Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva 

 

Dodatok č. 1 k opatreniu rektora č. 1/2021,

ktorým sa upravujú ustanovenia bodov číslo 5, 6 a 7.1 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 27. januára 2021.

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

5. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

Do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) je predbežne do 7. 2. 2021 (vrátane) vstup povolený iba zamestnancom univerzity, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia a nájomcom. Budovy EU v Bratislave sú pre zamestnancov prístupné od 6.30 do 18.00 hod.

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do budovy „Školička“ a do telocvične Horský park sa zakazuje do odvolania. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do rekreačných a ubytovacích zariadení je predbežne do 7. 2. 2021 (vrátane) povolený iba zamestnancom zariadenia.

Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední v jednotlivých rekreačných a ubytovacích zariadeniach za ich prevádzku.

 

Od 27. 1. 2021 do 2. 2. 2021 bude vstup do všetkých priestorov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA v Košiciach, študentských domovov, vzdelávacích a rekreačných zariadení) povolený iba osobám:

 • ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. 1. 2021,
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. 11. 2020 do 17. 1. 2021,
 • ktoré boli zaočkované proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • ktoré predložia príslušný doklad preukazujúci niektorú zo skutočností podľa § 1 ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 14/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 21. 1. 2021.

Od 3. 2. 2021 do 7. 2. 2021 bude vstup do všetkých priestorov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA v Košiciach, študentských domovov, vzdelávacích a rekreačných zariadení) upravený podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva na základe výsledkov testovania v termíne od 18. 1. 2021 do 26. 1. 2021. Informácie týkajúce sa vstupu do priestorov EU v Bratislave od 3. 2. 2021 budú zverejnené dodatočne.

 

6. Študentské domovy

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

EU v Bratislave obmedzuje vstup do priestorov študentských domovov iba osobám ubytovaným v danom študentskom domove a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti.

Vstup do vyššie uvedených priestorov je povolený aj osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Od 27. 1. 2021 do 2. 2. 2021 bude vstup do študentských domovov EU v Bratislave povolený iba osobám:

 • ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. 1. 2021,
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. 11. 2020 do 17. 1. 2021,
 • ktoré boli zaočkované proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • ktoré predložia príslušný doklad preukazujúci niektorú zo skutočností podľa § 1 ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 14/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 21. 1. 2021.

Od 3. 2. 2021 do 7. 2. 2021 bude vstup do študentských domovov EU v Bratislave upravený podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva na základe výsledkov testovania v termíne od 18. 1. 2021 do 26. 1. 2021. Informácie týkajúce sa vstupu do priestorov EU v Bratislave od 3. 2. 2021 budú zverejnené dodatočne.

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

V prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení a pri prechode z online výučby na prezenčnú formu výučby bude študentom umožnený návrat do študentských domovov. O tejto skutočnosti budú študenti včas informovaní.

 

7.1 Výkon práce zamestnancov

Od 25. 1. 2021 do 7. 2. 2021 sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

 • výkon práce z domácnosti (home office).

 

Ostatní zamestnanci:

 • vedúci zamestnanci môžu dohodnúť s im podriadenými zamestnancami prácu z domácnosti (home office) v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia,
 • ak to druh práce zamestnanca neumožňuje a vedúci zamestnanec s ním nedohodne prácu z domácnosti (home office), čerpá takýto zamestnanec pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

 

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je od 27. 1. 2021 do 2. 2. 2021 (vrátane) podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska (netýka sa zamestnanca vykonávajúceho podľa opatrenia č. 1/2021 prácu z domácnosti) a z vlastného rozhodnutia sa nezúčastnil skríningového testovania realizovaného od 18. 1. 2021 do 26. 1. 2021 a nebude sa vedieť preukázať:

 • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. 1. 2021,
 • dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
 • dokladom o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. 11. 2020 do 17. 1. 2021,
 • že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • príslušným dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností podľa § 1 ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 14/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 21. 1. 2021,

musí dodržiavať zákaz vychádzania.

 

Zamestnanec je v takomto prípade povinný bezodkladne upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či v období od 27. 1. 2021 do 2. 2. 2021 (vrátane) bude čerpať:

 • dovolenku,
 • pracovné voľno bez náhrady mzdy [§ 137, ods.7, písm. d) Zákonníka práce – prekážka v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu],
 • náhradné voľno.

 

V prípade, že zamestnanec  nevyužije jednu z uvedených možností, jeho neprítomnosť v práci zamestnávateľ vyhodnotí ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu, resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.

O prípadnej povinnosti týkajúcej sa čerpania dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo náhradného voľna od 3. 2. 2021 (streda) do 7. 2. 2021 (nedeľa) budú zamestnanci, ktorých  prítomnosť na pracovisku bude od 3. 2. 2021 do 7. 2. 2021 podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska (netýka sa zamestnancov vykonávajúcich podľa opatrenia č. 1/2021 prácu z domácnosti) informovaní dodatočne.

Od 8. 2. 2021 budú pracovať všetci zamestnanci na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený týždenný pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj po tomto termíne naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami zamestnancov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava  25. januára 2021

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.