality vzdelávania,
 • priebežne uskutočňuje zmeny potrebné na dosiahnutie excelentnosti najmä podporou a rozvojom inovácií vo vybraných oblastiach svojej činnosti,
 • nepretržite zdokonaľuje a rozvíja svoje študijné programy s cieľom pripravovať pre prax absolventov, ktorí svojím odborným profilom, teoretickými a praktickými znalosťami zodpovedajú potrebám trhu práce v SR v EÚ,
 • svojou vzdelávacou činnosťou pripravuje absolventov schopných sústavne rozvíjať svoje odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie v súlade s požiadavkami vzdelávacích štandardov medzinárodných akreditačných agentúr,
 • podporuje a rozvíja vzdelávanie založené na rozvoji ekonomického myslenia a na procesoch aktívneho učenia sa a sústavne hodnotí dosahovanie stanovených výsledkov vzdelávacieho procesu na každom stupni štúdia a v každom vyučovanom predmete, modernizuje formy a metódy vzdelávania v súlade s technologickým pokrokom,
 • podporuje spoluprácu s uznávanými univerzitami v stredoeurópskom regióne, na európskej a širšej medzinárodnej úrovni, smerujúcu k zvyšovaniu kvality vlastných vzdelávacích a vedecko-výskumných činností,
 • akceptuje svoju prirodzenú domácu i medzinárodnú konkurenciu, uplatňuje a rozvíja mechanizmy vzájomnej inšpirácie v spolupráci s ňou, podporuje vzájomnú súťaživosť a ambície porovnávať sa s uznávanými univerzitami výskumného typu tak v rámci domáceho, ako aj širšieho medzinárodného priestoru,
 • využíva spätnú väzbu v záujme rozvoja a zlepšenia kvality všetkých foriem činnosti a života na univerzite,
 • vytvára vhodné podmienky pre zabezpečenie vnútornej integrity univerzity.

3. Internacionalizácia aktivít

Za účelom porovnávania kvality vlastnej činnosti, zvýšenia atraktivity a šírenia dobrého mena univerzity v medzinárodnom vzdelávacom a vedecko-výskumnom priestore uplatňuje tento princíp najmä tak, že:

 • úspešne napĺňa požiadavky medzinárodných štandardov v rámci systému AACSB,
 • rozvíja a upevňuje siete vzťahov s uznávanými vysokoškolskými inštitúciami v zahraničí, nachádzajúce svoj odraz v bilaterálnych zmluvách o spolupráci vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti, rozvíja tiež neformálnu spoluprácu s cieľom synergických efektov pre zúčastnené strany,
 • nadväzuje bilaterálne vzťahy nielen na akademickej úrovni, ale aj na úrovni medzinárodných inštitúcií a subjektov spoločenskej a hospodárskej praxe,
 • podporuje rozvoj programov vedúcich k získaniu spoločných a dvojitých diplomov a podporuje mobilitu učiteľov a študentov.

 

HODNOTY V ČINNOSTI UNIVERZITY

EU v Bratislave sa hlási k hodnotám a princípom zakotveným v Magna Charta Universitatum. V súlade s uvedeným dokumentom univerzita najmä:

 • rozvíja svoju činnosť na princípoch autonómnosti, morálnej a vedeckej nezávislosti od politiky a rešpektuje akademické slobody,
 • uplatňuje princíp neoddeliteľnosti vzdelávacej činnosti od vedy a výskumu,
 • podporuje kritické myslenie v tvorivej činnosti zamestnancov univerzity,
 • odmieta neznášanlivosť a podporuje dialóg vo všetkých oblastiach činnosti univerzity,
 • uplatňuje a rozvíja tradície a hodnoty demokracie a európskeho humanizmu,
 • rozvíja tradície európskeho dialógu a podporuje interakciu medzi kultúrami,
 • rešpektuje a uplatňuje princíp rovnosti príležitostí.

Okrem rešpektovania vyššie uvedených hodnôt a princípov univerzita podporuje a oceňuje v správaní a v postojoch učiteľov, zamestnancov a študentov najmä:

 • morálnu integritu,
 • povedomie spoločenskej zodpovednosti a jej aktívne uplatňovanie,
 • uplatňovanie zmyslu pre povinnosť, výkonnosť a kvalitu v práci a štúdiu,
 • uplatňovanie princípu dodržiavania pravidiel a základných dokumentov univerzity a na ne nadväzujúcu zodpovednosť za vlastné konanie a zodpovednosť voči EU v Bratislave a celej spoločnosti,
 • lojálny postoj k univerzite, inštitucionálnu spolupatričnosť a verejné obhajovanie jej záujmov,
 • snahu o neustály integrálny osobnostný rozvoj a celoživotné vzdelávanie bez rozdielu pozície na univerzite,
 • inovatívnosť a tvorivosť, zmysel pre tímovú prácu,
 • dodržiavanie zásad profesijnej etiky vo vzťahu dovnútra univerzity i vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu,
 • medziľudskú empatiu, vzájomnú úctu a toleranciu, ochotu viesť konštruktívny dialóg a diskusiu.

V súlade so svojím poslaním, princípmi a hodnotami sa univerzita usiluje formovať študentov tak, aby sa uplatnili nielen ako odborne erudovaní ekonómovia, manažéri a iní odborníci v spoločensko-ekonomickej praxi, ale aby sa vo svojom profesijnom a občianskom živote správali v súlade s hodnotami, ktoré univerzita vyznáva a presadzuje.

Napĺňanie poslania univerzity, dôsledné uplatňovanie základných princípov jej činnosti, rešpektovanie a presadzovanie deklarovaných hodnôt a realizácia hlavných strategických zámerov sú základom toho, aby univerzita dosiahla do roku 2019 víziu, ktorú si určila.

 

VÍZIA UNIVERZITY

EU v Bratislave, ktorá už jednoznačne potvrdila a upevnila svoje postavenie lídra vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume v oblasti ekonómie a manažmentu v SR, bude v roku 2019 na základe preukázanej úrovne a kvality vzdelávania, intenzity a kvality výskumu, úspešnosti uplatnenia jej absolventov na trhu práce najmä v rámci SR a EÚ, aktívnej spolupráce so spoločensko-ekonomickou praxou pri presadzovaní obojstranne výhodného transferu poznatkov, pri vytvorení kvalitnej a efektívnej siete medzinárodných vzťahov, pri dosiahnutí prestížnych znakov kvality vychádzajúcich z výsledkov národnej komplexnej akreditácie jej činností a priebežných výsledkov medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB, ako aj na základe zviditeľnenia a účinnej komunikácie dosiahnutých výsledkov v prostredí relevantnej verejnosti vnímaná a uznávaná ako moderná a dynamická univerzita porovnateľná s významnými a všeobecne rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami obdobného odborného zamerania minimálne v regióne strednej Európy, s vysokou odbornou a vedecko-výskumnou úrovňou, reflektujúcou spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnych projektoch spolupráce s inštitúciami a organizáciami v SR a zahraničí.

 

II. STRATÉGIA A HLAVNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY EU V BRATISLAVE

A. STRATEGICKÉ CIELE UNIVERZITY

Vedenie EU v Bratislave v záujme napĺňania poslania, pri rešpektovaní základných princípov s cieľom realizovať víziu univerzity navrhuje na obdobie rokov 2015 - 2019 s výhľadom do roku 2023 tieto strategické ciele:

 • na národnej úrovni profilovať univerzitu ako univerzitu presadzujúcu jej výskumný charakter,
 • na medzinárodnej úrovni profilovať univerzitu ako inštitúciu, spĺňajúcu medzinárodné štandardy vo všetkých oblastiach jej činnosti.

 

B. PRIORITY V ČINNOSTI UNIVERZITY

Splnenie strategických cieľov si vyžaduje orientáciu všetkých aktivít univerzity na základné strategické priority, ktoré sa prelínajú všetkými oblasťami jej činnosti a ktoré sa budú napĺňať realizáciou jednotlivých úloh. Pri plnení strategických cieľov a napĺňaní priorít EU v Bratislave vystupuje a bude vystupovať v jednote a súčinnosti všetkých jej organizačných súčastí, t. j. všetkých fakúlt a ostatných organizačných útvarov v zmysle jej štatútu.

 1. Prierezové priority:
  • plniť úlohy vyplývajúce z odporúčaní komisie pre akreditáciu EU v Bratislave v rámci procesu medzinárodnej akreditácie v prestížnom systéme hodnotenia a kontinuálneho zlepšovania kvality AACSB,
  • zabezpečovať kontinuálne zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity v nadväznosti na požiadavky medzinárodných štandardov,
  • prehlbovať internacionalizáciu vzdelávania, vedy, výskumu a iných aktivít univerzity aktivizáciou partnerských vzťahov a vytváraním sietí,
  • zintenzívniť vzťahy s národnými a medzinárodnými orgánmi, inštitúciami a organizáciami štátneho a verejného sektora, hospodárskej a spoločenskej praxe,
  • vytvárať a podporovať tvorivé pracovné prostredie a atmosféru, budovať, presadzovať a prehlbovať kolegiálne vzťahy medzi zamestnancami navzájom a medzi zamestnancami a študentmi univerzity, zefektívniť vnútornú a vonkajšiu komunikáciu vypracovaním a implementáciou komplexnej marketingovej stratégie univerzity a sledovaním spätnej väzby od relevantných skupín.
 2. Priority vo vzdelávacej oblasti:
  • pripraviť a implementovať nový systém zabezpečenia vzdelávania v súlade s požiadavkami medzinárodnej akreditácie AACSB,
  • trvalo vytvárať podmienky pre akceptovateľnosť výsledkov vzdelávacej činnosti na domácom a medzinárodnom trhu práce prípravou kvalitných absolventov a tým trvale zvyšovať ich konkurencieschopnosť v národnom i medzinárodnom meradle,
  • aplikovať do systému študijných programov zmeny vyplývajúce z medzinárodných komparácií a neustále realizovať proces zdokonaľovania kvality vzdelávacích aktivít, prijímať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a tieto opatrenia vhodným spôsobom komunikovať,
  • podporovať rozvoj vysoko prestížnych študijných programov najmä na 2. a 3. stupni štúdia so silným prepojením pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti.
 3. Priority vo vede, výskume a doktorandskom štúdiu:
  • trvalo vytvárať atmosféru tvorivosti, náročnosti, inovatívnosti a interdisciplinárneho prístupu vo výskume a v doktorandskom štúdiu,
  • kontinuálne podporovať synergiu internacionalizácie vzdelávania, vedy a výskumu na univerzite zvýšením participácie na riešení medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov,
  • posilniť pozíciu univerzity v ekonomickom výskume v SR a v priestore Vyšehradskej skupiny, resp. strednej Európy a v širšom medzinárodnom kontexte kvalitnou a efektívnou vedecko-výskumnou činnosťou, prípravou a realizáciou strategických výskumných tém, podporou medziodborových výskumných tímov a prezentáciou výsledkov tejto činnosti v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch registrovaných v uznávaných databázach,
  • zvýšiť kvalitu doktorandského štúdia a dosiahnuť jeho porovnateľnosť s renomovanými ekonomickými fakultami doma aj v zahraničí v priamej nadväznosti na zvýšenie kvality výstupov vedecko-výskumnej činnosti študentov doktorandského štúdia.
 4. Priority pre internacionalizáciu, medzinárodné vzťahy a spoluprácu:
  • podporovať aktívnu účasť univerzity na činnosti akademických asociácií a presadzovať v nich jej záujmy,
  • zvyšovať efektívnosť vzťahov so zahraničnými univerzitami so zámerom vyhľadávania strategických partnerov pre oblasť internacionalizácie vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti,
  • realizovať v základných oblastiach činnosti univerzity také aktivity, ktoré budú mať priamu väzbu na postavenie univerzity v medzinárodnom kontexte,
  • ďalej zvyšovať internacionalizáciu vnútorného prostredia na univerzite.
 5. Priority v oblasti manažovania akademických projektov:
  • zabezpečiť rozšírenie a kvalitnú realizáciu aktivít v oblasti celoživotného vzdelávania a ekonomického znalectva v rámci Bratislavskej Business School a Znaleckého ústavu,
  • zabezpečiť poskytovanie a rozvoj moderných knižnično-informačných služieb a súvisiacich činností s využitím možností technologického vývoja v tejto oblasti.
 6. Priority pre informatizáciu:
  • pokračovať v budovaní moderného prostredia zavádzaním moderných technológií a uplatňovaním procesu štandardizácie využitia informačno-komunikačných technológií ako základného pracovného vybavenia všetkých zamestnancov a študentov,
  • pokračovať v prepojení SAP a AIS2 s viacerými akademickými a administratívnymi procesmi,
  • pokračovať v budovaní technického a technologického zabezpečenia vybraných pracovísk a študentských domovov.
 7. Priority pre oblasť komunikácie a vzťahov s verejnosťou:
  • vybudovať nové webové prostredie univerzity ako informačného zdroja a platformy pre komunikáciu,
  • vypracovať a uplatňovať komplexnú marketingovú stratégiu univerzity a zabezpečiť jednotnú komunikáciu univerzity dovnútra i navonok,
  • aktivizovať činnosť Alumni klubu.
 8. Priority pre oblasť rozvoja a financií:
  • zabezpečiť ďalší rozvoj podnikateľskej činnosti a aktivít zameraných na získavanie mimodotačných zdrojov,
  • hľadať možnosti na zefektívnenie tzv. neekonomických prevádzok a pracovísk s využitím externých služieb, resp. prenájmu,
  • aktualizovať program investičného rozvoja univerzity s cieľom skvalitňovať pracovné podmienky zamestnancov a študentov a tento postupne realizovať, investičný rozvoj univerzity smerovať k dobudovaniu hlavného areálu univerzity,
  • naďalej udržiavať finančnú stabilitu univerzity rozvojom aktivít na báze projektov podporovaných z grantových schém na národnej a medzinárodnej úrovni a ďalších aktivít zameraných na získavanie mimodotačných zdrojov.
 9. Priority v personálnej a sociálnej politike:
  • realizovať aj naďalej komplexný personálny rozvoj a kvalifikačný rast zamestnancov univerzity, pripraviť systém stabilizácie učiteľov mladšej a strednej generácie podporou vytvárania pracovných miest pre mladých zamestnancov, dodržiavať vysoké požiadavky pri prijímaní nových zamestnancov,
  • analyzovať vzťah vývoja počtu študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov v nadväznosti na vývoj finančných prostriedkov zo štátnej dotácie a z mimodotačných zdrojov a prijímať účinné opatrenia na zabezpečenie finančnej stability,
  • presadzovať takú sociálnu politiku na univerzite, ktorá bude úzko korešpondovať so záujmami a potrebami zamestnancov,
  • podporovať atmosféru inovatívnosti, tvorivosti, kolegiality, dobrých vzájomných vzťahov medzi zamestnancami a študentmi pri vymedzení kompetencií a zodpovednosti, posilňovať medzinárodné a multikultúrne prostredie na univerzite,
  • podporovať študentské aktivity v oblasti kultúry, športu, ďalšej záujmovej činnosti a požiadaviek skupín zamestnancov a študentov so špecifickými potrebami.

 

C. HLAVNÉ ÚLOHY UNIVERZITY

1. PRIEREZOVÉ ÚLOHY

1.1 Sústavné zlepšovanie interného integrovaného systému zabezpečovania a zdokonaľovania kvality

Zabezpečovanie vysokej kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity a jej jednotlivých organizačných zložiek, ako aj zdokonaľovanie kvality v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z medzinárodných akreditačných štandardov AACSB International, z "Noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania" (ESG) a z ďalších medzinárodne uznávaných štandardov kvality je základným predpokladom pre dlhodobo udržateľnú vysokú úroveň realizácie aktivít vo všetkých oblastiach činnosti EU v Bratislave, ako aj pre úspešnosť univerzity v akreditačných a evalvačných systémoch a hodnoteniach na národnej a medzinárodnej úrovni a pre ďalšie zlepšovanie postavenia univerzity v SR a jej ešte väčšej akceptovateľnosti v zahraničí.

1.2 Realizácia systému ďalšieho vzdelávania učiteľov a ostatných zamestnancov a programov kontinuálneho vzdelávania

Zavedenie nového systému zabezpečenia vzdelávania v štruktúre študijných programov orientovaných na biznis vyžaduje od učiteľov, ale aj iných zamestnancov univerzity, aby boli na realizáciu tohto systému kvalitne pripravení. Program rozvoja ďalšieho vzdelávania učiteľov by sa mal stať prostriedkom transferu poznatkov a vedomostí do praxe, ako aj nástrojom zvyšovania ich kvalifikácie. EU v Bratislave pripraví a realizuje okrem toho aj programy kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania s cieľom zabezpečenia sústavného procesu nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z externého prostredia potrebných na výkon ich pedagogickej činnosti a na výkon ich odbornej činnosti. Nositeľmi tohto programu sa stanú pracoviská špecializované na pedagogické a ďalšie vzdelávanie orientované na posilnenie didaktických schopností najmä mladých učiteľov, podporu kreativity a inovatívnosti, vyzdvihnutie interdisciplinárnych prístupov vo vede, výskume a vzdelávaní a zabezpečenie vzdelávania v oblasti nových metód výučby, ako aj prehlbovania znalostí a zručností v oblasti kvalitatívnych a kvantitatívnych metód.

1.3 Zlepšenie kvalifikačnej štruktúry učiteľov

Kvalifikačná štruktúra učiteľov sa javí v súčasnom období ako mimoriadne dôležitý faktor, s ktorým je priamo alebo nepriamo spojené nielen samotné získavanie dotačných prostriedkov, ale tiež hodnotenie univerzity v rámci národnej, ale aj medzinárodnej akreditácie. Univerzita bude realizovať potrebné opatrenia na zlepšenie kvalifikačnej štruktúry učiteľov najmä v kategórii docent a profesor s dôrazom na vytváranie vhodných podmienok na kvalifikačný rast najmä mladších učiteľov (tvorivých pracovníkov univerzity), prijímať vhodné opatrenia na podporu výnimočných učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov, mladých vedeckých pracovníkov a podporovať ich v kvalifikačnom raste s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu takýchto zamestnancov na univerzite. Univerzita bude aj naďalej presadzovať náročný prístup k výberu nových zamestnancov, rozvíjať podmienky pre dlhodobé zamestnávanie zahraničných akademických zamestnancov, realizovať pravidelný proces priebežného hodnotenia učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov, ale aj administratívnych a ostatných tzv. „podporných zamestnancov“.

1.4 Zriadenie Projektového centra

Vzhľadom na viaczdrojové financovanie univerzity vo väzbe na kritériá komplexnej a medzinárodnej akreditácie a tiež na zmenu metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám sa zvyšuje význam získavania zdrojov z projektov podporovaných z grantových schém na národnej a medzinárodnej úrovni. Uvedené skutočnosti dokumentujú potrebu dynamizácie projektovej činnosti a vytvorenie relevantnej infraštruktúry na celouniverzitnej úrovni. Centrum, ktoré vznikne v úzkej súčinnosti s existujúcim Ústavom ekonómie a manažmentu EU v Bratislave jeho postupnou transformáciou, bude koordinovať a rozvíjať projektové aktivity univerzity, vykonávať projektovú činnosť s osobitným dôrazom na rozvojové projekty a projekty vyššieho stupňa. Pozornosť sa sústredí na aktívnejšie zapájanie sa univerzity do súťaží o európske grantové zdroje, vrátane predkladania projektov v rámci schém programu Horizont 2020 v oblasti výskumu a vzdelávania, ako aj projektov zo štrukturálnych fondov. Centrum bude iniciovať a koordinovať prípravu projektov vo vzťahu k fakultám a ďalším pracoviskám univerzity a poskytovať im informačný servis. V procese implementácie projektov bude v spolupráci s riešiteľskými kolektívmi koordinovať projekty na celouniverzitnej úrovni v rámci jednotlivých fáz projektového cyklu.

1.5 Príprava a implementácia marketingovej stratégie

Komplexná marketingová stratégia univerzity zahŕňajúca všetky jej základné komponenty je jedným z predpokladov vytvárania pozitívneho imidžu univerzity v jej vnútornom i vonkajšom prostredí. Jej vypracovanie a následná implementácia umožní nielen zvýšiť povedomie verejnosti o univerzite, ale pomôže vytvoriť, formovať a upevňovať priaznivú verejnú mienku o univerzite. Marketingová stratégia bude založená na presadzovaní nástrojov, ktoré umožnia univerzite efektívne komunikovať s relevantnými skupinami, prezentovať svoje aktivity a výsledky a účinne využívať vnútornú komunikáciu so svojimi zamestnancami a študentmi a tak napomôcť dosiahnutiu stanovených cieľov vo všetkých oblastiach a činnostiach univerzity.

 

2. VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

2.1 Zavedenie a priebežné vyhodnocovanie systému zabezpečenia vzdelávania

Univerzita nemá zatiaľ zavedený systém zabezpečenia vzdelávania tak, ako to vyžadujú podmienky systému medzinárodnej akreditácie AACSB. Na splnenie uvedenej požiadavky je nevyhnutné, aby bol tento systém pripravený a implementovaný vo všetkých 15 študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia. Cieľom tohto systému bude na základe systematického získavania informácií a ich pravidelného vyhodnocovania kontinuálne zlepšovanie úrovne dosahovania vzdelávacích cieľov študentmi so zameraním na celé študijné programy.

2.2 Zavedenie novej štruktúry prijímacích skúšok na prvý stupeň štúdia

Vzhľadom na vývoj počtu uchádzačov o štúdium na prvom a druhom stupni štúdia je nevyhnutné zaoberať sa štruktúrou a obsahovým zameraním prijímacích skúšok v rámci prijímacieho konania na prvý stupeň štúdia s cieľom prioritne zistiť ich realizáciou individuálne predpoklady uchádzačov o štúdium na EU v Bratislave, a to bez zníženia náročnosti prijímacieho konania. Na základe dôkladnej analýzy bude pripravený taký systém prijímacích skúšok, ktorý umožní vybrať uchádzačov s najlepšími predpokladmi na vysokoškolské štúdium.

2.3 Hodnotenie študijných programov, ich štruktúry, obsahového zamerania, reakreditácia študijných programov s časovým obmedzením, akreditácia nových študijných programov a zabezpečenie systematického uplatňovania systému hodnotenia kvality vzdelávacej činnosti

Výsledky komplexnej akreditácie v roku 2015 poukázali na niektoré slabé stránky študijných programov. Niektoré študijné programy univerzity nespĺňajú tie očakávania, ktoré sa predpokladali. Preto bude potrebné venovať pozornosť vytvoreniu efektívnej štruktúry študijných programov na všetkých stupňoch štúdia a ich obsahovému zameraniu, postupnému odstráneniu nedostatkov, na ktoré poukázala akreditačná komisia, ďalej príprave podkladov pre reakreditáciu tých študijných programov, pri ktorých boli udelené práva s časovým obmedzením, resp. príprave žiadostí o akreditáciu nových študijných programov, ktorých potreba vzíde z požiadaviek hospodárskej praxe alebo medzinárodnej spolupráce. Kvalita vzdelávacej činnosti je predpokladom ďalšieho zlepšenia postavenia univerzity na trhu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ale i v medzinárodnom meradle, preto je nevyhnutné naďalej realizovať integrovaný systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality. Vysoká kvalita vzdelávacej činnosti a jej výsledkov sú jedným z predpokladov pre úspešnú medzinárodnú akreditáciu. V tejto súvislosti sa ako jeden z predpokladov javí posilnenie úlohy garantov študijných programov pri príprave, organizácii, ako aj následnej kontrole zabezpečovania a dodržiavania kvality týchto študijných programov.

2.4 Vyhodnotenie súčasného systému a príprava nového systému evidencie pedagogických aktivít učiteľov

Výkony učiteľov vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti sa sledujú v súčasnosti na univerzite rôzne. Na úrovni plnenia pedagogických aktivít sa sledujú za akademický rok, publikačná a vedecko-výskumná činnosť sa sleduje v rámci atestácií raz za dva kalendárne roky, prípadne pri výberových konaniach. Pozornosť bude preto potrebné venovať zjednoteniu systému hodnotenia aktivít učiteľov.

2.5 Zefektívnenie činnosti Vydavateľstva Ekonóm

Študenti v súčasnosti využívajú dostupnú technológiu na prístup k informáciám, ako tablety, notebooky a pod. Spracovanie seminárnych prác a ich predkladanie v elektronickej podobe je súčasťou takmer každého predmetu, preto je nutné pristúpiť k ponuke študijnej literatúry nielen v tlačenej podobe, ale aj v elektronickej podobe, ako aj k celkovému skvalitneniu služieb poskytovaných zamestnancom a študentom. 

 

3. VEDA, VÝSKUM A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

3.1 Podpora zasadzovaniu sa za vytváranie komunity pôsobiacej v oblasti vedy a výskumu založenej na hodnotách otvorenej spoločnosti, vzájomného porozumenia a rešpektovania individuálnej i kultúrnej diverzity

V kontexte kritérií a štandardov medzinárodnej (re)akreditácie AACSB orientovanej na angažovanosť, inováciu a vplyv a v nadväznosti na výsledky komplexnej akreditácie univerzity je prioritou kontinuálne vytvárať atmosféru tvorivosti, náročnosti, inovatívnosti a interdisciplinárneho prístupu vo výskume a v doktorandskom štúdiu na univerzite ako predpoklad zvýšenia efektívnosti doktorandského štúdia a dosiahnutia jeho plnej medzinárodnej porovnateľnosti s renomovanými ekonomickými fakultami v zahraničí. Cieľom tejto iniciatívy je adaptovať komplexný systém hodnotenia kvality výskumu tvorivých pracovníkov a doktorandského štúdia na univerzite, ako aj koncepčne formovať podmienky realizácie výskumu a doktorandského štúdia.

3.2 Podpora medzinárodnej spolupráci v oblasti vedy a výskumu

Priorita kontinuálne podporovať synergiu internacionalizácie vzdelávania, vedy a výskumu na univerzite je predpokladom výraznejšieho začlenenia univerzity v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, Európskej výskumnej oblasti (resp. Európskeho výskumného a inovačného priestoru) a Európskeho hospodárskeho priestoru zvýšením participácie na riešení medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov. Cieľom tejto iniciatívy je systematicky podporovať participáciu tvorivých pracovníkov a doktorandov univerzity na ďalšom vzdelávaní orientovanom na zvyšovanie ich vedeckovýskumného potenciálu, rovnako ako podporovať internacionalizáciu a atraktívnosť doktorandského štúdia.

3.3 Podpora interakcii vedcov a výskumníkov s decíznou sférou, organizáciami s medzinárodnou pôsobnosťou, profesijnými združeniami, hospodárskou praxou a tretím sektorom

Cieľom tejto iniciatívy je aktivizovať vedecko-výskumné pôsobenie novovzniknutého Projektového centra EU v Bratislave v národnom i medzinárodnom kontexte a jeho interakciu s fakultami v súčinnosti s relevantnými celouniverzitnými pracoviskami univerzity v záujme podpory internacionalizácie a interdisciplinarity vo výskume a doktorandskom štúdiu, ako aj systematicky podporovať interakciu medzi vedecko-výskumnou činnosťou a doktorandským štúdiom v záujme zapájania tvorivých pracovníkov a doktorandov univerzity do riešenia medzinárodných výskumných projektov a výskumných sietí. Do obdobia vzniku Projektového centra aktivizovať vedecko-výskumné činnosti Ústavu ekonómie a manažmentu EU v Bratislave.

3.4 Rozvoj potenciálu vedy a výskumu v kontexte rozvoja medzinárodných vzťahov

V záujme kontinuálneho posilňovania etablovanej pozície univerzity vo výskume v priestore Vyšehradskej skupiny, resp. strednej Európy, aj v širšom medzinárodnom kontexte je cieľom tejto iniciatívy dobudovať cudzojazyčné web prostredie univerzity ako informačného zdroja a platformy pre komunikáciu o výskume a doktorandskom štúdiu.

 

4. INTERNACIONALIZÁCIA, MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA

4.1 Zabezpečenie aktívnej účasti univerzity na činnosti akademických asociácií a medzinárodných organizácií

EU v Bratislave je členom viacerých významných medzinárodných organizácií, inštitúcií, kooperačných sietí a iniciatív pôsobiacich v sektore vysokého školstva. Členstvo v týchto organizáciách môže byť významným prínosom pre zvýšenie jej medzinárodnej prestíže len za predpokladu aktívneho prístupu vo väzbe na aktivity týchto inštitúcií. Účasť na podujatiach je pozitívom pre transfer najnovších poznatkov z medzinárodného prostredia na univerzitu, k nadväzovaniu nových perspektívnych inštitucionalizovaných vzťahov a prispieva k zvýšeniu kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity. EU v Bratislave sa bude v spolupráci s medzinárodnými organizáciami zameriavať predovšetkým na prestížne medzinárodné organizácie a iniciatívy.

4.2 Zefektívnenie systémových predpokladov na internacionalizáciu vzdelávania

Členstvo univerzity v prestížnych medzinárodných zoskupeniach HERMES (Higher Education and Research in Management of European Universities) a CIDD (Consortium of International Double Degrees) bude potrebné využiť nielen na zabezpečenie akademických výmen študentov a pedagógov na recipročnej báze prostredníctvom príslušných mobilitných programov, ale najmä na rozvoj spolupráce pri tvorbe a realizácii spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým, resp. spoločným diplomom s renomovanými zahraničnými univerzitami.

4.3 Rozvoj aktivít v rámci regionálnej spolupráce

Rozvíjať aktivity v rámci regionálnej spolupráce (Vyšehradská štvorka, Stredoeurópska iniciatíva a pod.) v oblasti mobilít, vedy a vzdelávania predpokladá využiť existujúcu akademickú spoluprácu s univerzitami v strednej Európe na prehĺbenie vzájomnej spolupráce pri predkladaní spoločných rámcových projektov v oblasti vzdelávania, medzinárodných mobilít, podporovať organizovanie letných škôl a medzinárodných rozvojových projektov. EU bude aj naďalej podporovať dlhodobú spoluprácu založenú najmä na zmluvnom základe s významnými organizáciami a inštitúciami národného charakteru.

4.4 Zabezpečenie reciprocity pri mobilitách študentov a učiteľov

Internacionalizácia vnútorného prostredia univerzity a s ňou spojený medzinárodný transfer poznatkov predstavuje efektívny impulz pre rozvoj tvorivosti a inovácií a pre zdokonaľovanie kvality vo vzdelávaní a výskume. Internacionalizácia vo všetkých oblastiach činnosti univerzity je jedným z kľúčových faktorov sledovaných v rámci prestížnych národných a medzinárodných akreditačných štandardov.

4.5 Podanie žiadosti na získanie značky ECTS a Diploma Supplement

Zapojenie univerzity do systémov medzinárodnej spolupráce a akceptácia jej vzdelávacej štruktúry a obsahu v medzinárodnom prostredí vyžaduje okrem iného aj dôslednú aplikáciu systému ECTS založeného na transparentnosti vzdelávacích výsledkov a procesov vzdelávania, čo umožňuje zjednodušiť, plánovať, poskytovať, hodnotiť, uznávať a overovať kvalifikáciu a jednotky štúdia, ako aj uľahčiť mobilitu študentov. Preto bude nevyhnutné, v úzkej nadväznosti na internacionalizáciu vzdelávania, pripraviť podmienky a podať žiadosť pre získanie značky ECTS a Diploma Supplement Label. Tieto značky patria medzi prestížne ocenenia pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore, ktoré udeľuje Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Značka certifikuje správne používanie európskych kritérií vzdelávania v jednotlivých stupňoch štúdia, správnu administráciu mobilít v rámci programu ERASMUS+.

 

5. MANAŽOVANIE AKADEMICKÝCH PROJEKTOV

5.1 Napĺňanie štandardov systému medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB International

AACSB International je jednou z najuznávanejších agentúr na svete, zameraných na akreditáciu vysokých škôl pôsobiacich v oblasti ekonómie, podnikania a manažmentu. Proces akreditácie je zameraný na kontinuálne zlepšovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti vysokej školy, pričom AACSB rešpektuje rôznorodosť vysokých škôl a plnenie medzinárodných akreditačných štandardov posudzuje vo vzťahu k poslaniu vysokej školy. Získanie akreditácie v tomto prestížnom medzinárodnom systéme hodnotenia a kontinuálneho zlepšovania kvality bude pre univerzitu znamenať významné posilnenie pozície na národnej úrovni a zvýšenie medzinárodného uznania a akceptácie. Tým sa zároveň rozšíria možnosti ďalšieho rozvoja univerzity vo všetkých oblastiach činnosti, a zlepší sa pozícia jej absolventov na trhu práce v rámci SR a EÚ.

5.2 Rozširovanie aktivít celoživotného vzdelávania v rámci Bratislavskej Business School

Bratislavská Business School ako celouniverzitné vzdelávacie, výskumné a konzultačno-poradenské pracovisko je orientované na celoživotné vzdelávanie. Na základe kvalifikovaného prieskumu trhu a monitoringu vzdelávacích potrieb pripravuje v spolupráci s domácimi a zahraničnými subjektmi vzdelávacie a tréningové programy. Zároveň identifikuje a zabezpečuje akvizíciu účastníkov, ktorí majú záujem získať alebo doplniť si vzdelanie, resp. skúsenosti v príslušnej oblasti, a zabezpečuje realizáciu vzdelávacích a tréningových programov. BBS svojimi aktivitami vo významnej miere prispieva k transferu poznatkov v oblasti ekonomických, manažérskych a ďalších súvisiacich disciplín, k zintenzívňovaniu vzťahov so subjektmi zo súkromnej a verejnej sféry a k šíreniu dobrého mena univerzity v SR a v zahraničí.

5.3 Kontinuálne skvalitňovanie činnosti Znaleckého ústavu

Znalecký ústav EU v Bratislave je pracovisko, ktoré vykonáva špecializované činnosti so zameraním na kvalifikované znalecké úkony. Súčasne je vzdelávacím a metodickým centrom v oblasti ekonomickej znaleckej činnosti, ktoré úzko spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR pri vykonávaní odborných skúšok znalcov a pri príprave legislatívy upravujúcej znaleckú činnosť. Svojou činnosťou ústav prispieva k rozširovaniu spolupráce predovšetkým s hospodárskou praxou a s orgánmi verejnej a súdnej moci, čím sa intenzívne podieľa na šírení dobrého mena EU v Bratislave.

5.4 Rozširovanie komplexných knižnično-informačných služieb Slovenskej ekonomickej knižnice v reálnom i digitálnom priestore

Rozvoj informačných technológií, ich prienik do všetkých oblastí života spoločnosti a rýchle rozširovanie dokumentov v elektronickej forme významne mení základné funkcie a služby knižnice, ako aj používateľské správanie. Digitálne prostredie mení systém komunikácie odborných a vedeckých informácií a prístup k nim. Slovenská ekonomická knižnica musí na tieto výzvy flexibilne reagovať a nové technológie musí využiť pre skvalitnenie, modernizáciu a rozširovanie poskytovaných knižnično-informačných služieb, prostredníctvom ktorých bude knižnica zabezpečovať akademickej obci univerzity a širokej odbornej verejnosti trvalý prístup k vedeckým a odborným informáciám z popredných domácich a zahraničných zdrojov. Slovenská ekonomická knižnica zabezpečuje aj zber podkladov, bibliografickú registráciu, spracovávanie a sprístupňovanie vedeckej a odbornej publikačnej činnosti pracovníkov univerzity, preto je nevyhnutné venovať pozornosť budovaniu jej informačnej a technologickej základne. 

 

6. INFORMATIZÁCIA

6.1 Zavedenie IT Governance ako súčasti riadenia univerzity

Efektívne riadenie univerzity vyžaduje mať k dispozícii kvalitné informačné a komunikačné technológie a k tomu prislúchajúce prostredie. Za účelom znižovania a optimalizácie nákladov na rôzne riadiace a administratívne činnosti je nevyhnutné zmeniť prístup k informačným technológiám na všetkých úrovniach univerzity tak, aby sa tieto technológie stali účinným nástrojom internej komunikácie, spravovania a spracovania dokladov.

6.2 Zavedenie centrálnej správy tlačového prostredia na univerzite

V súčasnosti je na univerzite prevádzkovaných veľké množstvo tlačiarní rôznych typov a značiek. Zabezpečenie tlače v takom prostredí odčerpáva veľké finančné a personálne zdroje, naviac pre správu tlačiarní nie je k dispozícii žiaden riadiaci ani monitorovací nástroj.

6.3 Rozvoj technického a programového vybavenia

V súčasnosti používané WiFi riešenie v niektorých študentských domovoch a na niektorých pracoviskách univerzity, technologické zabezpečenie vzdelávacieho zariadenia vo Virte nie vždy dosahuje potrebnú úroveň a je nevyhnutné túto situáciu postupne zmeniť vrátane technického a programového vybavenia počítačových učební.

 

7. KOMUNIKÁCIA A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

7.1 Realizácia efektívnej marketingovej komunikácie

Z hľadiska vytvárania pozitívneho imidžu o univerzite je potrebné vypracovať a realizovať marketingovú stratégiu univerzity s cieľom komunikovať a prezentovať aktivity univerzity vo všetkých jej oblastiach z jedného centra. Vhodná prezentácia možností štúdia na univerzite, jej realizovaných aktivít a prezentácia výsledkov jej činnosti je predpokladom pozitívneho vnímania pozície univerzity v prostredí relevantnej verejnosti.

7.2 Zefektívnenie prezentácie univerzity smerom k medzinárodnému prostrediu

Činnosť univerzity, jej dosahované výsledky v rôznych oblastiach činnosti je potrebné aktívne komunikovať nielen smerom k domácemu, ale tiež zahraničnému prostrediu. Skvalitnenie prezentácie univerzity smerom do zahraničia za využitia adekvátnych komunikačných nástrojov patrí k základným úlohám potrebným na dosiahnutie strategických cieľov v oblasti medzinárodných vzťahov.

7.3 Budovanie Kariérneho centra ako kontaktného bodu pre oblasť kariérneho poradenstva

Kariérne centrum ako neoddeliteľná súčasť Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou plní pri realizácii marketingovej stratégie univerzity dôležitú úlohu tak pre študentov, ako aj pre externú verejnosť najmä v oblasti sprostredkovania voľných pracovných miest pre absolventov univerzity, pri zabezpečení a realizácii spolupráce s inštitúciami hospodárskej a spoločenskej praxe vo vzdelávacej i vedecko-výskumnej oblasti, ako aj pri príprave a realizácii tréningov a školení v oblasti kariérneho a personálneho poradenstva.

7.4 Aktivizácia činnosti Alumni klubu

Alumni klub je štandardnou súčasťou činnosti univerzít vo svete. Základným prínosom Alumni klubu je zabezpečenie spätnej väzby ako významného zdroja informácií o zabezpečovaní kvality vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti a zároveň tvorba podmienok pre pravidelnú komunikáciu s absolventmi za účelom nadväzovania vzťahov s hospodárskou praxou, ale aj za účelom vstupu univerzity do sietí s významnými podnikateľskými subjektmi zameraného na riešenie spoločných projektov. Hlavným cieľom je zvýšenie pocitu spolupratričnosti a informovanie absolventov univerzity o dianí na univerzite a zlepšenie ich prístupu k know-how. 

 

8. FINANCIE A ROZVOJ

8.1 Zabezpečenie finančnej udržateľnosti

Výška dotačných zdrojov na zabezpečenie jednotlivých činností univerzity dlhodobo nepostačuje na pokrytie všetkých základných potrieb univerzity. V súvislosti s posilňovaním významu viaczdrojového financovania a menšej závislosti na štátnom rozpočte sa preto očakáva zvýšenie podielu finančných zdrojov v rámci hlavnej činnosti, z podnikateľskej činnosti a z ďalších externých zdrojov na financovaní rozvojových aktivít univerzity v takom rozsahu, aby sa dala zabezpečiť finančná udržateľnosť v dlhšom časovom horizonte.

8.2 Realizácia systému diferenciácie odmeňovania a motivácie

Ľudské zdroje zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní strategických cieľov univerzity. Prioritou univerzity bude preto precizovanie motivačného systému pre oceňovanie výkonnosti jej zamestnancov posilnením diferencovaného prístupu k hodnoteniu práce jednotlivca. Cieľom realizácie tejto úlohy je stabilizovať perspektívnych zamestnancov univerzity a zlepšiť vekovú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov univerzity.

8.3 Realizácia investičných zámerov

Zámerom je investične dobudovať univerzitu v jej jednotlivých miestnych lokalitách (Bratislava: hlavný areál Dolnozemská, Konventná, Palisády, Vlčie hrdlo, Starohájska, Hroboňova) a zároveň zrekonštruovať objekty univerzity nachádzajúce sa v Peknej vyhliadke, v Jarabej a vo Virte.

8.4 Realizácia programu zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov a ubytovacích podmienok študentov

Povinnosťou zamestnávateľa je zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov univerzity s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale aj zlepšovaním podmienok pre športové a kultúrne vyžitie a zdravotnú starostlivosť o zamestnancov. Kvalita a možnosti ubytovania sú jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú záujem študentov o štúdium na univerzite. Cieľom je preto zvyšovať kvalitu pracovného prostredia, ako aj poskytovaných ubytovacích a stravovacích služieb.

 

9. PERSONÁLNY A KVALIFIKAČNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA

9.1 Zabezpečovanie komplexného personálneho rozvoja a stratégie riadenia ľudských zdrojov

V súvislosti s realizáciou dlhodobého zámeru rozvoja univerzity je nevyhnutné zabezpečiť tento proces kvalitnou personálnou politikou a stratégiou riadenia ľudských zdrojov. Zodpovedajúca štruktúra kvalifikovaných zamestnancov výraznou mierou prispieva k zabezpečeniu kvalitného vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu s tomu zodpovedajúcimi výstupmi, ktoré značne ovplyvňujú finančné zabezpečenie všetkých činností univerzity. Počet pracovných miest a ich štruktúra sú v každej organizačnej súčasti univerzity určené potrebami plnenia zverených úloh. Zefektívnenie jednotlivých činností univerzity predpokladá aj realizáciu organizačných zmien na univerzite.

9.2 Aplikácia legislatívnych zmien do pracovno-právnych predpisov

Legislatíva v oblasti pracovného a sociálneho práva je veľmi dynamická a je nevyhnutné, aby úpravy týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov, sociálnych nárokov a pod. boli premietnuté a zapracované do interných predpisov, metodických usmernení a do Kolektívnej zmluvy univerzity.

 

ZÁVER

Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave je východiskom pre spracovanie dlhodobých zámerov rozvoja fakúlt a ďalších pracovísk univerzity. Dlhodobý zámer bude termínovo rozpracovaný do zámerov a úloh univerzity podľa jednotlivých rokov. Pri realizácii jednotlivých úloh sa očakáva aktívny prístup všetkých zamestnancov a študentov univerzity, bez ktorých účasti nebude možné ciele stanovené v tomto zámere plne realizovať.