Akademický rok 2021/2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave ukončili promócie absolventov inžinierskeho a bakalárskeho stupňa štúdia. Pedagógovia a zamestnanci si čerpajú dovolenky, no univerzita však nezíva prázdnotou, ako si to určite mnohí z vás myslia. Malí, ale aj veľkí poslucháči, ktorí študovali od začiatku prázdnin na Detskej ekonomickej univerzite, dennom športovom kempe LETO V POHYBE a Petržalskej letnej univerzite seniorov, zaplnili prednáškové miestnosti a získali nové poznatky. Ale o tom až v niektorom z ďalších pokračovaní Letného špeciálu.

O tom, ako dopadol nedávno ukončený akademický rok, sme sa porozprávali s rektorom univerzity Ferdinandom Daňom.

Pandémia COVID-19 zatvorila brány univerzity pre študentov na 2 roky. Ako pandémia ovplyvnila chod univerzity v uplynulom akademickom roku?

Ekonomická univerzita v Bratislave pristúpila k situácii s pandémiou COVID-19 veľmi zodpovedne. Vzniknutou situáciou sme, pochopiteľne, boli prekvapení a museli sme sa jej prispôsobiť. Od 9. marca 2020 tak univerzita na veľmi dlhé obdobie stíchla. Nikto z nás však nepočítal, že to bude trvať tak dlho. Prežili sme obdobie 735 dní bez fyzickej prítomnosti študentov a až 14. marca 2022 sa brány školy naplno znova otvorili. Som veľmi rád, že opäť ožili sociálne kontakty, v priestoroch univerzity znova pulzoval bežný pracovný aj študentský život.  

Myslíte si, že bolo cítiť úľavu medzi študentmi a zamestnancami, keď sa mohli vrátiť na univerzitu?

Myslím si, že áno. Hneď ako to situácia umožnila, krízový štáb univerzity rozhodol o návrate k prezenčnej forme výučby. Keď sa študenti a pedagógovia po dlhých dňoch  strávených na online výučbe začali opäť stretávať, bolo cítiť akúsi úľavu a návrat k normálu. Študenti univerzite samozrejme veľmi chýbali. Veríme, že rovnako aj univerzita študentom. Napríklad pre študentov druhých ročníkov to bol úplne prvý fyzický kontakt so spolužiakmi a pedagógmi po takmer 1 a pol roku.

Zmenila pandémia univerzitu? Aké výzvy pre univerzitu priniesla?

Veľmi dôležité bolo prispôsobiť sa často meniacej sa situácii. Nevedeli sme predvídať, čo bude o týždeň, o mesiac. Každopádne som veľmi rád, že naši pedagógovia zvládli  prechod na online výučbu veľmi rýchlo a dokázali tak naďalej zabezpečovať študentom kvalitné vzdelávanie. Ďalšou veľkou výzvou bolo zorganizovať v predchádzajúcom akademickom roku prijímacie konanie na univerzitu online formou, čo sa nám aj podarilo. Sme však radi, že prijímacie konanie v júni tohto roka prebehlo štandardným spôsobom.

Univerzitu ovplyvnila aj vojna na Ukrajine. Ako univerzita pomohla v tejto oblasti?

Ekonomická univerzita v Bratislave odsúdila a naďalej odsudzuje porušenie územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny, ohrozujúce životy nevinných ľudí na Ukrajine. Z dôvodu tejto situácie sme vytvorili na univerzite podmienky na podporu študentov a ich rodinných príslušníkov, ako aj kolegov – spolupracovníkov z Ukrajiny pri zachovaní rešpektovania špecifickosti ich postavenia a danej situácie, ochrany ich slobôd a vhodných podmienok v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a vedeckej činnosti. Išlo napríklad o odpustenie poplatkov za ubytovanie ukrajinským študentom na niekoľko mesiacov, o poskytnutie jednorazového mimoriadneho štipendia pre študentov z Ukrajiny a o poskytnutie ubytovania blízkych rodinných príslušníkov ukrajinských študentov na nevyhnutný čas v študentských domoch EU v Bratislave, ako aj o odpustenie poplatkov za podanie prihlášky na štúdium na EU v Bratislave pre akademický  rok 2022/2023 uchádzačom z Ukrajiny, o zorganizovanie materiálnej a finančnej zbierky (v priebehu krátkeho času sa vyzbieralo množstvo materiálnych vecí, potravín, drogérie a hygienických potrieb, ako aj finančných prostriedkov poskytnutých na darovací účet univerzity vo výške viac ako 6 500 Eur), o vytvorenie krátkodobého mobilitného programu Free mover Ukrajina, určeného pre študentov vysokých škôl na Ukrajine s ekonomickým zameraním a o otvorenie jazykového kurzu slovenského jazyka pre desiatky ukrajinských študentov spolu s jazykovou školou iCan.

Jazykový kurz slovenského jazyka pre desiatky ukrajinských študentov zorganizovaný spoločne s jazykovou školou iCan

Jazykový kurz slovenského jazyka pre desiatky ukrajinských študentov zorganizovaný spoločne s jazykovou školou iCan

 

Univerzita získala v uplynulom akademickom roku prestížnu medzinárodnú akreditáciu AACSB. Čo to pre EUBA znamená a čím je táto akreditácia výnimočná?

Medzinárodná akreditácia AACSB je ocenením našej spoločnej práce, ktorú sme v procese zvyšovania kvality študijných programov urobili počas dlhej a veľmi náročnej cesty. Získaním tejto akreditácie sa Ekonomická univerzita v Bratislave zaradila do skupiny univerzít z celého sveta, ktoré v business programoch poskytujú kvalitné a medzinárodne porovnateľné vzdelávanie. Akreditácia AACSB dbá o neustále zlepšovanie kvality na školách a usmerňuje ich v napĺňaní poslania, inováciách a dosahovaní vplyvu. Školy, ktoré sú akreditované prostredníctvom AACSB úspešne prešli prísnym akreditačným procesom, ktorý zaručuje, že dané vzdelávacie inštitúcie disponujú potrebnými zdrojmi, majú renomé a sú pripravené vziať na seba záväzok poskytovať študentom prvotriedne ekonomické vzdelávanie zamerané na budúcnosť.

V oblasti internacionalizácie univerzitu pozitívne ovplyvní spomínaná akreditácia AACSB. Predpokladáte, že sa zvýši záujem študentov zo zahraničia na študijných programoch v anglickom jazyku?

Univerzita sa získaním akreditácie AACSB stala členom klubu, ktorý tvorí šesť percent škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré túto akreditáciu získali. Je prvou slovenskou, zároveň prvou v rámci bývalého Československa a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá získala túto prestížnu medzinárodnú akreditáciu AACSB. Aj touto akreditáciou potvrdzujeme našu kvalitu a preto si myslím, že zahraniční študenti, ktorí hľadajú kvalitné ekonomické štúdium, sa môžu rozhodnúť pre EUBA.

11. ročník zimnej školy v spolupráci s ESC Rennes

11. ročník zimnej školy v spolupráci s ESC Rennes

 

Športovci z univerzity získali v uplynulom akademickom roku veľmi pekné výsledky. Či už volejbalistky Slávie EU Bratislava alebo študenti na Zimnej univerziáde 2022. EUBA sa pustila do výstavby športovej haly v areáli univerzity v Petržalke. Ako výstavba pokračuje?

Šport na EUBA má svoju tradíciu, o čom svedčí množstvo úspechov študentov univerzity na vrcholových podujatiach. Veľmi silným článkom univerzity je volejbalové družstvo žien Slávia EU Bratislava, ktoré v uplynulej sezóne 2021/2022 získalo jubilejný dvadsiaty majstrovský titul v extralige žien vo volejbale. Volejbalistky si vybojovali aj druhé miesto v Slovenskom pohári 2022. Okrem volejbalistiek nám v uplynulom akademickom roku urobili radosť študenti na Zimnej univerziáde 2022, kde vybojovali 4 zlaté a 7 bronzových medailí. Pokračuje aj výstavba viacúčelovej športovej haly v súlade s projektovým zámerom. Jej dostavba je plánovaná na marec 2023. Hala bude po dokončení slúžiť pre potreby výučby a rozvoja športových a pohybových aktivít študentov EU v Bratislave, pre potreby športovej reprezentácie a organizovanie významných národných a medzinárodných športových podujatí v halových športoch. V budúcnosti sa neďaleko športovej haly plánuje aj vybudovanie atletického oválu.

Slávia EU Bratislava získala jubilejný dvadsiaty majstrovský titul vo volejbale žien

Slávia EU Bratislava získala jubilejný dvadsiaty majstrovský titul vo volejbale žien

Študenti reprezentujúci EUBA na Zimnej univerziáde 2022

Študenti reprezentujúci EUBA na Zimnej univerziáde 2022

 

V rámci rozvoja uzavrela univerzita viacero memoránd o spolupráci. Viete nám k tomuto povedať o aké inštitúcie ide a čo tieto spolupráce pre univerzitu prinesú?

Ekonomická univerzita v Bratislave pri svojich aktivitách spolupracuje s mnohými subjektmi hospodárskej praxe. V uplynulom akademickom roku podpísala univerzita viacero memoránd o spolupráci. Za zmienku stoja spolupráce s Ministerstvom hospodárstva SR, s Úradom pre verejné obstarávanie, s Radou slovenských exportérov, so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, s CK Hydrotour, či s Trnavským samosprávnym krajom. Táto spolupráca má za úlohu zvýšiť kvalitu univerzity a priniesť nové poznatky pre štúdium a nové oblasti výskumu.

Memorandum o spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie

Memorandum o spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie

 

Európska komisia udelila univerzite prestížne ocenenie „HR Excellence in Research“. Ako sa univerzite podarilo získať toto ocenenie?

Európska komisia udelila 5. mája 2022 Ekonomickej univerzite v Bratislave ako tretej univerzite na Slovensku, prestížne ocenenie „HR Excellence in Research“. Toto ocenenie garantuje, že EU v Bratislave sa kontinuálne snaží napĺňať európske štandardy v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov, podpory ich profesionálneho rozvoja a transparentnosti ich výberového procesu v súlade so štandardmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Univerzita dokazuje, že spolu s nedávno získanou medzinárodnou akreditáciou AACSB, prešla v posledných rokoch výraznou transformáciou smerom k svetovým štandardom kvality.

O našich absolventov je stále veľký záujem o čom svedčí 2. miesto v rebríčku univerzít podľa záujmu o absolventov od spoločnosti Profesia. Čím sú podľa Vás naši študenti zaujímaví pre pracovný trh?

Pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi, je jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave. Je pre nás dôležité, že tak pre súčasnosť, ako aj pre budúce obdobie, sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Našim absolventom poskytujeme vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemerných miezd. Záujem o absolventov potvrdzuje aj rebríček spoločnosti Profesia, v ktorom sa univerzita za roky 2015 – 2020 umiestnila na prvom mieste medzi vysokými školami a za rok 2021 na druhom mieste, keď EUBA predstihla iba STU v Bratislave. Rovnako tak je potešiteľný záujem aj o absolventov  jednotlivých fakúlt univerzity, keď vo vyššie spomínanom rebríčku sa 5 fakúlt univerzity umiestnilo v TOP 15 medzi jednotlivými fakultami.

 

Poďme na príjemnejšiu tému.

 

Bolo niečo na EUBA, čo Vám v uplynulom akademickom roku vyčarilo úsmev na tvári, prípadne Vás veľmi potešilo?

Najviac ma asi potešilo v uplynulom období to, že sa študenti konečne vrátili do posluchární. Vidieť ich v takom počte po veľmi dlhom období nielen mňa, ale určite aj všetkých učiteľov potešilo. Takisto sme s radosťou pozerali na detských študentov, ako aj na seniorov, pre ktorých sme pripravili aj v tomto roku veľmi zaujímavý program na strávenie ich voľného času.

Ako budete tráviť leto? Poctivou prácou a prípravou na nový akademický rok alebo Vám ostane aj nejaký čas na dovolenku?

Toto leto, vlastne podobne, ako všetky predchádzajúce letá, budem tráviť v kombinácii práce aj oddychu. Novela vysokoškolského zákona postavila pred vysoké školy mnohé výzvy, na ktoré musíme zareagovať. Preto časť letného obdobia spolu so svojimi kolegami venujeme príprave vnútorných predpisov a dokumentov, ktoré musia byť s touto novelou v súlade. Takisto sa intenzívne pripravujeme na oznámenie súladu našich študijných programov so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, s čím je na všetkých fakultách spojené veľké množstvo práce. Samozrejme, časť leta budem aj dovolenkovať, či už na Slovensku a koncom leta tradične v Chorvátsku.

Chcete niečo zaželať študentom a zamestnancom k zvyšku letných prázdninám a dovolenkám?

Všetkým študentom aj zamestnancom univerzity prajem, aby obdobie dovoleniek a letných prázdnin strávili hlavne v zdraví, aby si oddýchli a aby do nadchádzajúceho akademického roka načerpali veľa síl. Verím, že sa v novom akademickom roku opäť stretneme a že ho prežijeme bez akýchkoľvek obmedzení. Na to sa už teraz teším.

 

V ďalšom pokračovaní letného špeciálu sa pozrieme na zlepšovanie pracovného a študentského prostredia na univerzite.

 

Foto: Ekonomická univerzita v Bratislave, News and Media Holding a.s.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.