Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky a je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta.

Interná smernica č. 1/2024 Záverečné, rigorózne a habilitačné práce - NOVÉ 

Príkaz rektora č. 2/2024 Realizácia internej smernice č. 1/2024 „Záverečné, rigorózne a habilitačné práce“ - NOVÉ

 

Pre práce odovzdané v ak. roku 2023/2024 a obhajované v ak. roku 2024/2025 a neskôr, platia ustanovenia internej smernice č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.

Interná smernica č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach / účinnosť od 1. 1. 2022 /

Prílohy č. 1 - č. 11 k internej smernici č. 8/2021 [.pdf] -  [.docx] / účinnosť od 1. 1. 2022 /

Príkaz rektora č. 13/2021 na realizáciu internej smernice č. 8/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácacho záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach / účinnosť od 1. 1. 2022 /

 

Tlač záverečných prác