1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) konštatuje, že SRK nebola prizvaná k príprave novely vysokoškolského zákona. Prezident SRK Rudolf Kropil rokoval o neoficiálnej verzii návrhu novely vysokoškolského zákona 25. januára 2021 s predstaviteľmi ďalších orgánov reprezentácie vysokých škôl – predsedom Rady vysokých škôl Martinom Putalom a predsedom Študentskej rady vysokých škôl Filipom Šuranom. Predstavitelia orgánov reprezentácie vysokých škôl sa dohodli na spoločnom postupe pri vyjadrení sa k novele vysokoškolského zákona po jej zverejnení. Dňa 28. januára 2021 z iniciatívy SRK prijal prezidenta SRK minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Jedným z bodov rokovania bola aj novelizácia vysokoškolského zákona. Minister deklaroval, že po finalizácii návrhu novely bude táto predložená SRK. Minister školstva prisľúbil svoju účasť na zasadnutí SRK, na ktorom rektorkám a rektorom vysvetlí navrhované zmeny. Predpokladaný dátum konania tohto stretnutia je polovica februára 2021.

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EUBA) vyjadruje zásadný nesúhlas s pripravovanými legislatívnymi zmenami v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré obmedzujú akademické slobody a akademickú samosprávu. Vyslovuje hlboké znepokojenie, že takéto závažné zmeny sa pripravujú bez vedomia širokej akademickej obce a bez toho, aby štátne orgány reagovali na predchádzajúce stanoviská akademických senátov slovenských univerzít a fakúlt.

Vážené dámy a páni, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2020 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. 

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva dodatok č. 3 k opatreniu rektora č. 12/2020, ktorým sa menia ustanovenia č. 2, 3, 4, 5, 7 a 8 opatrenia rektora č. 12/2020 vydaného dňa 27. októbra 2020 v znení dodatku č. 1 k opatreniu rektora č. 12/2020 zo dňa 30. 10. 2020 a v znení dodatku č. 2 k opatreniu rektora č. 12/2020 zo dňa 17. 12. 2020.

Vážené kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, dňa 1. januára 2021 nás zasiahlo oznámenie o úmrtí pani prof. Ing. Emílie Kováčovej, CSc., manželky prvého prezidenta SR.

Prof. Ing. Emília Kováčová, CSc. bola dlhoročnou učiteľkou Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, v rokoch 1966-67 bola poverená vedením Katedry práce na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (dnes Katedry sociálneho rozvoja a práce NHF EU v Bratislave). Vo svojej pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti sa venovala otázkam trhu práce, zamestnanosti a pracovnej sily v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja.

Rektor UMB v Banskej Bystrici, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. odovzdal dňa 15. 12. 2020 na pôde EU v Bratislave dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu “docent” dekanovi FMV EU v Bratislave, Rudolfovi Kucharčíkovi, ktorý sa habilitoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v odbore habilitačného konania medzinárodné vzťahy.