Ekonomická univerzita v Bratislave ubezpečuje všetkých ukrajinských študentov a akademických spolupracovníkov o svojej solidarite a spolupatričnosti v ich ťažkom súčasnom životnom postavení. Je pripravená vytvoriť nevyhnutné podmienky na podporu študentov a ich rodinných príslušníkov, ako aj kolegov – spolupracovníkov z Ukrajiny pri zachovaní rešpektovania špecifickosti ich postavenia a danej situácie, ochrany ich slobôd a vhodných podmienok v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a vedeckej činnosti. V záujme riešenia aktuálnej situácie, v ktorej sa ocitli v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine, Ekonomická univerzita v Bratislave pripravila a rozhodla sa realizovať nasledovné kroky, ktorých cieľom je pomôcť zahraničným študentom, ich rodinným príslušníkom a zamestnancom partnerských univerzít z vojnou dotknutých oblastí:

  1. odpustiť poplatok za ubytovanie ukrajinským študentom ubytovaným v študentských domovoch EU v Bratislave za mesiac apríl – jún 2022 (o odpustenie nie je potrebné podávať žiadosť),
  2. vrátiť poplatok za ubytovanie ukrajinským študentom za mesiac marec 2022, ktorí poplatok za mesiac marec 2022 už uhradili (o vrátenie poplatku nie je potrebné podávať žiadosť),
  3. poskytnúť ukrajinským študentom jednorazové mimoriadne štipendium zo štipendijného fondu EU v Bratislave do výšky 200,- Eur (na základe individuálnej žiadosti na určenom formulári a adresovanej na mailovú adresu pomocukrajine@euba.sk),
  4. poskytnúť ubytovanie blízkych rodinných príslušníkov ukrajinského študenta na nevyhnutný čas v študentskom domove EU v Bratislave; na tento účel vyčlenila EU v Bratislave 50 lôžok v študentských domovoch (na základe žiadosti ukrajinského študenta adresovanej na mailovú adresu pomocukrajine@euba.sk),
  5. zohľadniť prípadnú neúčasť študentov, ktorí sa ocitli v dôsledku vojnového konfliktu v nepriaznivej situácii, na pedagogickom procese a vytvoriť všetky podmienky na ich pokračovanie v štúdiu (opatrenia prijmú dekani jednotlivých fakúlt podľa zhodnotenia aktuálnej situácie a potreby konkrétneho študenta),
  6. odpustiť poplatok za podanie prihlášky na štúdium na EU v Bratislave pre ak. rok 2022/2023 uchádzačom z Ukrajiny,
  7. zorganizovať v prípade potreby konkrétnu formu materiálnej pomoci v podobe zbierky šatstva, hygienických potrieb a pod. primárne pre študentov a ich rodinných príslušníkov, ubytovaných v zariadeniach EU v Bratislave; v prípade potreby zriadiť transparentný účet na zbierku finančných prostriedkov na podporu študentov z vojnou dotknutých oblastí,
  8. poskytnúť ubytovanie zamestnancovi partnerskej vysokej školy vo vojne dotknutej oblasti a jeho rodinným príslušníkom v študentskom domove EU v Bratislave na nevyhnutný čas, ak o to takýto zamestnanec požiada a podľa kapacitných možností univerzity (na základe žiadosti adresovanej na mailovú adresu pomocukrajine@euba.sk.

S cieľom minimalizovať následky vojnového konfliktu bol pre študentov a zamestnancov z vojnou dotknutých oblastí zriadený jednotný kontaktný bod, kam sa môžu dotknuté osoby obrátiť. Na kontaktný bod sa môžu obrátiť všetci študenti a zamestnanci bez rozdielu štátnej príslušnosti, ktorí sa ocitli v dôsledku vojnového konfliktu v nepriaznivej situácii.

Jednotný kontaktný bod – pomocukrajine@euba.sk (možno posielať všetky otázky a požiadavky týkajúce sa štúdia, ubytovania, poskytnutia mimoriadneho štipendia, poskytnutia ubytovania pre najbližších príbuzných, poskytnutia pomoci dotknutým študentom a pod.)

Psychologické poradenstvo:

  • psychologická poradňa Ekonomickej univerzity v Bratislave - PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD. ktorá zabezpečí ďalšiu koordináciu podpory v oblasti služieb psychológov, kontakt: zuzana.chmelarova@euba.sk
  • kouči zo Slovenskej asociácie koučov, ktorí poskytli v tejto súvislosti svoje ďalšie kapacity – Katarína Ožvoldová, PhD., ktorá zabezpečí ďalšiu koordináciu podpory koučov, kontakt: katarina.ozvoldova@euba.sk

 

Vedenie EU v Bratislave a vedenia jednotlivých fakúlt vyzývajú všetkých členov akademickej obce univerzity, aby rešpektovali morálne a etické princípy voči študentom a zamestnancom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Univerzita je pripravená urobiť všetko, aby pomohla zmierniť následky spôsobené touto situáciou. Ak by sa vyskytli akéhokoľvek ďalšie životné situácie spôsobené týmto konfliktom, neváhajte kontaktovať pomocukrajine@euba.sk. .

 

Všetky informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko možno nájsť na stránke:

www.ua.gov.sk

https://pomocpreukrajinu.sk/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.