1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

Upravený dodatok č. 2 k opatreniu rektora č. 1/2021

 

ktorým sa upravujú ustanovenia bodov číslo 5, 6, 7.1, 8.3 a 8.4 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 1. 2021 upravený v zmysle rozhodnutí verejných autorít zo dňa 5. 2. 2021.

 

Tento upravený dodatok nadobúda účinnosť 10. februára 2021.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

5 Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

Do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) je do  odvolania vstup povolený iba zamestnancom univerzity, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia, nájomcom a osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Budovy EU v Bratislave sú pre zamestnancov prístupné od 6.30 do 18.00 hod.

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do budovy „Školička“ a do telocvične Horský park sa zakazuje do odvolania. To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Vstup do rekreačných a ubytovacích zariadení je predbežne do odvolania povolený iba zamestnancom zariadenia.

Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední v jednotlivých rekreačných a ubytovacích zariadeniach za ich prevádzku.

Od 10. februára 2021 bude vstup do všetkých priestorov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA v Košiciach, študentských domovov, vzdelávacích a rekreačných zariadení) povolený iba osobám:

 • ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • ktoré boli zaočkované proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • ktoré predložia príslušný doklad preukazujúci niektorú zo skutočností podľa § 1 ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 5. 2. 2021.[1]

 

6 Študentské domovy

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

EU v Bratislave obmedzuje vstup do priestorov študentských domovov iba osobám ubytovaným v danom študentskom domove a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti, nájomcom a osobám, ktoré na základe dohody, zmluvy, resp. objednávky vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

Od 10. februára 2021 bude vstup do študentských domovov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA v Košiciach) povolený iba osobám:

 • ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • ktoré boli zaočkované proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • ktoré predložia príslušný doklad preukazujúci niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 5. 2. 2021.[2]

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

V prípade zlepšenia situácie a uvoľnenia protiepidemických opatrení a pri prechode z online výučby na prezenčnú formu výučby bude študentom umožnený návrat do študentských domovov. O tejto skutočnosti budú študenti včas informovaní.

 

7.1 Výkon práce zamestnancov

Od 8. 2. 2021 do 21. 2. 2021 (vrátane) sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

 • nariaďuje sa výkon práce z domácnosti (home office).

Ostatní zamestnanci:

 • vedúci zamestnanci nariadia im podriadeným zamestnancom prácu z domácnosti (home office) v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, ak to charakter ich práce umožňuje, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia,
 • ak to druh práce zamestnanca neumožňuje a vedúci zamestnanec nenariadi prácu z domácnosti (home office), čerpá takýto zamestnanec pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

 

Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je od 10. 2. 2021 podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska a nebude sa vedieť pri príchode na pracovisko preukázať:

 • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
 • dokladom o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu príchodu na pracovisko,
 • dokladom, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
 • príslušným dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 5. 2. 2021,[3]

je povinný bezodkladne upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či a v akom období bude čerpať:

 • dovolenku,
 • pracovné voľno bez náhrady mzdy [§ 137, ods.7, písm. d) Zákonníka práce – prekážka v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu],
 • náhradné voľno.

V prípade, že zamestnanec  nevyužije jednu z uvedených možností, jeho neprítomnosť v práci zamestnávateľ vyhodnotí ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu, resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného  upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj po tomto termíne naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

 

8.3 Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice sa rušia do odvolania.

 

8.4 Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy 

Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy sa rušia do odvolania.

Výdaj stravy je možný:

 • v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm – výdaj je zabezpečovaný priebežne

Pri vstupe do priestorov určených na výdaj jedál sa vyžaduje dezinfekcia rúk. Pri výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia.

Vstup do priestorov študentskej jedálne na Dolnozemskej ceste 1 je možný iba cez hlavný vstup zo  strany študentského domova.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami zamestnancov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava  8. februára 2021              

            

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

 

[1] Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov EU v Bratislave predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) uvedenej vyhlášky potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok ÚVZ SR, vystaveným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 uvedenej vyhlášky možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) uvedenej vyhlášky písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v SR, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

[2] Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov EU v Bratislave predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) uvedenej vyhlášky potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok ÚVZ SR, vystaveným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 uvedenej vyhlášky možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) uvedenej vyhlášky písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v SR, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

[3] Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov EU v Bratislave predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) uvedenej vyhlášky potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok ÚVZ SR, vystaveným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 uvedenej vyhlášky možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) uvedenej vyhlášky písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v SR, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.