1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Akademické slobody, ku ktorým radíme aj akademickú samosprávu, patria k základným výdobytkom Novembra ´89. My, dekani fakúlt spoločne s vedením Ekonomickej univerzity v Bratislave, stojíme za akademickými slobodami a podporujeme akademickú samosprávu ako osvedčený model spravovania slovenských vysokých škôl.

Napriek pozitívnym skúsenostiam s akademickou samosprávou zaznamenávame v poslednom období pokusy o vytvorenie systému priamych politických zásahov do činnosti a riadenia vysokých škôl. Z rôznych zdrojov k nám prenikajú znepokojivé informácie o zámere skoncovať s akademickou samosprávou a tým aj politickou nezávislosťou slovenských univerzít. So znepokojením sledujeme tieto snahy a zásadne s nimi nesúhlasíme.

Keďže dlhé roky pôsobíme na akademickej pôde, výmena názorov je pre nás prirodzeným svetom. Aj z tohto dôvodu považujeme za dôležité, aby sa o zmenách vysokoškolského zákona rozhodovalo po širokej, fundovanej a politicky nezávislej diskusii. Po diskusii, v ktorej sa partneri vzájomne počúvajú, pristupujú k sebe s úctou a rešpektom a po diskusii, na konci ktorej si každý bude môcť povedať, že sme posunuli slovenské vysoké školstvo na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Vítame záujem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť zmysluplný rozvoj slovenského univerzitného vzdelávania. Podobne ako iné oblasti našej spoločnosti, aj vysoké školstvo potrebuje udržiavať krok s potrebami hospodárskeho života. Spochybňujeme však spôsob a formu, akými ministerstvo pristupuje k svojmu zámeru. Dôrazne namietame, že tento proces prebieha za zatvorenými dverami, bez širokej odbornej diskusie, navyše v období, v ktorom je z objektívnych príčin zakázané organizovať akékoľvek verejné stretnutia. Absencia verejnej diskusie a zámer výrazne obmedziť akademické slobody a samosprávu sú podľa nás v priamom rozpore s demokratickými princípmi. Sú namierené proti myšlienke podporovať univerzity ako slobodné vedecké ustanovizne, zabezpečujúce predovšetkým slobodné vzdelávanie, slobodný výskum a slobodnú výmenu názorov, a to bez obáv z represií zo strany vládnucej moci.

Signatári vyhlásenia:

prof. Ing. Brezina Ivan, CSc., dekan FHI EU v Bratislave

prof. Ing. Daňo Ferdinand, PhD., rektor EU v Bratislave

Ing. Drábik Peter, PhD., MSc., dekan OF EU v Bratislave

doc. Mgr. Ing. Juhászová Zuzana, PhD., prorektorka pre vzdelávanie

doc. PhDr. Kucharčík Rudolf, PhD., dekan FMV EU v Bratislave

prof. Ing. Markovič Peter, PhD., dekan FPM EU v Bratislave

doc. Mgr. Mattoš Boris, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy

prof. Ing. Pastoráková Erika, PhD., dekanka NHF EU v Bratislave

doc. Ing. Péliová Jana, PhD., prorektorka pre manažovanie akademických projektov

doc. Ing. Puškárová Paula, DiS. art., PhD., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

Dr. h. c. prof. Ing. Sivák Rudolf, PhD., prorektor pre rozvoj

doc. PhDr. Štefančík Radoslav, MPol., Ph.D., dekan FAJ EU v Bratislave

Dr. h. c. prof. RNDr. Tkáč Michal, CSc., dekan PHF EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.