Oznámenie o voľbách členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa článku 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023 a výzva pre členov akademickej obce zo súčastí EU v Bratislave na predkladanie návrhov na kandidátov za členov Akademického senátu EU v Bratislave.

AS EU v Bratislave schválil na svojom zasadnutí dňa 28. marca 2019 volebnú komisiu v zložení:

 • Ing. Kamila Nemcová – Rektorát EU v Bratislave
 • Bc. Jana Hradecká – CPČaUS EU v Bratislave
 • Mgr. Zuzana Voltnerová – CTVŠ EU v Bratislave
 • Ing. Zuzana Sušková – CIT EU v Bratislave
 • Ing. Jana Dolgošová – SEK EU v Bratislave

 

Článok 1

 1. Súčasti EU v Bratislave podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 Štatútu EU v Bratislave majú možnosť podávať návrhy na kandidátov do AS EU v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa jednotlivých obvodov. Rozdeľujú sa na štyri obvody takto:
  1. prvý obvod: Rektorát EU v Bratislave,
  2. druhý obvod: Centrum informačných technológií EU v Bratislave a Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave,
  3. tretí obvod: Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave,
  4. štvrtý obvod: Bratislavská Business School EU v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave, Centrum medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave, Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave, Archív EU v Bratislave, Centrum protidrogových a poradenských služieb EU v Bratislave, Redakcia časopisu Ekonomické rozhľady, Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie EU v Bratislave – pracovisko Kapušany, Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR.
 2. Každý obvod je v AS EU v Bratislave zastúpený jedným členom.
 3. Za kandidáta do AS EU v Bratislave môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce súčastí EU v Bratislave podľa odseku 1 tohto článku.
 4. Kandidátov do AS EU v Bratislave za súčasti EU v Bratislave môže navrhnúť každý člen akademickej obce súčastí EU v Bratislave písomne na predpísanom formulári uvedenom v prílohe 1 tejto vyhlášky, a to volebnej komisii súčastí EU v Bratislave dňa 16. apríla 2019 od 11.00 hod. do 13.00 hod. v miestnosti  A3.13.
 5. Členovia akademickej obce súčasti EU v Bratislave môžu navrhnúť kandidáta do AS EU v Bratislave iba člena akademickej obce, ktorý je príslušný pre ich obvod.
 6. K návrhu na kandidáta je potrebné priložiť písomný súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou (ďalej len „súhlas“) na predpísanom formulári uvedenom v prílohe 2 tejto vyhlášky. Písomný súhlas navrhovaného kandidáta získa navrhovateľ od ním navrhovaného kandidáta odo dňa zverejnenia tejto vyhlášky do termínu podávania návrhov na kandidátov.
 7. Návrh na kandidáta musí obsahovať nasledovné údaje:
  1. za navrhovateľa:
   • meno a priezvisko,
   • pracovisko (názov),
   • označenie obvodu (prvý obvod, druhý obvod, tretí obvod, štvrtý obvod),
   • telefonický kontakt,
   • e-mailovú adresu,
   • vlastnoručný podpis navrhovateľa.
  2. navrhovaného kandidáta:
   • meno a priezvisko,
   • pracovisko (názov),
   • označenie obvodu (prvý obvod, druhý obvod, tretí obvod, štvrtý obvod),
 8. Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou musí obsahovať nasledovné údaje:
  1. meno a priezvisko,
  2. pracovisko (názov),
  3. označenie obvodu (prvý obvod, druhý obvod, tretí obvod, štvrtý obvod),
  4. telefonický kontakt,
  5. e-mailovú adresu,
  6. vlastnoručný podpis navrhnutého kandidáta potvrdzujúci súhlas kandidáta s kandidatúrou a so spracovaním osobných údajov.

 

Článok 2

 1. Navrhovateľ sa pri vstupe do miestnosti určenej na podávanie návrhov preukáže členovi volebnej komisie zamestnaneckým alebo občianskym preukazom pre kontrolu oprávnenosti podať návrh na kandidáta za člena AS EU v Bratislave.
 2. Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2019 overí jednotlivé návrhy a skontroluje ich kompletnosť.
 3. Návrh na kandidáta, vrátane súhlasu kandidáta, ktorý nebude obsahovať požadované údaje na predpísaných formulároch (prílohy 1 a 2 tejto vyhlášky), nebude volebnou komisiou prijatý.
 4. Dňa 17. apríla 2019 volebná komisia zverejní zoznam navrhnutých kandidátov za jednotlivé obvody súčastí EU v Bratislave, ktorí súhlasili s kandidatúrou na úradnej výveske AS EU v Bratislave a na webovom sídle EU v Bratislave.

 

Článok 3

 1. Voľby kandidátov do AS EU v Bratislave za súčasti EU v Bratislave sú priame s tajným hlasovaním a budú sa konať dňa 25. apríla 2019 v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod. v miestnosti A3.13.
 2. Kandidátov za členov AS EU v Bratislave za súčasti EU v Bratislave sa uskutočnia podľa jednotlivých obvodov. Týchto kandidátov volia členovia akademickej obce súčastí EU v Bratislave. Každý člen tejto akademickej obce má právo voliť kandidátov za všetky obvody súčastí EU v Bratislave.
 3. Pri voľbe kandidátov za súčasti EU v Bratislave sa volič preukáže volebnej komisii zamestnaneckým alebo občianskym preukazom.
 4. Každý volič obdrží pri voľbe jeden hlasovací lístok, na ktorom budú uvedení všetci navrhnutí kandidáti podľa jednotlivých obvodov.
 5. Na hlasovacom lístku zakrúžkuje volič najviac jedného kandidáta z každého obvodu.
 6. Hlasovací lístok, na ktorom bude vyznačených v niektorom z obvodov viac kandidátov, hlasovací lístok, na ktorom nebude v niektorom z obvodov vyznačený žiaden kandidát, alebo hlasovací lístok s nejasným označením kandidáta v niektorom z obvodov, je neplatný v časti pre daný obvod.
 7. Za členov AS EU v Bratislave za súčasti EU v Bratislave sú zvolení štyria kandidáti tak, že za každý obvod je zvolený jeden kandidát, ktorý získa za príslušný obvod najväčší počet platných hlasov.
 8. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie pôsobí na EU v Bratislave.
 9. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia protokol. Protokol o výsledku volieb spolu s hlasovacími lístkami archivuje príslušný akademický senát.
 10. Výsledky volieb oznámi predseda volebnej komisie písomne ihneď po skončení volebného aktu predsedovi AS EU v Bratislave a zverejní ich na úradnej výveske AS EU v Bratislave a na webovom sídle EU v Bratislave.

V Bratislave, 01.04.2019


Ing. Kamila Nemcová
predsedníčka volebnej komisie na voľbu členov Akademického senátu EU v Bratislave za súčasti EU v Bratislave

  

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidátov na členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Návrh na kandidáta na člena Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023[.pdf]     [.doc]

Súhlas navrhnutého kandidáta na člena Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023[.pdf]      [.doc]