Zabezpečuje metodicky, organizačne a administratívne pedagogickú činnosť pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (bakalárske a inžinierske štúdium) dennou a externou formou na fakultách EU. Zverejňuje formou, ktorú určí MŠ SR, zoznam študijných programov, v ktorých EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. Metodicky a organizačne zabezpečuje prijímacie konanie a priebeh výučby, tvorbu študijných predpisov v rámci kreditového systému štúdia, zostavuje harmonogram akademického roka a rozvrh výučby.

Vydáva v spolupráci s fakultami informačný materiál o obsahu štúdia. Organizačne zabezpečuje a koordinuje promócie absolventov EU v Bratislave. Spravuje univerzitné insígnie a taláre. Na základe podkladov z  fakúlt spracúva podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť vedenia EU, štatistické a iné komplexné materiály zo študijnej oblasti na EU. Eviduje a archivuje doklady o ukončení vzdelania, vydáva duplikáty diplomov a doklady o uznaní vzdelania a potvrdenia o dobe štúdia pre účely sociálneho zabezpečenia. V rámci koordinácie edičnej činnosti fakúlt EU zabezpečuje pokrytie výučby študijnou literatúrou a vypracúva edičný program EU v Bratislave.

 

Kontakty

JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

E3.08 +421 2 6729 5358 alexandra.jurkovicova@euba.sk
BOHUNICKÁ, Marta

BOHUNICKÁ, Marta

referentka

E3.07 +421 2 6729 5357 marta.bohunicka@euba.sk
ČAJKOVIČOVÁ, Jana

ČAJKOVIČOVÁ, Jana

referentka

A3.18 +421 2 6729 5388 jana.cajkovicova@euba.sk