1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva

 

Dodatok č. 10 k opatreniu rektora č. 1/2021,

 

ktorým sa upravuje ustanovenie číslo 7.1 opatrenia rektora č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatkov č. 1 - 8. Ruší sa dodatok č. 9 zo dňa 29. 4. 2021.

Všetky ostatné ustanovenia opatrenia č. 1/2021 zo dňa 20. 1. 2021 v znení dodatkov č. 1 – 8 zostávajú aj naďalej v platnosti.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 3. mája 2021.

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

7.1 Výkon práce zamestnancov

Výkon práce z domácnosti má iba odporúčací charakter.[1] O spôsobe výkonu práce rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec (u zamestnancov zamestnaných na fakultách rozhoduje dekan príslušnej fakulty).

Od 3. 5. 2021 do 10. 5. 2021 sa upravuje pracovný režim zamestnancov EU v Bratislave (vrátane PHF EUBA, študentských domovov a ostatných zariadení EU v Bratislave) takto:

A. Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci:

 • odporúča sa výkon práce z domácnosti.

  Ak prejaví vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník záujem vykonávať prácu z pracoviska, požiada o to dekana príslušnej fakulty. Dekan príslušnej fakulty zváži nevyhnutnosť prítomnosti zamestnanca na pracovisku a rozhodne.

 

B. Ostatní zamestnanci:

 • vedúci zamestnanci odporučia im podriadeným zamestnancom prácu z domácnosti, ak to charakter ich práce umožňuje, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia,
 • ak to druh práce zamestnanca neumožňuje a vedúci zamestnanec zároveň neodporučí ani nenariadi prácu z domácnosti, čerpá takýto zamestnanec pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

  To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

  O spôsobe výkonu práce zamestnanca (nevyhnutná prítomnosť na pracovisku, resp. práca z domácnosti) rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

 

Povinnosť všetkých zamestnancov pri príchode na pracovisko

Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je od 3. 5. 2021 podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska, alebo zamestnanec, ktorému bolo umožnené vykonávať prácu z pracoviska, sa nemusí od 3. 5. 2021 v pri príchode na pracovisko v pracovnej dobe preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, ani žiadnym ďalším dokladom preukazujúcim prekonanie ochorenia COVID-19, očkovanie proti ochoreniu COVID-19, resp. iným dokladom podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 účinnej od 3. 5. 2021.

(V čase od 21.00 do 01.00 hod. je zamestnanec povinný pri príchode na pracovisko alebo do iných priestorov EU v Bratislave preukázať sa príslušným dokladom podľa § 2 ods. 4 Vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 účinnej od 3. 5. 2021[2].)

Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je od 3. 5. 2021 podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska alebo zamestnanec, ktorému príslušný vedúci zamestnanec nenariadil ani neodporučil prácu z domácnosti, a ktorý sa na pokyn príslušného vedúceho zamestnanca nedostaví v určenom čase na pracovisko, je povinný upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či a v akom období bude čerpať:

 • dovolenku,
 • pracovné voľno bez náhrady mzdy (§ 137, ods.7, písm. d) Zákonníka práce – prekážka v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu).

V prípade, že zamestnanec  nevyužije jednu z uvedených možností, jeho neprítomnosť v práci zamestnávateľ vyhodnotí ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu, resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného  upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať aj naďalej svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

Vstup do priestorov EU v Bratislave a pohyb vo všetkých vnútorných priestoroch EU v Bratislave (vrátane PHF EU v Košiciach, študentských domovov, rekreačných a vzdelávacích zariadení EU v Bratislave) možný iba s použitím respirátora. Respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

V prípade zamestnancov, ktorí pri práci zdieľajú spoločnú kanceláriu, sa dôrazne odporúča zaistiť ich bezpečnosť vzájomným striedaním ich fyzickej prítomnosti na pracovisku. Na tento účel sa odporúča využívať kombináciu práce z domácnosti s fyzickou prítomnosťou na pracovisku.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami zamestnancov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava  1. mája 2021

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

 

[1] Uznesenie vlády SR č. 229 z 28. 4. 2021.

[2] Relevantným dokladom zamestnanca v zmysle uvedenej vyhlášky je potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 14 dní; doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 180 dní; doklad o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu príchodu na pracovisko; doklad, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; doklad, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; doklad, že bol zaočkovaný proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19;  príslušný doklad preukazujúci niektorú zo skutočností § 2 ods. 4 uvedenej vyhlášky. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.