Slovenská technická univerzita (STU) a Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) uspeli s ambicióznym plánom spoločného konzorcia, ktoré sa zameria na široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania a výskumu. Konzorcium má za cieľ podporiť internacionalizáciu, zdieľanie výskumných priestorov a zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti slovenských univerzít v stredoeurópskom priestore. Za účasti rektorov oboch univerzít Olivera Moravčíka a Ferdinanda Daňa zasadol v stredu 3. júla prvýkrát Riadiaci výbor projektu na pôde STU.

Projekt s podporou z Plánu obnovy a odolnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške takmer 50 miliónov eur zahŕňa vytvorenie spoločných študijných programov, harmonizáciu IT a kvalitatívnych systémov či modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry.

Hlavný cieľ projektu je vytvorenie infraštruktúry, ktorá podporí integráciu vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou, čím sa zvýši excelentnosť a kvalita poskytovaných služieb a ostatných realizovaných činností. Projekt trvá od januára 2022 do marca 2026, pričom integračné aktivity sa začali v januári 2024. Aktuálne je vo fáze plnej realizácie a v súlade s plánovaným harmonogramom. Na prvom zasadnutí členovia Riadiaceho výboru rozhodli o voľbe predsedu, menovaní tajomníka a prerokovali správu o stave implementácie projektu. Za predsedu Riadiaceho výboru zvolili Martina Donovala.

Medzi plánované aktivity projektu konzorcia STU a EUBA patrí harmonizácia vnútorných systémov kvality, vytvorenie spoločných študijných programov, integrácia knižničných a IT systémov a zdieľanie infraštruktúry. Okrem toho sa pripravujú aj investičné aktivity. Na strane STU ide o kompletnú revitalizáciu vybraných budov Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty architektúry a dizajnu. EUBA plánuje rekonštruovať a modernizovať výučbové objekty V1, V2, Slovenskú ekonomickú knižnicu a vybudovať inovačný Business Lab.

Chceme udržať mladé talenty na Slovensku aj tým, že im ponúkneme atraktívne študijné a výskumné prostredie na úrovni medzinárodných štandardov. Veríme, že aj vďaka projektu konzorcia s partnerskou Ekonomickou univerzitou v Bratislave sa nám podarí ešte viac zmodernizovať infraštruktúru, zlepšiť kvalitu vzdelávania a naplniť tak tento cieľ,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík.

Tento projekt získaný z Plánu obnovy a odolnosti otvára nové možnosti pre EU v Bratislave, jej študentov a celú akademickú komunitu. Okrem priameho prínosu pre univerzitu posilňuje jej pozíciu v medzinárodnom akademickom prostredí a prispieva k naplneniu cieľov Európskej únie v oblasti inovácií, udržateľného rozvoja a digitálnej transformácie. Aj tento projekt je výsledkom neustáleho zdokonaľovania kvality všetkých oblastí činnosti univerzity,“ povedal rektor EUBA Ferdinand Daňo.

Súčasťou projektu je aj vytvorenie šiestich nových spoločných študijných programov, ktoré reflektujú potreby moderného trhu práce a sú navrhnuté v spolupráci vždy medzi jednou fakultou STU a jednou fakultou EUBA. Bakalárske programy: FinTech a finančné inovácie (FEI-NHF), Ekonomika a manažment v energetike (FEI-FPM). Inžinierske programy: Ekonomika a manažment v energetike (FEI-FPM), Manažment v jadrovej energetike (FEI-FPM), Elektronické inžinierstvo a medzinárodné podnikanie (FEI-OF), Urbanizmus (FAD-OF). Aktuálne sa pripravujú študijné plány, prví študenti by sa mohli podľa nich vzdelávať v akademickom roku 2026/2027.

 

Použité skratky:

FEI - Fakulta elektrotechniky s informatiky STU v Bratislava

FAD - Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave

NHF - Národohospodárska fakulta EUBA

OF - Obchodná fakulta EUBA

FPM - Fakulta podnikového manažmentu EUBA

 

Konzorcium STU a EUBA

Konzorcium STU a EUBA

Konzorcium STU a EUBA

Konzorcium STU a EUBA

Konzorcium STU a EUBA

Konzorcium STU a EUBA

Konzorcium STU a EUBA

 

Zdroj: Slovenská technická univerzita

Fotografie: Juraj Rybanský (STU), Miroslav Horňák (EUBA)