19. marca 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konala slávnostná inaugurácia rektora prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekanov fakúlt EU v Bratislave. Za Národohospodársku fakultu bola inaugurovaná do funkcie dekanky prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., za Obchodnú fakultu Ing. Peter Drábik, PhD., za Fakultu hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., za Fakultu podnikového manažmentu prof. Ing. Peter Markovič, PhD., za Fakultu aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., a za Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

Veľvyslanec Nemecka na Slovensku, J.E. pán Joachim BLEICKER, vystúpil 12. marca 2019 s prednáškou v rámci 25. edície predmetu Diplomacia v praxi. Vo svojom príhovore sa venoval prioritám nemeckej zahraničnej politiky, ale taktiež viacerým globálnym otázkam. Nemecký veľvyslanec odpovedal na otázky študentov, ktorých zaujímala aktuálna politická situácia v krajine, ako aj jeho názory k aktuálnym svetovým ekonomickým a politickým udalostiam.

Po dvoch ročníkoch európskeho kola súťaže Rotman Trading Competition (RETC 2016, 2018) v Ríme a dvoch ročníkoch svetového kola v Toronte (RITC 2017, 2018), kedy sme úspešne reprezentovali II. stupeň štúdia študijného programu bankovníctvo (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave) pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., sme sa opäť otvorili svetovej konkurencii.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 7. marca 2019 dekréty novým docentom: Ing. Jane Blštákovej, PhD. (FPM) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, Ing. Milošovi Bikárovi, PhD. (FPM) v študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment a Ing. Marianovi Reiffovi, PhD. (FHI) v študijnom odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum.

V rámci prednášok predmetu Diplomacia v praxi v utorok 5.3.2019 vystúpil na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J.E. p. Andrew GARTH. Domácim a zahraničným študentom predstavil profil diplomata z rôznych aspektov. Študentov obohatil najmä o vlastné poznatky z diplomatického prostredia. Veľvyslanec Garth zdôraznil význam komunikácie v diplomatickej praxi, a to nielen pri rokovaní, ale aj pri komunikácii s inými kultúrami.

Dňa 26. februára 2019 navštívil EU v Bratislave nový veľvyslanec Estónska so sídlom vo Viedni, J.E. Toomas KUKK. V zastúpení rektora EU v Bratislave hosťa prijali Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov. Na stretnutí bol prítomný aj Pavol OCHOTNICKÝ, vedúci katedry financií NHF a na strane hostí Peter POCHABA, honorárny konzul Estónska v Bratislave a Ott LAIDO, radca estónskeho veľvyslanectva.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike, J.E. pán Christophe LÉONZI, oboznámil 26. februára 2019 v rámci prednáškového cyklu Diplomacia v praxi domácich a zahraničných študentov s najaktuálnejšou politickou a ekonomickou situáciou vo Francúzsku.