1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 24. apríla 2020 vydáva

 

opatrenie rektora č. 6/2020

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 5/2020 vydané dňa 24. marca 2020.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Vlády SR, Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva).

 

 1. Pokračuje prerušenie prezenčnej formy výučby pre prvý, druhý aj tretí stupeň štúdia na dennej aj externej forme štúdia
  1. Pokračuje prerušenie prezenčnej formy na všetkých pedagogických pracoviskách (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutočňuje online formou s využitím online platforiem určených na výučbu (napr. moodle, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet a iných) s následnou formou samoštúdia.

  2. Harmonogram ak. roka 2019/2020 na EU v Bratislave sa upravuje takto:
   1. Pokračuje prerušenie prezenčnej formy výučby pre záverečné ročníky štúdia na prvom a druhom stupni štúdia do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka pre výučbu v záverečných ročníkoch štúdia.
    Výučba je zabezpečená online formou s využitím online platforiem určených na výučbu (napr. moodle, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet a iných) s následnou formou samoštúdia.  Komunikácia učiteľov a študentov ohľadne hodnotenia plnenia podmienok pre aktívne formy výučby sa uskutočňuje elektronicky alebo s využitím online platforiem. Výsledky plnenia povinností v rámci aktívnych foriem výučby zaznamenajú všetci vyučujúci do AIS2 v termíne do 7. mája 2020, pri záverečných prácach do 22. mája 2020.

   2. Pokračuje prerušenie prezenčnej formy výučby v ostatných ročníkoch na prvom, druhom a treťom stupni štúdia do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka pre výučbu v ostatných ročníkoch štúdia.
    Výučba je zabezpečená online formou s využitím online platforiem určených na výučbu (napr. moodle, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet a iných) s následnou formou samoštúdia.  Komunikácia učiteľov a študentov ohľadne hodnotenia plnenia podmienok pre aktívne formy výučby sa uskutočňuje elektronicky alebo s využitím online platforiem. Výsledky plnenia povinností v rámci aktívnych foriem výučby zaznamenajú všetci vyučujúci do AIS2 v termíne do 7. mája 2020.

   3. Letný semester ak. roka 2019/2020 bude ukončený výhradne online formou
    Odporúča sa vychádzať pri stanovení výsledného hodnotenia študenta v maximálne možnej miere z výsledkov priebežného hodnotenia získaného študentmi počas letného semestra (získaného v čase riadnej prezenčnej formy výučby a v čase prerušenia prezenčnej formy výučby a realizácie online výučby). Ak nie je možné stanoviť výsledné hodnotenie na základe výsledkov priebežného hodnotenia, odporúča sa online testovanie s využitím platforiem umožňujúcich online testovanie. Výsledné hodnotenie  študentov zaznamenajú učitelia do AIS2 v termínoch v súlade so študijným poriadkom.

    Podrobnosti o online testovaní stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

   4. Upravuje sa skúškové obdobie pre záverečné ročníky štúdia na prvom a druhom stupni štúdia. Umožňuje sa realizovať online skúšanie od 11. mája 2020.
    Pri online testovaní sa termíny na online testovanie zverejnia obvyklým spôsobom v AIS2 v rozsahu zodpovedajúcemu počtu študentov daného predmetu a to najneskôr 14 dní pred začiatkom online skúšania z daného predmetu. Garant príslušného predmetu zodpovedá za komunikáciu so študentmi a ostatnými skúšajúcimi z daného predmetu ohľadne termínov a spôsobov online testovania. Výsledné hodnotenie  študentov zaznamenajú učitelia do AIS2 v termínoch v súlade so študijným poriadkom.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

   5. Upravuje sa skúškové obdobie pre ostatné ročníky štúdia na prvom a druhom stupni štúdia. Umožňuje sa realizovať online skúšanie od 11. mája 2020 a skúškové obdobie trvá do 17. júla 2020. 
    Pri online testovaní sa termíny na online testovanie zverejnia obvyklým spôsobom v AIS2 v rozsahu zodpovedajúcemu počtu študentov daného predmetu a to najneskôr 14 dní pred začiatkom online skúšania z daného predmetu. Garant príslušného predmetu zodpovedá za komunikáciu so študentmi a ostatnými skúšajúcimi z daného predmetu ohľadne termínov a spôsobov online testovania. Výsledné hodnotenie  študentov zaznamenajú učitelia do AIS2 v termínoch v súlade so študijným poriadkom.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

   6. Termín na odovzdávanie záverečných prác na prvom a druhom stupni štúdia do akademického informačného systému (AIS2) sa predlžuje na všetkých fakultách do 22. mája 2020.
    Podrobnosti odovzdávania záverečných prác do AIS2 upravuje interná smernica č. 11/2019 o záverečných prácach a príkaz rektora č. 7/2019 k realizácii internej smernice č. 11/2019 (https://euba.sk/student/zaverecne-prace). Všetky ostatné náležitosti vrátane vytlačených verzií záverečných práce odovzdá študent po 1. júni 2020 v zmysle príkazu rektora č. 7/2019.

    Ďalšie podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

   7. Štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia 
    Štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia sa konajú v termíne od 15. júna 2020 do 17. júla 2020. Štátne skúšky, resp. opravné termíny štátnych skúšok je možné realizovať aj v termíne od 24. augusta 2020 do 31.  augusta 2020.

    Štruktúra a obsah štátnych skúšok ostáva zachovaný v súlade so študijnými plánmi študijných programov. Forma štátnych skúšok bude zverejnená v dostatočnom časovom predstihu a bude závislá od vývoja epidemiologickej situácie. EU v Bratislave je pripravená realizovať štátne skúšky prezenčne, ako aj prostredníctvom videokonferencie.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov a v súlade s najnovšími legislatívnymi úpravami v oblasti vysokého školstva a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.

   8. Termín na podávanie prihlášok na 3. stupeň štúdia do 12. júna 2020 sa nemení.
    Postupuje sa podľa Spoločných zásad prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2020/2021. Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia sa uskutočnia podľa harmonogramov jednotlivých fakúlt.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   9. Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác na treťom stupni štúdia
    Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác na treťom stupni štúdia je možné realizovať online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti od 1. mája 2020. Možnosť konať dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác prezenčnou formou bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov a v súlade s najnovšími legislatívnymi úpravami v oblasti vysokého školstva a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.

   10. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác 
    Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác je možné realizovať online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti  od 1. mája 2020 do 30. júna 2020 výhradne online formou prostredníctvom. Možnosť konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie.

    Podrobnosti stanovia dekani príslušných fakúlt a nimi poverené osoby v súlade s najnovšími legislatívnymi úpravami v oblasti vysokého školstva a v súlade s najnovšími legislatívnymi úpravami v oblasti vysokého školstva a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.

   11. Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky
    Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky je možné realizovať online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti od 1. mája 2020. Možnosť konať obhajoby habilitačných prác, habilitačné prednášky a inauguračné prednášky prezenčnou formou bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie.

    Podrobnosti stanovia dekani príslušných fakúlt a nimi poverené osoby v súlade s najnovšími legislatívnymi úpravami v oblasti vysokého školstva.

   12. Tzv. „katedrálne obhajoby dizertačných prác“ sa môžu konať výhradne online formou priebežne.
    Podrobnosti stanovia vedúci zamestnanci (spravidla vedúci katedier), do ktorých kompetencie patrí uvedená aktivita.

   13. Ubytovanie študentov v študentských domovoch
    Opätovné ubytovanie študentov (okrem zahraničných študentov) v študentských domovoch v letnom semestri 2019/2020 nebude možné.

    Všetci študenti (okrem zahraničných študentov) ubytovaní v študentských domovoch  univerzity sa odubytujú zo študentských domovov najneskôr do 31. mája 2020.

    Centrum podnikateľských a univerzitných služieb EU v Bratislave pripraví harmonogram odubytovania študentov podľa jednotlivých študentských domovov pri zachovaní všetkých epidemiologických opatrení a poskytne informácie o odubytovaní všetkým študentom ubytovaným v študentských domovoch elektronickou formou.

    Všetkým študentom, ktorí v zmysle opatrenia rektora EU v Bratislave č. 4/2020 opustili študentské domovy EU v Bratislave od 15. marca 2020, vráti EU v Bratislave alikvotnú časť poplatku za ubytovanie nasledovne:

    • študentom, ktorí majú uhradený poplatok za ubytovanie do 31. mája 2020 sa vráti 1/2 poplatku za mesiac marec, celý poplatok za mesiac apríl a 80% poplatku za mesiac máj a to jednorazovo na bankové účty študentov po skončení krízovej situácie,
    • študentom, ktorí majú uhradený poplatok za ubytovanie do 30. júna 2020 sa vráti 1/2 poplatku za mesiac marec, celý poplatok za mesiac apríl, celý poplatok za mesiac máj a 80% poplatku za mesiac jún a to jednorazovo na bankové účty študentov po skončení krízovej situácie,
    • študentom, ktorí majú uhradený poplatok za ubytovanie do 30. júna 2020 a z objektívnych dôvodov sa nemôžu odubytovať v termíne do 31. mája 2020 (žiadosťou informujú o tejto skutočnosti riaditeľku príslušného študentského domova), sa vráti 1/2 poplatku za mesiac marec, celý poplatok za mesiac apríl, celý poplatok za mesiac máj a 60% poplatku za mesiac jún a to jednorazovo na bankové účty študentov po skončení krízovej situácie.

    Alikvotná časť poplatku, ktorú EU v Bratislave študentom nevráti, sa použije na úhradu nákladov na upratovanie, dezinfekciu priestorov a ďalšie úkony spojené s procesom odubytovania. Vzhľadom na uvedené sa od ubytovaných študentov nebude požadovať upratanie izieb. Tým ale nie je dotknuté právo EU v Bratislave na náhradu škody spôsobenej ubytovaným na majetku univerzity.Možnosti jednodňového ubytovania pre študentov záverečných ročníkov v čase konania štátnych skúšok v prípade, že štátne skúšky budú realizované prezenčnou formou, budú zverejnené začiatkom mesiaca jún 2020. Ubytovanie v tomto prípade by bolo možné iba v jednom vybranom študentskom domove na jednu noc pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

   14. Zahraničným študentom ubytovaným v študentských domovoch aj počas prerušenia výučby sa nariaďuje dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické predpisy a nariadenia.

   15. Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia sa rušia. 
    Diplomy a doklady o skončení štúdia budú absolventom odovzdané na príslušnom oddelení jednotlivých fakúlt po skončení štúdia v termínoch stanovených fakultou. Náhradný termín promócií bude stanovený v mesiaci september, resp. október podľa záujmu absolventov.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   16. Obdobie hlavných prázdnin trvá od 20. júla 2020 do 31. augusta 2020.

 2. Ďalšie opatrenia
  1. Dekani fakúlt v spolupráci s vedúcimi pedagogických pracovísk fakúlt zabezpečia svojimi rozhodnutiami plynulé ukončenie všetkých aktivít vyplývajúcich z harmonogramu ak. roka 2019/2020 a jeho úprav v zmysle tohto opatrenia.
  2. Pokračuje prerušenie prezenčnej výučby na Univerzite tretieho veku do odvolania.
   Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platforiem určených na výučbu (napr. moodle, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet a iných) s následnou formou samoštúdia.

   Podrobnosti stanoví manažérka Univerzity tretieho veku BBS EU v Bratislave.

  3. Všetky ďalšie aktivity Univerzity tretieho veku organizované EU v Bratislave sú zrušené do odvolania.
   Toto sa vzťahuje na všetky vzdelávacie strediská, v ktorých sa realizujú aktivity Univerzity tretieho veku.

  4. Konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických zamestnancov sú zrušené do 30. mája 2020.
   Komunikácia študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi a pedagogickými zamestnancami sa bude realizovať výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  5. Zasadnutia všetkých samosprávnych orgánov aj poradných orgánov
   Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.), sa môžu konať online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov v súlade s najnovšími legislatívnymi úpravami v oblasti vysokého školstva. Možnosť konať zasadnutia samosprávnych aj poradných orgánov prezenčnou formou bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie.

  6. Všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané EU v Bratislave aj inými subjektami sú zrušené do odvolania.

  7. Zákaz návštev v študentských domovoch platí do odvolania.

  8. Pokračuje prerušenie prevádzkových a výpožičných hodín Slovenskej ekonomickej knižnice.
   Informácie o možnostiach, termínoch a spôsobe vrátenia vypožičanej literatúry budú zverejnené Slovenskou ekonomickou knižnicou.

   Výpožičná doba na literatúru, ktorú si študenti zapožičali pred pandemickým obdobím, sa automaticky predlžuje do 30. septembra 2020 (vrátane). SEK nebude účtovať žiaden poplatok za omeškanie z dôvodu neodovzdania literatúry do 30. septembra 2020.

  9. Zrušené až do odvolania sú všetky plánované prijatia akýchkoľvek zahraničných partnerov a študentov.

  10. Zrušené sú všetky zahraničné aj domáce pracovné cesty zamestnancov do odvolania.

  11. Pobyty študentov do zahraničia sa rušia do odvolania.
   V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR (platí pre študentov plánujúcich vycestovať do zahraničia a nevzťahuje sa na samotný pobyt študentov v zahraničí). Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 Národná agentúra mení svoje stanovisko z 28. februára 2020. Udeľovanie vyššej moci v prípadoch súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch informovať národnú agentúru. Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje sa ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci,  s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov. Podrobnosti v otázkach štúdia študentov, ktorí sa predčasne vrátili zo zahraničného pobytu, resp. plánovali zahraničný pobyt a tento nezrealizovali, stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  12. Všetkým zamestnancom a študentom, ktorí sa v období od 9. marca 2020 vrátili z pobytu v zahraničí sa nariaďuje rešpektovať verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a zostať najmenej 14 dní po návrate v domácej izolácii. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť okrem osobám uvedeným vo vyhláškach ÚVZ SR elektronicky aj príslušnému vedúcemu zamestnancovi; študentom sa ukladá túto skutočnosť oznámiť elektronicky príslušnému študijnému oddeleniu; študentom medzinárodných mobilít Oddeleniu medzinárodnej mobility univerzity.

  13. Vedúci zamestnanci dohodnú s im podriadenými vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi, podľa rozhodnutia vedúcich zamestnancov aj s im podriadenými ostatnými zamestnancami prácu z domácnosti do 31. mája 2020 (vrátane) v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a dokladovaním ich plnenia. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk v minimálnom rozsahu podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   Od 1. júna 2020 bude v tejto otázke prijaté nové opatrenie v závislosti od vývoja situácie.

  14. Vedúci zamestnanci poskytnú im podriadeným zamestnancom (s výnimkou tých, na ktorých sa bude vzťahovať § 250b ods. 2 Zákonníka práce) pracovné voľno do 31. mája 2020 (vrátane) v zmysle § 141 ods. 3 písm. b) a § 142 ods. 4 Zákonníka práce. To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk v minimálnom rozsahu podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   Od 1. júna 2020 bude v tejto otázke prijaté nové opatrenie v závislosti od vývoja situácie.

  15. Vedúci zamestnanci umožnia im podriadeným zamestnancom, pre ktorých vzniknú povinnosti vyplývajúce z úpravy harmonogramu akademického roka v období do 17. júla 2020 v rozsahu podľa Kolektívnej zmluvy čerpanie dovolenky až od 20. júla 2020 do 31. augusta 2020.

  16. Otváracie hodiny bufetov EU v Bratislave, ako aj poskytovanie stravy v bufete v budove V2 sú zrušené do odvolania.

  17. Prevádzka v budove Školička, v telocvični Horský park, v zariadeniach Virt, Jarabá a Pokrok je zrušená do odvolania.

  18. Zákaz vstupu do budovy V1 a V2 a do budovy Školička platí do odvolania.
   To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

  19. Nariaďuje sa sprísniť denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách univerzity podľa odporúčaní MZ SR.

 

Upozorňujeme všetkých zamestnancov aj študentov na nutnosť zodpovedného prístupu a obozretnosť pri prejavení akéhokoľvek príznaku akútneho respiračného ochorenia a na vzájomné pripomínanie preventívnych opatrení.

Zodpovedných zamestnancov žiadame, aby s týmito opatreniami oboznámili personál, ktorý nemá prístup k počítaču.

 

Bratislava  24. 4. 2020

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.