1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva 

 

Dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 1/2021,

ktorým sa upravujú ustanovenia bodov číslo 5, 6, 7.1, 8.3 a 8.4 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 1. 2021 .

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 8. februára 2021.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

5. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

Do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) je predbežne do odvolania vstup povolený iba zamestnancom univerzity, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia, nájomcom a osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Budovy EU v Bratislave sú pre zamestnancov prístupné od 6.30 do 18.00 hod.

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do budovy „Školička“ a do telocvične Horský park sa zakazuje do odvolania. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do rekreačných a ubytovacích zariadení je predbežne do odvolania povolený iba zamestnancom zariadenia.

Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední v jednotlivých rekreačných a ubytovacích zariadeniach za ich prevádzku.

Podmienky vstupu do všetkých priestorov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA v Košiciach, študentských domovov, vzdelávacích a rekreačných zariadení) osobám, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia, nájomcom a osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru budú upresnené a zverejnené v aktualizovanom dodatku č. 2 po rozhodnutí verejných autorít.

 

6. Študentské domovy

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

EU v Bratislave obmedzuje vstup do priestorov študentských domovov iba osobám ubytovaným v danom študentskom domove a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti, nájomcom a osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Podmienky vstupu do študentských domovov osobám, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia, nájomcom a osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru budú upresnené a zverejnené v aktualizovanom dodatku č. 2 po rozhodnutí verejných autorít.

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

V prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení a pri prechode z online výučby na prezenčnú formu výučby bude študentom umožnený návrat do študentských domovov. O tejto skutočnosti budú študenti včas informovaní.

 

7.1 Výkon práce zamestnancov

Od 8. 2. 2021 do 21. 2. 2021 (vrátane) sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

  • nariaďuje sa výkon práce z domácnosti (home office).

Ostatní zamestnanci:

  • vedúci zamestnanci nariadia im podriadeným zamestnancom prácu z domácnosti (home office) v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, ak to charakter ich práce umožňuje, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia,
  • ak to druh práce zamestnanca neumožňuje a vedúci zamestnanec nenariadi prácu z domácnosti (home office), čerpá takýto zamestnanec pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

 

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska a nebude sa môcť preukázať dokladom podľa rozhodnutia verejných autorít, je povinný bezodkladne upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či a v akom období bude čerpať:

  • dovolenku,
  • pracovné voľno bez náhrady mzdy [§ 137, ods.7, písm. d) Zákonníka práce – prekážka v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu],
  • náhradné voľno.

 

Informácia o nevyhnutnosti predložiť relevantný doklad podľa rozhodnutia verejných autorít bude upresnená a zverejnená v aktualizovanom dodatku č. 2 po rozhodnutí verejných autorít.

V prípade, že zamestnanec  nevyužije jednu z uvedených možností, jeho neprítomnosť v práci zamestnávateľ vyhodnotí ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu, resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného  upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj po tomto termíne naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

 

8.3 Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa rušia do odvolania.

 

8.4 Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy 

Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy sa rušia do odvolania.

Výdaj stravy je možný:

  • v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm – výdaj je zabezpečovaný priebežne

Pri vstupe do priestorov určených na výdaj jedál sa vyžaduje dezinfekcia rúk. Pri výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia.

Vstup do priestorov študentskej jedálne na Dolnozemskej ceste 1 je možný iba cez hlavný vstup zo  strany študentského domova.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami zamestnancov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 4. februára 2021

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.