Vytvára pracovné podmienky pre zabezpečenie výchovnovzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity. Zabezpečuje autoprevádzku, energetické hospodárstvo, správu a ochranu majetku, vnútorné služby (upratovacia, strážna a spojovacia služba, podateľne, záhradnícke práce a pod.), opravu a údržbu technických, technologických a ostatných zariadení EU. Zabezpečuje tovary a služby hradené z bežných výdavkov formou verejného obstarávania, skladové hospodárstvo v oblasti kancelárskych potrieb.

Pripravuje podklady pre plán rozpočtu bežných výdavkov (tovary a služby vymedzené internými smernicami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), vykonáva rozborovú činnosť, energetickú a revíznu činnosť vybraných technických zariadení.

Oddelenie vykonáva komplexné investičné činnosti v oblasti obstarávania hmotného investičného majetku (predmety dlhodobej spotreby, pozemky, budovy, stavby, stroje a zariadenia) a nehmotného majetku (softvare). Zabezpečuje prípravnú a projektovú dokumentáciu, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia, rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení. Spracúva záverečné hodnotenie stavieb a vedie štatistické výkazníctvo pre oblasť investičnej výstavby a oblasť správy a ochrany majetku.

Na úseku správy majetku vedie operatívnu evidenciu hospodárskych prostriedkov, presuny a prevody majetku, vyraďovanie prebytočných a neupotrebiteľných hospodárskych prostriedkov, prevody práva hospodárenia s majetkom medzi EU a inými organizáciami a inventarizáciu hospodárskych prostriedkov. 

 

Kontakty

CEROVSKÝ, Jozef, Ing.

CEROVSKÝ, Jozef, Ing.

vedúci oddelenia

D1.12 +421 2 6729 5262 +421 2 6729 5197 jozef.cerovsky@euba.sk

 

Referát investícií a evidencie majetku

BAROŇOVÁ, Romana

BAROŇOVÁ, Romana

referentka

D1.18 +421 2 6729 5271 romana.baronova@euba.sk
DOKTOROVOVÁ, Božena

DOKTOROVOVÁ, Božena

referentka

D1.33 +421 2 6729 5283 bozena.doktorovova@euba.sk
FIGUROVÁ, Marta

FIGUROVÁ, Marta

referentka

D1.32 +421 2 6729 5281 marta.figurova@euba.sk
LITVOVÁ, Margita

LITVOVÁ, Margita

referentka

D1.31 +421 2 6729 5284 margita.litvova@euba.sk

 

Referát technický

KOLEŇ, Miroslav

KOLEŇ, Miroslav

vedúci referátu

D1.15 +421 2 6729 5688 miroslav.kolen@euba.sk
JURÍK, Ján, Ing.

JURÍK, Ján, Ing.

energetik

D1.19 +421 2 6729 5279 jan.jurik@euba.sk
BOHÁČ, Alexander

BOHÁČ, Alexander

vedúci sekcie Autodoprava

D1.08 +421 2 6729 5258 alexander.bohac@euba.sk
BOHÁČEK, Peter

BOHÁČEK, Peter

vodič

D1.07 +421 2 6729 5257 peter.bohacek@euba.sk
FUSEK, František

FUSEK, František

vodič

D1.07 +421 2 6729 5257 frantisek.fusek@euba.sk
BOBOK, Martin

BOBOK, Martin

vodič

D1.07 +421 2 6729 5257 martin.bobok@euba.sk
MRÁZ, Ľubomír, Ing.

MRÁZ, Ľubomír, Ing.

vodič

D1.07 +421 2 6729 5257 lubomir.mraz@euba.sk
JAIOVSKI, Miljazin

JAIOVSKI, Miljazin

zahradník

+421 2 6729 1688
KOHÚTEK, Viliam

KOHÚTEK, Viliam

elektrikár

E1.07 +421 2 6729 5368 viliam.kohutek@euba.sk
BELOVIČ, Marián

BELOVIČ, Marián

elektrikár

E1.07 +421 2 6729 5368 marian.belovic@euba.sk

 

Referát ekonomiky a služieb

KNAPOVÁ, Magdaléna

KNAPOVÁ, Magdaléna

vedúca referátu

D1.16 +421 2 6729 5266 magdalena.knapova@euba.sk
(invalid contact id)(invalid contact id)
KAMENDYOVÁ, Iveta

KAMENDYOVÁ, Iveta

referentka

D1.18, A0.10 (sklad) +421 2 6729 5271 +421 2 6729 5625 iveta.kamendyova@euba.sk
MOZDÍKOVÁ, Helena

MOZDÍKOVÁ, Helena

referentka

D1.14 +421 2 6729 5265 helena.mozdikova@euba.sk

evidencia majetku