Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky a je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta.

 

Interná smernica č.11/2019 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach

Príloha č. 1 – Vzor obalu záverečnej alebo habilitačnej práce

Príloha č. 2 – Vzor titulného listu záverečnej alebo habilitačnej práce

Príloha č. 3 – Vzor abstraktu záverečnej alebo habilitačnej práce

Príloha č. 4 – Vzor obsahu záverečnej alebo habilitačnej práce

Príloha č. 5 – Vzor bibliografických odkazov

Príloha č. 6 – Vzor analytického listu k záverečnej alebo habilitačnej práci

Príloha č. 7 – Vzor licenčnej zmluvy o použití záverečnej alebo habilitačnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce

Príloha č. 8 – Vzor čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej alebo habilitačnej práce

Príloha č. 9 – Vzor licenčnej zmluvy o použití záverečnej alebo habilitačnej práce pre účely sprístupňovania práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave

Príloha č. 10 – Vzor vyhlásenia o poskytnutí záverečnej alebo habilitačnej práce bez možnosti sprístupnenia prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave

Príloha č. 11 – Vzor licenčnej zmluvy o použití posudku k záverečnej alebo habilitačnej práci

Príloha č. 12 – Príkaz rektora o záverečných a habilitačných prácach s prílohou

Postup pre odovzdanie záverečnej práce do EZP v AIS

Hodnotenie záverečnej práce, posudok - školiteľ, oponent a administrátor ZP

Školiteľ, administrátor ZP - pridanie zadania záverečnej práce

 

Potrebujete vytlačiť, zviazať a odovzdať záverečnú prácu? Kliknite na obrázok. 

tlac2020