1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Akademická obec Ekonomickej univerzity v Bratislave zastúpená Akademickým senátom Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa oboznámila s materiálom, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR pod názvom „ Moderné a úspešné Slovensko“ – Národný integrovaný reformný plán.

Uvedomujeme si potrebu reforiem v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ako aj v oblasti vedy a výskumu. Pozitívne hodnotíme zámery reformy smerujúce ku skvalitneniu celého procesu vysokoškolského vzdelávania, úsilie smerujúce k internacionalizácii činnosti univerzít a ich pracovísk, ako aj zámery užšie prepojiť celý systém vysokoškolského vzdelávania s potrebami hospodárskej praxe. Osobitne podporujeme garantovanie budúcich študijných programov akademikmi s kvalitnými vedeckými a publikačnými výstupmi, čo povedie k lepšiemu zapojeniu univerzít do medzinárodného vzdelávacieho procesu a zároveň k ich lepšiemu umiestneniu v medzinárodných rebríčkoch kvality.

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave však zásadne nesúhlasí s obmedzovaním akademických slobôd a práv. Degradovanie postavenia akademického senátu na konzultačný orgán rektora a prenos jeho kompetencií na správnu radu, ktorá bude pod značným politickým vplyvom (predpokladá sa významné zastúpenie predstaviteľov štátnej moci a samosprávy), považujeme za krok späť a za potieranie výdobytkov Novembra 1989. Takto zamýšľaný vplyv politiky na akademickú pôdu, zdeformuje ako univerzitné vzdelávanie, tak aj oblasť vedy a výskumu. Sme presvedčení, že samosprávne princípy fungovania a riadenia vysokých škôl je potrebné chrániť, rozumne spravovať a zveľaďovať, pretože sú zárukou toho, že proces získavania znalostí a vedomostí bude v duchu európskeho humanizmu, solidarity, sociálnej a ekonomickej súdržnosti spojenej s ochranou ľudskej dôstojnosti.

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave rovnako vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s tým, aby sa funkčné miesta docentov a profesorov obsadzovali odborníkmi, ktorí nespĺňajú kritériá na získanie týchto vedeckopedagogických titulov. Získanie týchto titulov v súčasnosti vyžaduje splnenie náročných kritérií a to ako v oblasti pedagogickej, tak vedecko-výskumnej. Predmetom hodnotenia je o.i. aj schopnosť uchádzača kreovať vlastnú vedeckú školu a túto rozvíjať. Tento proces je pod kontrolou vedeckých rád fakúlt a univerzít, čím je zabezpečená jeho transparentnosť a objektívnosť. Univerzity v súčasnosti majú množstvo možností ako zapojiť významných odborníkov do vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu. Udelenie titulov docent a profesor za podmienok, ktoré predpokladá reformný plán, degraduje úsilie všetkých tých, ktorí tento titul získali splnením náročných habilitačných a inauguračných kritérií.

Akademická obec na Slovensku už aj v minulosti preukázala svoju životaschopnosť a razantnosť pri obhajobe demokratických princípov a slobôd. Patrí medzi základné piliere občianskej a demokratickej spoločnosti a je zárukou smerovania Slovenskej republiky v duchu európskych práv a slobôd. Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave sa týmto vyhlásením pripája k vyhláseniam Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6.10.2020, Rady vysokých škôl zo dňa 8.10.2020 a vyjadruje podporu spoločnému vyhláseniu akademických senátov univerzít a fakúlt v Slovenskej republike. Vyzývame kompetentné orgány na spoločnú odbornú diskusiu o budúcnosti vysokoškolského vzdelávania, rozvoji vedy a výskumu, ochrane akademických práv a slobôd, ako aj o systéme financovania vysokého školstva na Slovensku.

 

V Bratislave, dňa 28.10.2020

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
predsedníčka AS EU

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.