Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky a je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta.

 

Interná smernica č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach

Prílohy č. 1 – 6 Vzor obalu záverečnej alebo habilitačnej práce, Vzor titulného listu záverečnej alebo habilitačnej práce, Vzor abstraktu záverečnej alebo habilitačnej práce, Vzor obsahu záverečnej alebo habilitačnej práce, Vzor bibliografických odkazov, Vzor analytického listu k záverečnej alebo habilitačnej práci

Príloha č. 7 – Vzor licenčnej zmluvy o použití záverečnej alebo habilitačnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce

Príloha č. 8 – Vzor čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej alebo habilitačnej práce

Príloha č. 9 – Vzor licenčnej zmluvy o použití záverečnej alebo habilitačnej práce pre účely sprístupňovania práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave

Príloha č. 10 – Vzor vyhlásenia o poskytnutí záverečnej alebo habilitačnej práce bez možnosti sprístupnenia prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave

Príloha č. 11 – Vzor licenčnej zmluvy o použití posudku k záverečnej alebo habilitačnej práci

Príloha č. 12 – Príkaz rektora o záverečných a habilitačných prácach s prílohou

Postup pre odovzdanie záverečnej práce do EZP v AIS

Hodnotenie záverečnej práce, posudok - školiteľ, oponent a administrátor ZP

Školiteľ, administrátor ZP - pridanie zadania záverečnej práce

 

zaverecneprace 1920 711 01