1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave v zmysle opatrenie rektora č. 6/2020 zo dňa 24. apríla 2020, vydáva nasledujúce pokyny a harmonogram odubytovania sa zo študentských domovov EU Bratislave!

Odubytovanie študentov podľa jednotlivých študentských domovov pri zachovaní všetkých epidemiologických opatrení bude prebiehať v termíne od 29. apríla 2020 do 29. mája 2020 a výlučne za predpokladu dodržania nižšie uvedených záväzných pokynov a termínov, stanovených v harmonograme odubytovania.

 1. Ubytovaní študenti sú povinní dôsledne sa riadiť týmito pokynmi ako aj pokynmi zamestnancov študentských domov. Pri ich nerešpektovaní zamestnanci študentských domov okamžite prerušia proces odubytovania takýchto osôb, vykážu ich z priestorov študentských domov a bezodkladne informujú príslušné štátne orgány.
 2. Odporúčame ubytovaným študentom, aby pri premiestňovaní zo svojho miesta pobytu do ubytovacieho zariadenia využili, pokiaľ je to možné, individuálnu automobilovú dopravu.
 3. Vstup do študentského domova bude povolený len ubytovanej osobe, ktorá sa preukáže ubytovacím preukazom a odovzdá  Čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave (alebo ním poverenej osobe na základe  plnomocenstva, ktoré je prílohou tohto pokynu a odovzdaní Čestného vyhlásenia o svojom zdravotnom stave ) a to iba v deň určený v harmonograme odubytovania.
 4. O odubytovaní sa poverenou osobou je nutné vopred emailom informovať riaditeľku študentského domova a zaslať je scan podpísaného plnomocenstva. Originál podpísaného plnomocenstva následne predloží splnomocnená osoba pri odubytovávaní.
 5. V radoch pred vstupom do študentského domova je nutné dodržiavať odstup minimálne 2 metre.
 6. Osoba vstupujúca do študentského domova nesmie byť v karanténe. Vstup cudzím osobám do izieb na pomoc pri odubytovávaní nie je povolený!
 7. Pred vstupom do študentského domova je osoba povinná strpieť prípadné odmeranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom a vstup bude umožnený iba osobe, ktorá bude mať nasadené ochranné rúško a rukavice (priniesť si vlastné)!
 8. Pri vchode do objektov študentských domovov sú všetky osoby povinné aplikovať si dezinfekciu na ruky.
 9. Ubytovaným študentom sa dôrazne neodporúča používať výťahy! V prípade ich použitia nesmie v jednom okamihu výťah používať viac ako jedna osoba.
 10. Vstup na izbu/bunku bude možný jednou osobou v jednom okamihu na jednom mieste v rozsahu 1 hodiny, resp. na zabezpečenie celého procesu odubytovania v čo najkratšom čase, bez zbytočných prieťahov.
 11. Izbu/bunku osoba pri odubytovávaní neupratuje, vyprázdni chladničku a vynesie smeti.
 12. Vzhľadom na maximálny počet osôb (1 osoba na 25 m2) v jednom okamihu na jednom mieste, žiadame ubytovaných obmedziť svoj pohyb v študentskom domove na nevyhnutné minimum a nezdržiavať sa v skupinách alebo na miestach s možnou koncentráciou ľudí.
 13. Vnesené elektrospotrebiče – chladničky a mikrovlnky, je možné ponechať na izbe alebo vo vyhradených priestoroch za mesačný poplatok stanovený v Internom predpise CPČaUS EU v Bratislave – Poplatky za používanie elektrospotrebičov. Elektrospotrebiče na uskladnenie si viditeľne a permanentne označte svojim menom.
 14. Následne musí byť vykonaná dezinfekcia ubytovacieho priestoru zamestnancom študentského domova.
 15. Ak ubytovanej osobne vznikli záväzky, spojené s ubytovaním a neboli uhradené, budú jej následne odpočítané z poplatku za ubytovanie, ktorý bude ubytovaným študentom vrátený na základe opatrenia rektora EU v Bratislave č. 6/2020 zo dňa 24.4.2020.
 16. Pri odchode osoba, realizujúca odubytovanie, odovzdá zamestnancovi študentského domova preukaz, kľúč, bude oboznámená o vysporiadaní si všetkých prípadných záväzkov, spojených s ubytovaním v odubytovacom protokole, ktorý podpíše.
 17. Po odubytovaní budú všetky nepotrebné veci, ktoré ostanú na izbe vypratané a následne bude izba  dôkladne uprataná a opätovne vydezinfikovaná tak, aby sa zabránilo možnému šíreniu nákazy. Túto  dôležitú a náročnú činnosť vykonajú zamestnanci študentských domov.
 18. Na konci každého dňa v termíne od 29. apríla 2020 do 29. mája 2020 bude zabezpečená dezinfekcia aj všetkých spoločných priestorov študentských domovov.
 19. Po dohode so Slovenskou ekonomickou knižnicou, môžete pri odubytovaní vrátiť vypožičané knihy ponechaním ich v študentskom domove v priestore na to určenom.

 

Žiadame Vás o dôsledné naštudovanie si záväzných pokynov pri odubytovaní sa zo študentských domovov, nakoľko v tejto situácii nebude čas, ani priestor na zbytočné diskusie. Je v našom spoločnom záujme čo najrýchlejšie uskutočniť proces odubytovania, s cieľom chrániť naše spoločné zdravie.

Čestné vyhlásenie | Plnomocenstvo

 

Harmonogram odubytovania sa zo študentských domovov EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.