Harmonogram akademického roka 2020/2021

 TermínPoznámka
Zápisy na štúdium 2. 9. - 13. 9. 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 2. 9. - 13. 9. 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Slávnostné otvorenie akademického roka 16. 9. 2019 centrálne pre celú univerzitu
Výučba - zimný semester - denné štúdium - I. a II. stupeň štúdia 16. 9. - 13. 12. 2019 okrem 31.10. - 4.11.2019 
Udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermíny 9. 12. - 13. 12. 2019  
Výučba - zimný semester - externé štúdium - I. a II. stupeň štúdia 21. 9. - 14. 12. 2019  
Výučba - zimný semester - III. stupeň štúdia september - december 2019 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - zimný semester 16. 12. - 20. 12. 2019
2. 1. - 1. 2. 2020
 
Jarné prázdniny 3. 2. - 7. 2. 2020  
Výučba - letný semester - denné štúdium - 1. a 2. ročník
I. stupňa a 1. ročník II. stupňa
10. 2. - 7. 5. 2020 okrem 9. 4. a 14. 4. 2020
Výučba - letný semester - denné štúdium - 3. ročník I. stupňa
a 2. ročník II. stupňa
10. 2. - 24. 4. 2020 okrem 9. 4. a 14. 4. 2020
Výučba - letný semester - externé štúdium - okrem záverečných
ročníkov I. a II. stupňa
8. 2. - 9. 5. 2020 okrem 11. 4. 2020
Výučba - letný semester - externé štúdium - záverečný ročník
I. a II. stupňa
8. 2. - 25. 4. 2020 okrem 11. 4. 2020
Udeľovanie zápočtov, priebežných hodnotení a predtermíny 20. 4. - 24. 4. 2020
4. 5. - 7. 5. 2020
pre záverečné ročníky na I. a II. stupni
pre ostatné ročníky na I. a II. stupni
Výučba - letný semester - III. stupeň štúdia február - máj 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - záverečné ročníky I. a II. stupňa 27. 4. - 22. 5. 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Skúškové obdobie - letný semester 11. 5. - 3. 7. 2020*  
Štátne skúšky - bakalárske, inžinierske 11. 5. - 3. 7. 2020** podľa harmonogramov fakúlt
Štátne skúšky - dizertačné   podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre I. stupeň štúdia 15. 6. - 19. 6. 2020  
Prijímacie skúšky pre II. stupeň štúdia 15. 6. - 3. 7. 2020
17. 8. - 21. 8. 2020
podľa harmonogramov fakúlt
Prijímacie skúšky pre III. stupeň štúdia jún - júl 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na I. stupni štúdia
august 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok
na II. stupni štúdia
august 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie II. stupeň štúdia 22. 6. - 3. 7. 2020  
Promócie I. stupeň štúdia 22. 6. - 3. 7. 2020 podľa harmonogramov fakúlt
Promócie III. stupeň štúdia október - november 2019  
Obdobie hlavných prázdnin 6. 7. - 31. 8. 2020  

* v období prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňaších hodinách po 15.00 hod.
** okrem obdobia prijímacích skúšok na I. stupeň štúdua


Prerokovala: PaEK EU v Bratislave dňa 14. 1. 2019

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 16. 1. 2019

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 23.1.2019