1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Akademická obec Ekonomickej univerzity v Bratislave zastúpená Akademickým senátom Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa oboznámila s materiálom, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR pod názvom „ Moderné a úspešné Slovensko“ – Národný integrovaný reformný plán.

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave otvára nové výskumné pracovisko, ktoré je v slovenských podmienkach výnimočné. Experimentálne laboratórium umožňuje aj v oblasti ekonómie ako spoločenskej vedy, v kontrolovaných podmienkach testovať teórie, politiky, ale aj objavovať nové zákonitosti správania sa ekonomických subjektov. Výskumné pracovisko s dvadsiatimi kójami vybavených počítačmi dostalo ambiciózny názov BEE4Rlab (Bratislava Behavioral & Experimental Economics Research Laboratory).

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, ktorý bol dňa 6. 10. 2020 zvolený za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, poskytol rozhovor v TA3 nielen o dopade výučby z domu na študentov, ale aj o tom, ako to vysoké školy zvládajú a do akej miery to ovplyvní kvalitu absolventov vysokých škôl na Slovensku.

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti,

začiatok októbra 2020 je pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave významným obdobím, nakoľko Ekonomická univerzita v Bratislave oslavuje 80. rokov od vzniku jej predchodkyne – Vysokej obchodnej školy. Vysoká obchodná škola vznikla v októbri 1940 ako tretia slovenská vysoká škola a jej vznik bol ovplyvnený potrebou výchovy vysokoškolsky vzdelaných hospodárskych pracovníkov na Slovensku v období, keď pre slovenských študentov zanikla možnosť študovať na Vysokej škole obchodnej v Prahe.

Rektor EU v Bratislave, dekani jednotlivých fakúlt a krízový štáb EU v Bratislave na základe odporúčaní verejných autorít na svojom zasadnutí dňa 29. 9. 2020 rozhodli o začatí výučby 5. 10. 2020 dištančnou formou. Rektor EU v Bratislave a dekani jednotlivých fakúlt vyjadrujú však presvedčenie, že priamy kontakt učiteľa so študentmi je pre kvalitné ekonomické vzdelávanie z hľadiska jeho kvality nenahraditeľný ani modernými informačno-komunikačnými technológiami. Preto vyjadrujú nádej, že sa epidemiologická situácia zlepší natoľko, aby sa výučba mohla čoskoro realizovať v plnohodnotnej prezenčnej forme.

18. septembra 2020 sa nadšené dobrovoľníčky a dobrovoľníci – zamestnanci aj študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili obľúbenej dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2020 organizovanej Nadáciou Pontis. Vykonávali práce v záujme obyvateľov mestskej časti Lamač a ochrany životného prostredia v tejto mestskej časti. Pracovali pri likvidácii nelegálnych skládok odpadu v spolupráci s MÚ Bratislava–Lamač a participovali na príprave terénu pre budúce dopravné ihrisko v MŠ sv. Filipa Neriho v spolupráci s občianskym združením Iniciatíva rodičov Lamača.

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 17. septembra 2020 vymenoval rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo nových docentov a udelil ceny za pedagogickú činnosť za rok 2020, cenu za najlepšie publikačné výstupy v roku 2019, ako aj víťazom Študentskej vedeckej a odbornej činnosti za rok 2020.