Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave schválil dňa 31. januára 2019 podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora EU v Bratislave na vymenovanie prorektorov.

Za prorektorov EU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023 boli schválení:

  • doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie
  • doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prorektor pre medzinárodné vzťahy
  • doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – prorektorka pre manažovanie akademických projektov
  • Ing. Paula Puškárová, Dis. art., Ph. D. – prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
  • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor pre rozvoj univerzity