Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a mesto Partizánske zastúpené primátorom doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD. podpísali 7. júla 2022 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí bol prítomný bol aj dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Peter Markovič, PhD., vedúci školského úradu v Partizánskom PaedDr. Miroslav Števčík a za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

„Teší ma, že spolupráca medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a mestom Partizánske nadobudne vďaka tomuto memorandu reálnu podobu. Naša univerzita a mesto Partizánske začína písať zmysluplnú kapitolu a verím, že naše spoločné aktivity budú v prospech oboch zmluvných strán“, povedal rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

„ Naše mesto si uvedomuje nezastupiteľný význam vedy, vzdelávania a ich prepojenie s praxou, preto považujem túto spoluprácu za mimoriadne cennú a dôležitú,“ uviedol primátor mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. Spolupráca ho teší o to viac, pretože niekoľko rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg.

Prvým krokom spolupráce je otvorenie študijnej skupiny Univerzity tretieho veku v Partizánskom od akademického roku 2022/2023, ktorej garantom bude Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave zastúpená doc. Ing. Vladimírom Bolekom, PhD. Bude to dvojročné štúdium pre seniorov mesta Partizánske. Prihlásiť sa na štúdium bude možné do konca augusta. Spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania bude zameraná na záujmové vzdelávanie a iné mimo výučbové aktivity určené pre seniorov.

Kľúčovými ambíciami memoranda je tiež spolupráca medzi vedeckovýskumnými a vzdelávacími inštitúciami Ekonomickej univerzity v Bratislave a podnikmi a organizáciami mesta Partizánske. Obe zúčastnené strany budú presadzovať spájanie teórie s praxou predovšetkým v ekonomických oblastiach. Napríklad o vzájomné konzultácie, odborné diskusie, participácia na prednáškach, organizovanie konferencií, workshopov a iných spoločných projektov.

Memorandum deklaruje, že obaja jeho partneri nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi podporia rozvoj občianskej participácie na správe mesta Partizánske. Podpis memoranda je v súlade s misiou Ekonomickej univerzity v Bratislave v akcente na podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti v Slovenskej republike.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.