PLÁN AKTIVÍT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE V ROKU 2022 V OBLASTI TRVALO-UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A ZODPOVEDNÉHO SPRÁVANIA

Plán aktivít udržateľného rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EUBA) vychádza z aktualizácie ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) a je zameraný na prehĺbenie princípov trvalo-udržateľný rozvoja a zodpovedné správanie v oblasti relevantných stakeholderov v roku 2022. Plán nezohľadňuje činnosti štandardného charakteru vyplývajúce zo Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšej relevantnej legislatívy.

 

I. Vzťah ku študentom

 • výučba akreditovaných predmetov na všetkých stupňoch štúdia na EUBA cieľovo zameraných na udržateľný rozvoj, ESG, spoločenskú zodpovednosť, etiku, konkurencieschopnosť, aplikácia digitalizácie do obsahu študijných programov a primárne adaptácia na prezenčnú formu výučby;
 • pokračovať v procese zosúlaďovania študijných programov so Štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a Štandardami pre študijný program. Následne pokračovať v procese akreditácie študijných programov SAAVŠ a inštitucionalizácie opatrení k štandardom AACSB s cieľom zabezpečiť permanentné zvyšovanie kvality študijných programov;
 • pokračovať v procese monitorovania a hodnotenia kvality v činnosti EUBA doteraz platnými formami a ich implementácia do procesu akreditácie,
 • tvorba nových modulov a rozšírenie dvojitých/spoločných diplomov najmä s partnerskými univerzitami v rámci európskeho priestoru,
 • podpora zodpovedného správania pri otázkach kultúrneho aspektu medzi študentmi v rámci mobilít a výchova k spoločenským témam ako je napr. ochrana spotrebiteľa, ochrana životného prostredia, zodpovedné podnikanie v praxi, etika podnikania, diplomacia v praxi, rodová rovnosť,
 • podpora jazykovej diverzity: podpora výučby v slovenskom jazyku a podpora výučby v cudzích jazykoch - v anglickom jazyku, v španielskom, francúzskom a nemeckom jazyku a ruskom jazyku (EUBA zabezpečuje viac ako 60 predmetov na semester).
 • podpora celoživotného vzdelávania realizovaného Centrom celoživotného vzdelávania, ako napr. akreditované vzdelávacie programy pre TOP manažment a kontrolórov samosprávy, kurzy Univerzity tretieho veku, Detská univerzita, vzdelávanie znalcov, kontrolórov, starostov a primátorov, a pod.
 • iniciovanie a podpora domácich a zahraničných výskumných iniciatív a grantových projektov (s dimenziou ESG a cieľov udržateľného rozvoja),
 • realizácia rozsiahlej medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti - orientovaná špecificky aj integrálne na udržateľný rozvoj a ESG (v rámci grantových schém Horizont 2020, INTERREG, COST, 5C Cross, Globproject GLOBE 2020, apod),
 • zapájane študentov, najmä doktorandského štúdia, do výskumných iniciatív a riešenia úloh v rámci multidisciplinárnych vedecko-výskumných platforiem národného a nadnárodného charakteru,
 • podpora činností koncertovaných na udržateľný rozvoj a ESG v rámci aktivít ako napr. EDAMBA 2022 - European Doctoral Association in Management and Business Administration, Noc výskumníkov, apod.
 • široká podpora diverzity študentov - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity a UN Global Compact.

 

II. Vzťah k zamestnancom

 • orientácia na podporou diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí, stabilizáciu zamestnanosti, a tiež podporu mladých pedagógov a ich rodín,
 • podpora pre udelenie pracovného voľna osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov,
 • pre deti zamestnancov realizácia podujatí pri príležitosti MDD a organizovanie detského tábora,
 • rozsiahla personálna politika príspevok pre zamestnancov: na regeneráciu pracovnej sily, na doplnkové dôchodkové sporenie, na sociálnu výpomoc, na jazykový kurz, na detský tábor alebo detskú univerzitu, oceňovanie (dary) zamestnancov pri jubileách,
 • zabezpečovanie rekreačných pobytov zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v zariadeniach univerzity a ďalších zariadeniach,
 • vytváranie podmienok pre konanie športovo-spoločenských dní a kultúrno-poznávacích akcií ako i ďalších podujatí telovýchovného charakteru,
 • široká podpora diverzity zamestnancov - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity a UN Global Compact,

 

III. Vzťah ku komunite

 • podpora zaangažovanosti v projekte „Naše mesto“ formou aktívnej participácie vo fáze prípravy a realizácie,
 • darovanie krvi študentov a pedagógov 2x v priebehu kalendárneho roka,
 • predvianočná a príležitostné zbierky oblečenia – charitatívna akcia študentov a pedagógov pre určitú sociálne znevýhodnenú skupinu,
 • dobrovoľnícka činnosť na zlepšenie životného prostredia,
 • rozvíjanie aktivít členstva v asociáciách podporujúcich udržateľný rozvoj a ESG (napr. UN Global Compact, EUA, EFMD, AACSB International), spolupráce s podnikovou praxou (napr. asociácie zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, podpora rodinného podnikania) – spolupráca s Business Leader Forum a kooperácie so samosprávami podporujúce udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (napr. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, magistrát hl. mesta Bratislavy a OÚ Petržalka),
 • široká podpora diverzity kooperujúcich subjektov komunity - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity a vlastná kooperácia a koordinácia v tíme Charty diverzity a UN Global Compact,.

 

IV. Vzťah k environmentu

 • realizácia plánu investícií s cieľom energetickej úspory a dosiahnutia lepších študijných a pracovných podmienok: rekonštrukcia UZ Pokrok, rekonštrukcia 2 výťahov v budove V – 2 a vyregulovanie systému kúrenia a pokračovanie vo vymenene okien s akcentom na úspory energie,
 • Osobitnou investičnou akciou bude výstavba Viacúčelovej športovej haly na Májová ulica v Bratislave, ktorá bude slúžiť hlavne pre potreby výuky a rozvoja športových a pohybových aktivít študentov EUBA, ale aj s cieľom plnohodnotného využitia zamestnancami EUBA a pre znevýhodnené skupiny ľudí v oblasti športu,
 • optimalizácia spotreby materiálu na pracoviskách univerzity, napr. papiera, tonerov,
 • zabezpečenie a podpora zdokonalenia systému triedenia a recyklácie odpadu v rámci univerzity,
 • zapájanie výskumných tímov fakúlt a univerzity do riešenia výskumných otázok, súvisiacich s problematikou prieniku ekonómie a ekológie, napr. projekty zamerané na pozitívne vplyvy zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie, zodpovednú spotrebu, bezpečnosť potravín. ....