1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 21. mája 2020 vydáva

 

opatrenie rektora č. 9/2020

 

ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 6/2020 vydané dňa 24. apríla 2020.

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Vlády SR, Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva).

 

Dodatok č. 1 k opatreniu rektora číslo 9/2020

 

Príkaz rektora č. 3/2020 - protiepidemické opatrenia

Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 3/2020

 

 1. Harmonogram ak. roka 2019/2020

  1. Ukončenie letného semestra ak. roka 2019/2020 výhradne online formou

   Odporúča sa vychádzať pri stanovení výsledného hodnotenia študenta v maximálne možnej miere z výsledkov priebežného hodnotenia získaného študentmi počas letného semestra (získaného v čase riadnej prezenčnej formy výučby a v čase prerušenia prezenčnej formy výučby a realizácie online výučby). Ak nie je možné stanoviť výsledné hodnotenie na základe výsledkov priebežného hodnotenia, odporúča sa online testovanie s využitím platforiem umožňujúcich online testovanie. Výsledné hodnotenie študentov zaznamenajú učitelia do AIS2 v termínoch v súlade so študijným poriadkom.

   Podrobnosti o online testovaní stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov

  2. Skúškové obdobie v záverečných ročníkoch 1. a 2. stupňa štúdia

   Skúškové obdobie v záverečných ročníkoch 1. a 2. stupňa štúdia trvá do 12. júna 2020.

   Pri online testovaní sa termíny na online testovanie zverejnia obvyklým spôsobom v AIS2 v rozsahu zodpovedajúcemu počtu študentov daného predmetu a to najneskôr 14 dní pred začiatkom online skúšania z daného predmetu. Garant príslušného predmetu zodpovedá za komunikáciu so študentmi a ostatnými skúšajúcimi z daného predmetu ohľadne termínov a spôsobov online testovania. Výsledné hodnotenie študentov zaznamenajú učitelia do AIS2 v termínoch v súlade so študijným poriadkom.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

  3. Skúškové obdobie v ostatných ročníkoch 1. a 2. stupňa štúdia

   Skúškové obdobie v ostatných ročníkoch 1. a 2. stupňa štúdia trvá do 17. júla 2020.

   Pri online testovaní sa termíny na online testovanie zverejnia obvyklým spôsobom v AIS2 v rozsahu zodpovedajúcemu počtu študentov daného predmetu a to najneskôr 14 dní pred začiatkom online skúšania z daného predmetu. Garant príslušného predmetu zodpovedá za komunikáciu so študentmi a ostatnými skúšajúcimi z daného predmetu ohľadne termínov a spôsobov online testovania. Výsledné hodnotenie študentov zaznamenajú učitelia do AIS2 v termínoch v súlade so študijným poriadkom.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

  4. Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia

   Slávnostné promócie na 1. a 2. stupni štúdia plánované v mesiaci jún a júl sa rušia.

   Diplomy a doklady o skončení štúdia budú absolventom odovzdané na príslušnom oddelení jednotlivých fakúlt po skončení štúdia v termínoch stanovených fakultou. Náhradný termín promócií bude stanovený v mesiaci september, resp. október podľa záujmu absolventov.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  5. Obdobie hlavných prázdnin

   Obdobie hlavných prázdnin trvá od 20. júla 2020 do 31. augusta 2020.

 2. Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

  1. Štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia

   Štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia sa konajú v termíne od 15. júna 2020 do 17. júla 2020. Štátne skúšky, resp. opravné termíny štátnych skúšok je možné realizovať aj v termíne od 24. augusta 2020 do 31. augusta 2020.

   Štátne skúšky sa konajú prezenčnou formou za fyzickej účasti študentov a členov komisií.

   Štruktúra a obsah štátnych skúšok ostáva zachovaný v súlade so študijnými plánmi študijných programov. Účasť študentov na štátnych skúškach bude umožnená podľa presného časového harmonogramu.

   Pri organizovaní a realizovaní štátnych skúšok sú všetci zamestnanci a študenti povinní riadiť sa protiepidemickými opatreniami a príkazom rektora EU v Bratislave č. 3/2020.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

  2. Podávanie prihlášok na tretí stupeň štúdia

   Termín na podávanie prihlášok na 3. stupeň štúdia trvá do 12. júna 2020.

   Postupuje sa podľa Spoločných zásad prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2020/2021. Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia sa uskutočnia podľa harmonogramov jednotlivých fakúlt.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  3. Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác na treťom stupni štúdia

   Dizertačné skúšky na treťom stupni štúdia je možné od realizovať od 15. júna 2020 aj prezenčnou formou za fyzickej účasti všetkých zainteresovaných osôb.

   Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok sú všetci zamestnanci a študenti povinní riadiť sa protiepidemickými opatreniami a príkazom rektora č. 3/2020.

   Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác na treťom stupni štúdia je možné realizovať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb a v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby podľa štruktúry študijných plánov jednotlivých študijných programov.

  4. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

   Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác je možné realizovať od 15. júna 2020 aj prezenčnou formou za fyzickej účasti všetkých zainteresovaných osôb.

   Pri organizovaní a realizovaní rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác sú všetci zamestnanci a študenti povinní riadiť sa protiepidemickými opatreniami a príkazom rektora č. 3/2020.

   Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác je možné realizovať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb a v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

   Podrobnosti stanovia dekani príslušných fakúlt a nimi poverené osoby.

  5. Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

   Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky je možné realizovať od 15. júna 2020 aj prezenčnou formou za fyzickej účasti všetkých zainteresovaných osôb pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

   Pri organizovaní a realizovaní obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami a príkazom rektora č. 3/2020. Opatrenia uvedené v príkaze rektora č. 3/2020 sa na tieto aktivity vzťahujú primerane.

   Nariaďuje sa postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

   Pri organizovaní a realizácii obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok sa odporúča prednostne využívať priestory auly EU v Bratislave, resp. veľkokapacitné prednáškové miestnosti.

   Obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky je možné realizovať priebežne tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb.

   Nariaďuje sa postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

   Podrobnosti stanovia dekani príslušných fakúlt a nimi poverené osoby.

  6. Tzv. „katedrové obhajoby dizertačných prác“

   Tzv. „katedrové obhajoby dizertačných prác“ sa môžu konať výhradne online formou priebežne.

   Podrobnosti stanovia vedúci zamestnanci (spravidla vedúci katedier), do ktorých kompetencie patrí uvedená aktivita.

  7. Ubytovanie študentov v študentských domovoch

   Príkazom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 4. 2020 bola EU v Bratislave začlenená medzi subjekty hospodárskej mobilizácie, z čoho vyplývajú pre EU v Bratislave následné povinnosti týkajúce sa poskytnutia ubytovacích kapacít univerzity pre potreby štátom nariadenej karantény repatriovaných občanov.

   V tejto súvislosti opätovné ubytovanie študentov (okrem zahraničných študentov) v študentských domovoch v letnom semestri 2019/2020 nebude možné.

   Všetky informácie, týkajúce sa vrátenia poplatkov za ubytovanie študentov uvedené v opatreniach rektora č. 6/2020, zostávajú v platnosti.

   EU v Bratislave poskytne v nevyhnutných prípadoch možnosť ubytovania študentov záverečných ročníkov v čase od 10.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania štátnych skúšok do 15.00 hod. dňa konania štátnych skúšok. Ubytovanie bude možné vo vybraných študentských domovoch iba na jednu noc pri dodržaní všetkých epidemických opatrení za cenu 12 Eur/noc. Ubytovanie bude možné na základe predchádzajúcej elektronickej objednávky. Študenti, požadujúci na deň konania štátnych skúšok ubytovanie v študentskom domove, sa obrátia sa so svojou žiadosťou e-mailom na adresu: cpcus@euba.sk (pre bratislavské študentské domovy) a e-mailom na adresu: melania.kissova@euke.sk (pre košický študentský domov).

   Letné ubytovanie počas hlavných prázdnin sa bude poskytovať v obmedzenom režime. Informácie o možnostiach letného ubytovania budú zverejnené na webovej stránke https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/ubytovanie.

   Študentom ubytovaným v študentských domovoch sa nariaďuje dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické predpisy a nariadenia.

 3. Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

  Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.), sa od 1. júna 2020 môžu konať prezenčne za fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení v súlade s príkazom rektora č. 3/2020. Opatrenia uvedené v príkaze rektora č. 3/2020 sa na tieto aktivity vzťahujú primerane.

  Nariaďuje sa postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

  Pri uskutočňovaní vyššie uvedených aktivít sa odporúča prednostne využívať priestory auly EU v Bratislave, resp. veľkokapacitné prednáškové miestnosti.

  Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.), sa môžu konať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov.

  Nariaďuje sa postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 4. Aktivity Univerzity tretieho veku

  1. Výučba na Univerzite tretieho veku

   Prezenčná výučba na Univerzite tretieho veku je prerušená do odvolania.

   Výučba bude zabezpečená online formou s využitím online platforiem určených na výučbu (napr. Moodle, Microsoft Teams, Google Hangouts Meet a iných) s následnou formou samoštúdia.

   Podrobnosti stanoví manažérka Univerzity tretieho veku BBS EU v Bratislave.

  2. Ďalšie aktivity Univerzity tretieho veku

   Ďalšie aktivity Univerzity tretieho veku organizované EU v Bratislave na pôde univerzity sú zrušené do odvolania.

   Toto sa vzťahuje na všetky vzdelávacie strediská, v ktorých sa realizujú aktivity Univerzity tretieho veku.

 5. Opatrenia týkajúce sa výkonu práce zamestnancov EU v Bratislave a prevádzky vybraných pracovísk od 1. júna 2020

  1. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

   1. Od 1. júna 2020 sa sprístupňujú priestory EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) v štandardnom režime s obmedzeniami uvedenými v tomto opatrení.

   2. Vstup do budovy Školička a do telocvične Horský park sa zakazuje do odvolania

    To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   3. Budovy EU v Bratislave sú pre zamestnancov prístupné od 6.30 do 18.00 hod., pre študentov a verejnosť od 7.30 do 18.00 hod.

    To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   4. Pri vstupe do budovy EU v Bratislave a pri pohybe v nej sa vyžaduje dodržiavanie protiepidemických opatrení uvedených v príkaze rektora č. 3/2020

    Všetci zamestnanci, študenti a verejnosť vstupujúci do budovy EU v Bratislave, sú povinní dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia podľa príkazu rektora č. 3/2020.

  2. Výkon práce zamestnancov a prevádzka vybraných pracovísk

   1. Od 1. júna 2020 budú všetci zamestnanci univerzity pracovať na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení

    Vedúci zamestnanci môžu dohodnúť s im podriadenými vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi, ako aj s im podriadenými ostatnými zamestnancami prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia. Prácu z domácnosti v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých druh práce podľa pracovnej zmluvy to umožňuje.

    To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

    S nepedagogickými zamestnancami, ktorým druh práce neumožňuje plnenie pracovných úloh na pracovisku ani z domácnosti, môže zamestnávateľ dohodnúť podľa § 55 Zákonníka práce dočasnú úpravu druhu práce.

    Zamestnanec, ktorý sa počas mimoriadnej situácie osobne a celodenne stará o dieťa a z uvedeného dôvodu nemôže pracovať v štandardnom režime, je povinný doručiť zamestnávateľovi kópiu tlačiva, ktorým požiadal Sociálnu poisťovňu o ošetrovanie dieťaťa počas krízovej situácie.

    Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

   2. Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

    Od 1. júna 2020 sa obnovujú konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov.

    Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa odporúča študentom a zamestnancom EU v Bratislave, ako aj verejnosti, dohodnúť návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

    Pri návšteve študijného oddelenia alebo príslušného referátu je nevyhnutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

    Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   3. Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

    Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov prezenčnou formou sú zrušené do odvolania.

    Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

   4. Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

    Od 1. júna 2020 sa obnovujú prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice.

    Informácie o prevádzkových a výpožičných hodinách, o možnostiach, termínoch a spôsobe vrátenia vypožičanej literatúry budú zverejnené Slovenskou ekonomickou knižnicou.

    Odporúča sa návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

    Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa vyžaduje od návštevníka tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

    Návštevníci knižnice nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru vyberie zamestnanec knižnice; preštudovanú literatúru zanechajú návštevníci na stole a nevracajú ju do políc.

    Preštudovanú literatúru zamestnanci knižnice dezinfikujú a ďalšiemu záujemcovi poskytnú až po uplynutí 24 hodín.

    Výpožičná doba na literatúru, ktorú si študenti zapožičali pred pandemickým obdobím, sa automaticky predlžuje do 30. septembra 2020 (vrátane). SEK nebude účtovať žiaden poplatok za omeškanie z dôvodu neodovzdania literatúry do 30. septembra 2020.

    Prevádzka Slovenskej ekonomickej knižnice sa ďalej riadi usmernením Úradu verejného zdravotníctva.

   5. Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy

    Upravuje sa poskytovanie stravy zamestnancom univerzity. Výdaj stravy bude možný:

    • od 1. júna 2020 – v študentskej jedálni na Dolnozemskej ceste 1 v čase od 11.00 do 13.00 hod. – objednávanie jedál prebieha zaužívaným spôsobom
    • od 2. júna 2020 – v bufete v budove V2 v čase od 11.00 do 13.30 hod. – iba na základe predchádzajúcej objednávky
    • v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm – výdaj je zabezpečovaný priebežne

     Prevádzková doba v bufetoch v budove V1 a V2 bude od 7.00 do 14.00 hod.

     Pri vstupe do priestorov určených na výdaj jedál sa vyžaduje dezinfekcia rúk. Pri výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia.

     Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských a univerzitných služieb.

   6. Čerpanie dovoleniek

    Vedúci zamestnanci umožnia im podriadeným zamestnancom, pre ktorých vzniknú povinnosti vyplývajúce z úpravy harmonogramu akademického roka v období do 17. júla 2020 v rozsahu podľa Kolektívnej zmluvy čerpanie dovolenky až od 20. júla 2020 do 31. augusta 2020.

   7. Pracovné cesty

    Od 1. júna 2020 sa povoľujú domáce pracovné cesty. Odporúča sa na domáce pracovné cesty cestovať iba v nevyhnutných prípadoch.

    Zahraničné pracovné cesty sú zrušené do odvolania.

 6. Ďalšie všeobecné opatrenia

  1. Ďalšie opatrenia (hromadné podujatia, návštevy v študentských domovoch, zahraničné pobyty a pod.)

   1. Všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané EU v Bratislave aj inými subjektami sú zrušené do odvolania.
     
   2. Platí zákaz návštev v študentských domovoch do odvolania.

   3. Pobyty študentov do zahraničia sú zrušené do odvolania.

    V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR (platí pre študentov plánujúcich vycestovať do zahraničia a nevzťahuje sa na samotný pobyt študentov v zahraničí). Na základe stanoviska Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zo dňa 10. marca 2020 Národná agentúra mení svoje stanovisko z 28. februára 2020. Udeľovanie vyššej moci v prípadoch súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch informovať národnú agentúru. Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s Erasmus+ mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje sa ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci, s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov. Podrobnosti v otázkach štúdia študentov, ktorí sa predčasne vrátili zo zahraničného pobytu, resp. plánovali zahraničný pobyt a tento nezrealizovali, stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   4. Návrat zo zahraničia

    Všetci zamestnanci a študenti, ktorí sa v období trvania mimoriadnej situácie vrátili z pobytu v zahraničí, sú povinní dodržiavať usmernenia verejných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Ukladá sa túto skutočnosť oznámiť okrem osobám uvedeným vo vyhláškach ÚVZ SR elektronicky aj príslušnému vedúcemu zamestnancovi; študentom sa ukladá túto skutočnosť oznámiť elektronicky príslušnému študijnému oddeleniu; študentom medzinárodných mobilít Oddeleniu medzinárodnej mobility univerzity.

   5. Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú zrušené do odvolania.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava  21. 5. 2020

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.