Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

PLÁN AKTIVÍT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE V ROKU 2021 V OBLASTI TRVALO-UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A ZODPOVEDNÉHO SPRÁVANIA

Aktivity Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) zamerané na trvalo-udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie v oblasti relevantných stakeholderov sa v roku 2021 budú orientovať na oblasť študentov, zamestnancov, komunitu a environment. Plán nezohľadňuje činnosti štandardného charakteru vyplývajúce zo Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vzťah ku študentom

 • výučba akreditovaných predmetov na všetkých stupňoch štúdia na EU v Bratislave cieľovo zameraných na udržateľný rozvoj, spoločenskú zodpovednosť, etiku, konkurencieschopnosť, prienik digitalizácie do obsahu študijných programov,
 • tvorba nových modulov a rozšírenie dvojitých/spoločných diplomov najmä s partnerskými univerzitami v rámci európskeho priestoru,
 • podpora pre dištančnú formu výučby a samoštúdium vo výnimočných podmienkach (COVID-19) a intenzívna aplikácia morálnych princípov v komunikácii: rešpekt, tolerancia, lojalita, empatia – pri minimálnom pohybe študentov a aj v rámci programu ERASMUS+,
 • podpora zodpovedného správania pri otázkach kultúrneho aspektu medzi študentmi v rámci mobilít a výchova k spoločenským témam ako je napr. ochrana spotrebiteľa, ochrana životného prostredia, zodpovedné podnikanie v praxi, etika podnikania, diplomacia v praxi, rodová rovnosť,
 • podpora jazykovej diverzity: podpora výučby v slovenskom jazyku a podpora výučby v cudzích jazykoch - v anglickom jazyku, v španielskom, francúzskom a nemeckom jazyku a ruskom jazyku (EU v Bratislave zabezpečuje cca 60 predmetov na semester).
 • podpora celoživotného vzdelávania realizovaného Bratislavskou Business School, ako napr. akreditované vzdelávacie programy pre TOP manažment a kontrolórov samosprávy, kurzy Univerzity tretieho veku, Detská univerzita, vzdelávanie znalcov, kontrolórov, starostov a primátorov, online vzdelávací program zameraný na nové trendy environmentálneho a sociálneho podnikania,
 • iniciovanie a podpora domácich a zahraničných výskumných iniciatív a grantových projektov (aj s orientáciou na udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie),
 • realizácia rozsiahlej medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti - orientovaná špecificky aj integrálne na udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (v rámci iniciatív Horizont 2020, SHARE, INTERREG, COST),
 • zapájane študentov, najmä doktorandského štúdia do výskumných iniciatív a riešenia úloh v rámci multidisciplinárnych vedecko-výskumných platforiem národného a nadnárodného charakteru,
 • podpora činnosti v rámci aktivít ako napr. : PhD. Orientation Days, Európska noc výskumníkov, EDAMBA 2021- European Doctoral Association in Management and Business Administration, 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie,
 • široká podpora diverzity študentov - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity.

 

Vzťah k zamestnancom

 • orientácia na stabilizáciu zamestnanosti podporou diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí,
 • podpora home office a online vzdelávanie vo výnimočných podmienkach (pandémia COVID-19),
 • uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa vlastného výberu (nie formou kontraktačných partnerov),
 • podpora pre udelenie pracovného voľna osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov,
 • organizovanie detského tábora pre deti zamestnancov,
 • široká podpora diverzity zamestnancov - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity.

 

Vzťah ku komunite

 • podpora zaangažovanosti v projekte „Naše mesto“ formou aktívnej participácie vo fáze prípravy a realizácie,
 • darovanie krvi študentov a pedagógov 2x v priebehu kalendárneho roka,
 • predvianočná zbierka oblečenia – charitatívna akcia študentov a pedagógov pre určitú sociálne znevýhodnenú skupinu,
 • silvestrovský beh pre zdravie Bratislavčanov,
 • dobrovoľnícka činnosť na zlepšenie životného prostredia,
 • rozvíjanie aktivít členstva v asociáciách podporujúcich udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (napr. UN Global Compact, EUA, EFMD, AACSB International), spolupráce s podnikovou praxou (napr. asociácie zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, podpora rodinného podnikania) - hlavne vstup do Business Leader Forum ako excelentný asociovaný člen a kooperácie so samosprávami podporujúcej udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (napr. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, magistrát hl. mesta Bratislavy),
 • široká podpora diverzity kooperujúcich subjektov komunity - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity a vlastná kooperácia a koordinácia v tíme Charty diverzity.

 

Vzťah k environmentu

 • realizácia priebežných rekonštrukcií s dôrazom na energetickú úsporu – svetelno-technických a tepelnoizolačných rekonštrukcií ako napr. rekonštrukcia tepelného hospodárstva (s cieľom poklesu spotreby tepla min o 4%), výmena svetelných telies, rekonštrukcia a kultivácia oddychového priestoru, plôch na poschodiach a vo vestibuloch, čiastočná výmena osobných výťahov s ohľadom aj na nižšiu spotrebu elektrickej energie,
 • optimalizácia spotreby materiálu na pracoviskách univerzity, napr. papiera, tonerov,
 • zabezpečenie a podpora zdokonalenia systému triedenia a recyklácie odpadu v rámci univerzity,
 • zapájanie výskumných tímov fakúlt a univerzity do riešenia výskumných otázok, súvisiacich s problematikou prieniku ekonómie a ekológie, napr. projekty zamerané na pozitívne vplyvy zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie, zodpovednú spotrebu, bezpečnosť potravín, ....

 

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave