Akademický rok 2023/2024 sme slávnostne ukončili promóciami absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia. Univerzita prechádza do letného režimu, kedy si pedagógovia a zamestnanci doprajú patričný oddych a dobijú energiu, ktorú budú potrebovať opäť pre ďalší akademický rok a študenti si užívajú zaslúžené letné prázdniny.

Aj tento rok sme sa rozhodli zamestnancom a študentom spríjemniť letné chvíle a priniesť zaujímavé rozhovory v rámci obľúbeného letného špeciálu EUBA. Prinesieme Vám rozhovory s rektorom univerzity, dekankami a dekanmi jednotlivých fakúlt, dozviete sa informácie o zaujímavých projektoch a študentských aktivitách na univerzite a mnoho ďalšieho. Ale poďme pekne po poriadku.

Ako prvého sme vyspovedali rektora EUBA Ferdinanda DAŇA, ktorý zhodnotil uplynulý akademický rok.

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor EUBA

Ako profesor a zároveň rektor univerzity, viete udeliť komplexnú známku (A – FX) uplynulému akademickému roku?

Ako vyučujúci a skúšajúci som aj v tomto akademickom roku udeľoval individuálne hodnotenia študentom a na prvý pohľad by sa to možno zdalo ako veľmi jednoduchá úloha, no život a práca na EUBA sú veľmi rôznorodé a každú časť univerzity by sme museli hodnotiť individuálne. Aj preto by bolo veľmi zložité udeliť komplexnú známku za uplynulý akademický rok za celú univerzitu. Úsilie zamestnancov a študentov bolo bezpochyby veľmi vysoké, o čom svedčia nové projekty, či publikačné výstupy a rovnako tak aj úspechy študentov. Všetci sa snažili plniť si svoje povinnosti s maximálnou snahou a na požadovanej úrovni. Samozrejme, nie vždy sa všetko podarilo na sto percent, ale to je prirodzené a je to súčasť života na univerzite. Vždy je priestor na zvyšovanie kvality a dosahovanie lepších výsledkov.

 

Čo považujete za najvýznamnejší moment, úspech alebo neúspech v uplynulom akademickom roku?

Významných momentov v uplynulom akademickom roku bolo viacero. Za jeden z najvýznamnejších možno považovať tú skutočnosť, že Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo pozitívne zhodnotila vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na EUBA a udelila univerzite tzv. inštitucionálnu akreditáciu, ktorá nám umožňuje upravovať a vytvárať nové študijné programy a posilňovať našu vedeckovýskumnú kapacitu. Tento úspech je výsledkom neustáleho zdokonaľovania kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity.

K ďalším, nie menej významným úspechom považujem aj úspešnosť v projektoch, ktoré sú naviazané na Plán obnovy a odolnosti, v rámci ktorých získala EUBA finančné prostriedky na realizáciu niekoľkých kľúčových projektov, vrátane vytvorenia konzorcia so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, projektov na modernizáciu infraštruktúry univerzity a študentských domovov, ako aj projektov na podporu internacionalizácie všetkých kľúčových činností univerzity. Tieto projekty podporia digitalizáciu vzdelávania, udržateľný rozvoj a inovácie a prispejú k skvalitneniu pracovného prostredia pre zamestnancov a študijného prostredia pre našich študentov. Úspešné získanie týchto prostriedkov potvrdzuje našu pripravenosť reagovať na globálne výzvy a prispievať k riešeniu spoločenských problémov prostredníctvom vedy a vzdelávania.

Zamestnanci a študenti univerzity budú môcť od začiatku nového akademického roka plne využívať viacúčelovú športovú halu, ktorú sme slávnostne otvorili na jar tohto roka a ktorá vznikla s finančnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Slovenskej asociácie univerzitného športu a Fondu na podporu športu. Je vybavená kapacitou 184 miest na sedenie a príslušným zázemím. Sme presvedčení, že nové športové centrum prispeje nielen k zlepšeniu fyzického zdravia a pohody našich študentov, ale aj k rozvoju športových talentov a k posilneniu komunitného ducha na univerzite.

Väčších či menších úspechov bolo, samozrejme, viac, prispeli k nim okrem iného aj jednotlivé fakulty, a všetkým patrí poďakovanie za iniciatívu a úsilie pri ich dosahovaní.

Viacúčelová športová hala - Univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave

Viacúčelová športová hala - Univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave 

Viacúčelová športová hala - Univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave

Viacúčelová športová hala - Univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave

 

Pre univerzitu sú veľmi dôležitými spolupráca s hospodárskou praxou a medzinárodná spolupráca. Ako sa vyvíjala situácia v týchto oblastiach?

Byť spoľahlivým partnerom pre spoluprácu s inštitúciami nielen v oblasti hospodárskej praxe, ale aj v oblastiach vedy, výskumu a projektovej činnosti, je veľmi dôležitou úlohou EUBA. Táto spolupráca prináša študentom a zamestnancom univerzity rôzne príležitosti pre rozvoj ich vedomostí a vedeckovýskumných aktivít. Zároveň je táto spolupráca dôležitou súčasťou zintenzívňovania prítomnosti spoločenskej a hospodárskej praxe na univerzite. V rámci tejto podpory sme uzavreli viaceré takmer 50 partnerstiev o spolupráci, čím sme posilnili svoje vzťahy s rôznymi sektormi a inštitúciami.

Medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných veľtrhoch vzdelávania, účasť na globálnych projektoch, ako sú Central Europe Connect, letné školy EIB, International Business Consulting Program, zimná škola v spolupráci s prestížnou francúzskou univerzitou ESC Rennes School of Business, mobility prostredníctvom programu Erasmus+ a ďalších grantových programov poskytujú našim študentom jedinečné príležitosti na získanie medzinárodných skúseností a zlepšenie ich odborných schopností. Tieto aktivity dokazujú, že EUBA je naďalej odhodlaná posilňovať svoje medzinárodné prepojenie a poskytovať svojim študentom a zamestnancom príležitosti, ktoré zvyšujú ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu.

Ekonomická univerzita v Bratislave vstúpila do spolupráce s X-BIONIC®SPHERE

Ekonomická univerzita v Bratislave vstúpila do spolupráce s X-BIONIC®SPHERE

Ekonomická univerzita v Bratislave a ZMOS podpísali Memorandum o spolupráci

Ekonomická univerzita v Bratislave a ZMOS podpísali Memorandum o spolupráci

 

Absolventi EUBA stále dominujú rebríčku Profesia.sk v záujem zamestnávateľov o absolventov univerzít. Čomu to pripisujete?

Veľmi ma teší, že je o absolventov EUBA dlhodobo takýto záujem. Dovolím si povedať, že je to výsledkom kvalitnej prípravy študentov na kariéru počas ich štúdia. Kvalitní ekonómovia, manažéri, obchodníci, účtovníci, marketéri, či mzdoví pracovníci sú v tejto dobe veľmi potrební v každej spoločnosti bez ohľadu na to, v akom sektore daná spoločnosť pôsobí. Prepojenie štúdia s hospodárskou praxou a možnosť rozvíjať kariérne možnosti študentov v oblastiach, v ktorých študujú, patria medzi hlavné ciele univerzity. Na univerzite a fakultách prebiehalo množstvo prednášok a workshopov, ktoré študentom prinášali nové poznatky zo sveta ekonómie.

Veľký úspech mali aj pracovné veľtrhy pre študentov Kariérna cesta a Deň absolventov, na ktorých sa predstavuje každým rokom viac a viac TOP spoločností zo Slovenska a zahraničia.

Samozrejme, sme veľmi radi, že je o našich absolventov tak obrovský záujem medzi zamestnávateľmi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Celkovo univerzita počas svojej histórie vychovala už viac ako 117-tisíc absolventov.

Deň absolventov 2024 – Nakopni svoju kariéru

Deň absolventov 2024 – Nakopni svoju kariéru

 

Šport má dôležité miesto na EUBA. Podarilo sa univerzite dosiahnuť niečo zaujímavé v tejto oblasti v uplynulom akademickom roku?

EUBA aktívne podporuje rozvoj študentov vo všetkých záujmových činnostiach, vrátane športu. Športová činnosť má na EUBA dlhodobú tradíciu a univerzita sa snaží zabezpečiť študentom čo najviac možností na športové aktivity. Aj preto som rád, že sa nám podarilo dokončiť a otvoriť viacúčelovú športovú halu, ktorá spĺňa najvyššie medzinárodné štandardy. Športová hala bude slúžiť primárne pre potreby výučby a rozvoja športových a pohybových aktivít študentov EUBA v rámci kolektívnych športov, pre aktivity volejbalového klubu Slávia EUBA a pre potreby športovej reprezentácie a organizovanie významných národných a medzinárodných športových podujatí v halových športoch.

Študenti, študentské kolektívy a taktiež Slávia EUBA nám aj v uplynulom akademickom roku priniesli mnoho úspechov zo športových ihrísk. Medzi najvýznamnejšie patrí zisk „double“ – rekordný 22. titul vo volejbale žien na Slovensku (štvrtý titul za sebou) a 16. slovenský pohár vo volejbale žien v podaní Slávie EUBA, 1. miesto Jakuba Kozmera na Akademických majstrovstvách sveta v plutvovom plávaní, 1. miesto vo volejbale mužov na 9. ročníku Svetových univerzitných hier v Paríži, či víťazstvá kolektívov študentov EUBA v Bratislavskej vysokoškolskej lige vo futbale, futsale a florbale. Spomeniem aj skvelé 5. miesto Dominika Imricha, študenta Národohospodárskej fakulty EUBA na Majstrovstvách sveta seniorov v Karate, ktorým sa zapísal do slovenskej karate histórie, či študentku Podnikovohospodárskej fakulty EUBA v Košiciach, Martinu Popovcovú, ktorá bola súčasťou hádzanárskeho kolektívu žien Iuventa Michalovce, ktoré v prestížnom európskom pohári č. 3 EHF európsky pohár, obsadili 2. miesto.

46. ročník medzifakultných športových súťaží Pohár rektora

46. ročník medzifakultných športových súťaží Pohár rektora

Slávia EU Bratislava získala 22. majstrovský titul vo volejbale žien

Slávia EU Bratislava získala 22. majstrovský titul vo volejbale žien 

 

Vieme, že univerzita eviduje obrovský záujem o Detskú ekonomickú univerzitu a taktiež o Univerzitu tretieho veku. Čomu to prisudzujete?

Obrovský záujem o Detskú ekonomickú univerzitu a Univerzitu tretieho veku je pre nás veľmi potešujúci. Pripisujeme to niekoľkým kľúčovým faktorom.

Pre Detskú ekonomickú univerzitu je hlavným lákadlom zaujímavý a pestrý program, ktorý zahŕňa prednášky, workshopy, výlety a exkurzie vedené skúsenými pedagógmi a odborníkmi z praxe. Deti majú možnosť získať základy ekonómie a manažmentu v interaktívnom prostredí, čo im poskytuje nielen vedomosti, ale aj motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu. Tento projekt tiež ponúka jedinečné zážitky, ktoré podporujú ich záujem o štúdium a osobný rozvoj.

Univerzita tretieho veku naopak oslovuje staršiu generáciu svojou flexibilitou a širokou ponukou študijných programov, vrátane pohybových aktivít a jazykových kurzov. Seniori si môžu vybrať predmety podľa vlastného záujmu, okrem prednášok sú súčasťou programu aj exkurzie a besedy, ktoré študentom prinášajú nové poznatky a zážitky. Tento program tiež podporuje aktívny životný štýl a sociálnu interakciu medzi účastníkmi. Som rád, že o vzdelávanie seniorov prejavujú záujem aj mestá a obce v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Oba programy reflektujú našu snahu poskytovať kvalitné a prístupné vzdelávanie pre všetky vekové skupiny, čím prispievame k celoživotnému vzdelávaniu a osobnému rozvoju našich študentov.

Vianočné podujatie Univerzity tretieho veku EUBA

Vianočné podujatie Univerzity tretieho veku EUBA

 

A poďme na príjemnejšie letné témy...

 

Podarilo sa Vám udržať si „balance“ medzi pracovným a osobným životom v rámci uplynulého akademického roka?

Snažím sa nespájať pracovný život s tým osobným, zároveň sa snažím, aby moje osobné problémy neovplyvňovali moje pracovné aktivity a naopak. Nie je to vždy jednoduché, ale verím, že sa mi to darí.

 

Vieme o Vás, že máte veľmi radi cestovanie. Odporučili by ste študentom a zamestnancom nejaké pekné miesto na dovolenku?

Krásnych miest na dovolenku je na svete veľmi veľa. Dať študentom a zamestnancom nejaké odporúčanie by asi nemalo zmysel, lebo každý si to svoje miesto na strávenie voľných chvíľ vždy nájde, niekto na Slovensku, iný v zahraničí. Ja osobne mám v lete naplánovaný krátky trip do Litvy a Lotyšska a v závere augusta už tradične strávim dovolenku v Chorvátsku.

 

Je tu záver nášho rozhovoru a preto nám dovoľte položiť Vám poslednú otázku.

 

Čo by ste zaželali študentom a zamestnancom univerzity k letným prázdninám a dovolenkám?

Všetkým zamestnancom a študentom ďakujem za prácu v uplynulom akademickom roku, absolventom gratulujem k úspešnému ukončeniu štúdia a všetkým prajem, aby využili letné dni na oddych a relax a načerpanie nových síl. Prajem všetkým, aby prežili zaslúžené dni odpočinku hlavne v zdraví.

 

V ďalšom diele letného špeciálu sa dozviete, čo priniesol uplynulý rok na fakultách EUBA.

 

Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou